Ktl-icon-tai-lieu

sinh thái thủy sinh vật

Được đăng lên bởi BichKhue Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
3. Sinh lý -Sinh thái thủy sinh vật
I. Thông tin về học phần
Mã môn học: NTTS 602
Số tín chỉ: 02
o Nghe giảng lý thuyết và thảo luận trên lớp: 1 TC
o Tự học và chuẩn bị bài trước ở nhà: 1 TC
Học kỳ: học kỳ 1
II. Thông tin về Giảng viên
Giảng viên:
- GS.TS. Vũ Trung Tạng. Khoa Sinh. Trường Đại học khoa học tự nhiên. Đại
học Quốc Gia Hà nội. ĐT: 0912502124; Email: vutrungtang@yahoo.com
- GS. TSKH. Cù Xuân Dần. Đại học Nông nghiệp Hà nội.
III. Mục tiêu
Mục tiêu kiến thức :
Nâng cao hiểu biết về những nguyên lý sinh lý-sinh thái học cơ bản của
thuỷ sinh vật gồm:
- Nước là môi trường tồn tại và phát triển của thuỷ sinh vật với những đặc tính
vật lí và hoá học độc đáo.
- Các khâu chủ yếu của đời sống thuỷ sinh vật: Dinh dưỡng, hô hấp, sinh sản,
sinh trưởng và phát triển... gắn liền với tác động của các nhân tố môi trường.
Sự thích nghi của thuỷ sinh vật về mặt hình thái, tập tính và sinh lý đối với tác
động của môi trường nước.
- Những nguyên lí sinh thái cơ bản chi phối mối quan hệ của sinh vật, từ các hoạt
động chức năng, cơ thể đến các tổ chức cao hơn như quần thể và quần xã sinh
vật.
Mục tiêu kỹ năng:
Vận dụng những kiến thức cơ bản của lĩnh vực này vào nghiên cứu khoa
học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong khai thác, bảo vệ nguồn
lợi và nuôi trồng thuỷ sản.
IV . Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
· Đặc điểm môi trường nước. Các dạng sống và hình thức phân bố thuỷ sinh
vật.
· Những quá trình sinh lý chung của thuỷ sinh vật về dinh dưỡng, hô hấp,
sinh trưởng, sinh sản… và những biến đổi thích nghi dưới tác động của các
điều kiện sinh thái- môi trường nước, ở các mức độ cá thể lẫn mức độ quần
thể, quần xã.

V . Nhiệm vụ của học viên
· Dự lớp đầy đủ
· Thực hành, bài tập: hoàn thành tất cả các bài tập được giao
· Tham gia thảo luận nhóm
VI. Tài liệu học tập
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Sinh học và sinh thái học biển. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia. 2004
Sinh thái học hệ sinh thái. Nhà xuất bản Giáo dục. 2007
Sinh thái học cửa sông. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Nhà nước. 1994
Đặng Ngọc Thanh. Thuỷ sinh vật đại cương. Nhà xuất bản Đại học và
Trung học chuyên nghiệp. 1974.
Fortes M/D.,1995. Seagrass: A resources unknown in the ASEAN region.
ICLAM Education Series 5, Manila Philippines.McConnet R.H.R., 1977.
Ecology of Fisheries in tropical waters. Studíes in Biology, No 76 The
Camelot Press Southampton.
Nybakken J.W., 1993. Marine Biology: Ecological Approach (3th ed.),
Harper Collíns College Publisher.
Pernetta J.C., 1993....
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT HC PHN
3. Sinh lý -Sinh thái thy sinh vt
I. Thông tin v hc phn
Mã môn hc: NTTS 602
S tín ch: 02
o Nghe ging lý thuyết và tho lun trên lp: 1 TC
o T hc và chun b bài trước nhà: 1 TC
Hc k: hc k 1
II. Tng tin v Ging viên
Ging viên:
- GS.TS. Vũ Trung Tng. Khoa Sinh. Trường Đại hc khoa hc t nhiên. Đại
hc Quc Gia Hà ni. ĐT: 0912502124; Email: vutrungtang@yahoo.com
- GS. TSKH. Cù Xuân Dn. Đại hc Nông nghip Hà ni.
III. Mc tiêu
Mc tiêu kiến thc :
Nâng cao hiu biết v nhng nguyên lý sinh lý-sinh thái hc cơ bn ca
thu sinh vt gm:
- Nước i trường tn ti phát trin ca thu sinh vt vi nhng đặc nh
vt lí và hoá hc độc đáo.
- Các khâu ch yếu ca đời sng thu sinh vt: Dinh dưỡng, hp, sinh sn,
sinh trưởng phát trin... gn lin vi c động ca các nhân t môi trường.
S thích nghi ca thu sinh vt v mt hình thái, tp tính sinh đối vi tác
động ca môi trường nước.
- Nhng nguyên lí sinh thái cơ bn chi phi mi quan h ca sinh vt, t các hot
động chc năng, cơ th đến các t chc cao hơn như qun th qun sinh
vt.
Mc tiêu k năng:
Vn dng nhng kiến thc cơ bn ca lĩnh vc này vào nghiên cu khoa
hc - công ngh gii quyết các vn đề thc tin trong khai thác, bo v ngun
li và nuôi trng thu sn.
IV. Mô t tóm tt ni dung hc phn:
· Đặc đim môi trường nước. Các dng sng và hình thc phân b thu sinh
vt.
· Nhng quá trình sinh chung ca thu sinh vt v dinh dưỡng, hp,
sinh trưởng, sinh sn nhng biến đổi thích nghi dưới tác động ca c
điu kin sinh thái- môi trường nước, các mc độ th ln mc độ qun
th, qun xã.
sinh thái thủy sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh thái thủy sinh vật - Người đăng: BichKhue Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
sinh thái thủy sinh vật 9 10 399