Ktl-icon-tai-lieu

SINH TRƯỞNG CỦA BÊ LAI ½ RED ANGUS VÀ BÊ LAI SIND NUÔI TẬP TRUNG BÁN CHĂN THẢ TẠI ĐĂK LĂK

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐINH VĂN TUYỀN – Sinh truỏng của bê lai ...

SINH TRƯỞNG CỦA BÊ LAI ½ RED ANGUS VÀ BÊ LAI SIND NUÔI TẬP TRUNG
BÁN CHĂN THẢ TẠI ĐĂK LĂK
Đinh Văn Tuyền*, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Vui và Hoàng Công Nhiên
Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn và Đồng cỏ
*Tác giả liên hệ: Đinh văn Tuyền- Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn và Đồng cỏ
Viện Chăn nuôi - Thụy phương - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (04) 38.571.692/ 0982.932.269; Fax: (04) 38.389.775; Email: vantuyen1973@gmail.com

ABSTRACT
Growth performance of Red Angus x Lai sind crossbred and Laisind cattle in a semigrazing system
in Dak lak
Growth curves of Lai Sind and Red Angus x Lai Sind crossbred cattle were depicted using data collected from 6
female and 4 male calves of Red Angus x Lai Sind crossbred and 4 male and 4 female calves of the Lai Sind
breed over a period from birth to 21 months old. The calves were weaned at 6 months old and put into a semigrazing program at a farm in Eakar district of Daklak province under which the calves were mustered to the
pasture for grazing from 7h-10h30 in the morning and 14h-17h in the afternoon and confined in the roofed shed
and offered concentrate supplement (approx. 1% BW) and freshly cut grass (approx. 1% BW) during the rest of
time. Weight and conformational measurements were recorded every 3 months before weaning and monthly
afterwards. Results showed that at 6 months old F1 crossbred Red Angus calves could weigh 116 kg; that of lai
Sind calves 93,6 kg. When reached 12 months old F1 Red Angus bulls and heifers weghed 174-186 kg and lai
Sind cattle 138-139 kg. Averaged liveweight of young F 1 Red Angus bulls and heifers weighed 361 kg and 309
kg at 21 months old, respectively whereas that of lai Sind bulls and heifers of the same age were only 262 and
252 kg, respectively. Calculation of ADG showed that Red Angus x Lai Sind crossbred calves had an ADG of
0,459 kg and that of lai Sind 0,336 kg for the period from 0-21 months of age, indicating that the growth rate of
the Red Angus x Lai Sind crosbred calves was 36,6% higher than that of lai Sind calves. Measurments of the
heart girth, withers height, and body length indicated that Red Angus x Lai Sind calves had a more solid
conformation than lai Sind calves.
Key words: calves, growth, liveweight, ADG, conformation

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển nền kinh tế trong nước, thu nhập của người
dân cũng đã được nâng lên. Vì vậy nhu cầu về thịt trên thị trường cũng tăng lên đáng kể, đặc
biệt là các loại thịt có hàm lượ...
ĐINH VĂN TUYỀN Sinh truỏng của bê lai ...
5
SINH TRƯỞNG CỦA BÊ LAI ½ RED ANGUS BÊ LAI SIND NUÔI TẬP TRUNG
N CHĂN TH TẠI ĐĂK LĂK
Đinh Văn Tuyền*, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Vui và Hoàng Công Nhiên
Bmôn Dinh dưỡng - Thức ăn và Đng cỏ
*Tác gi liên hệ: Đinh văn Tuyn- Bộ môn Dinh dưỡng - Thc ăn và Đ
ồng c
Viện Chăn nuôi - Thy phương - T Liêm - Hà N
ội
Tel: (04) 38.571.692/ 0982.932.269; Fax: (04) 38.389.775; Email: vantuyen1973@gmail.com
ABSTRACT
Growth performance of Red Angus x Lai sind crossbred and Laisind cattle in a semigrazing system
in Dak lak
Growth curves of Lai Sind and Red Angus x Lai Sind crossbred cattle were depicted using data collected from 6
female and 4 male calves of Red Angus x Lai Sind crossbred and 4 male and 4 female calves of the Lai Sind
breed over a period from birth to 21 months old. The calves were weaned at 6 months old and put into a semi-
grazing program at a farm in Eakar district of Daklak province under which the calves were mustered to the
pasture for grazing from 7h-10h30 in the morning and 14h-17h in the afternoon and confined in the roofed shed
and offered concentrate supplement (approx. 1% BW) and freshly cut grass (approx. 1% BW) during the rest of
time. Weight and conformational measurements were recorded every 3 months before weaning and monthly
afterwards. Results showed that at 6 months old F
1
crossbred Red Angus calves could weigh 116 kg; that of lai
Sind calves 93,6 kg. When reached 12 months old F
1
Red Angus bulls and heifers weghed 174-186 kg and lai
Sind cattle 138-139 kg. Averaged liveweight of young F
1
Red Angus bulls and heifers weighed 361 kg and 309
kg at 21 months old, respectively whereas that of lai Sind bulls and heifers of the same age were only 262 and
252 kg, respectively. Calculation of ADG showed that Red Angus x Lai Sind crossbred calves had an ADG of
0,459 kg and that of lai Sind 0,336 kg for the period from 0-21 months of age, indicating that the growth rate of
the Red Angus x Lai Sind crosbred calves was 36,6% higher than that of lai Sind calves. Measurments of the
heart girth, withers height, and body length indicated that Red Angus x Lai Sind calves had a more solid
conformation than lai Sind calves.
Key words: calves, growth, liveweight, ADG, conformation
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây cùng vi sự phát triển nền kinh tế trong nước, thu nhập của ngưi
dân cũng đã được nâng lên. vy nhu cầu về thịt trên th trường cũng tăng n đáng kể, đặc
biệt là các loại tht có hàm lượng dinh dưỡng cao như tht bò. Trong 5 năm qua giá tht bò loi
1 tăng từ 45.000 đ/kg năm 2003 lên 120.000 đ/kg hiện nay. Tổng sản lượng thịt bò mi chỉ
đáp ng được trên 5% tổng lượng thịt tiêu th(Cục chăn ni 2006) nên tiềm năng phát triển
chăn nuôi bò thịt là rất lớn. Đàn bò tht sẽ tăng với tốc độ 4,8%/năm và đt số lượng 12,5 triệu
con o năm 2020. Chất lượng đàn tht cũng được ng lên với t lệ bò lai tăng từ 30%
năm 2008 lên trên 50% năm 2020 (Bộ Nông nghiệp&PTNT, 2008).
Các nghiên cứu vlai tạo và đánh giá khả năng sinh trưng phát triển của các cặp lai giữa bò
cái lai Sind với tinh bò đc các giống chuyên thịt ôn đới và nhit đới đã được triển khai từ lâu.
Nguyn Văn Thưng và cs (1995) cho biết trong thời gian từ m 1975 đến 1979 Vin Chăn
nuôi đã tiến hành lai tạo và so sánh khnăng sinh trưng phát triển ca các con lai giữa bò
chuyên dụng thịt Charolais, Santa Gertrudis và Limousine với bò lai Sind. Kết qu cho thấy
cặp lai ½ Charolais có khnăng phát triển cho thịt cao hơn các cặp lai khác nuôi trong cùng
một điều kiện. Kết qu triển khai Dán phát triển bò tht VIE 86/008 do UNDP tài trtrong
giai đoạn 1989 đến 1992: sử dụng tinh đông lạnh của các giống bò chuyên dng thịt
Charolais, Limousin, Simental, Hereford, Brahman lai kinh tế bò tht với bò nền lai Sind cho
kết luận bò lai ½ Charolais ½ Simental cho kết quả tốt nhất, bò lai ½ Charolais có thđạt
SINH TRƯỞNG CỦA BÊ LAI ½ RED ANGUS VÀ BÊ LAI SIND NUÔI TẬP TRUNG BÁN CHĂN THẢ TẠI ĐĂK LĂK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH TRƯỞNG CỦA BÊ LAI ½ RED ANGUS VÀ BÊ LAI SIND NUÔI TẬP TRUNG BÁN CHĂN THẢ TẠI ĐĂK LĂK - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
SINH TRƯỞNG CỦA BÊ LAI ½ RED ANGUS VÀ BÊ LAI SIND NUÔI TẬP TRUNG BÁN CHĂN THẢ TẠI ĐĂK LĂK 9 10 711