Ktl-icon-tai-lieu

sinh trưởng, phát triển, tăng trưởng của cá thể và quần thể

Được đăng lên bởi lenguyenkieunhi0605
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trình bày sinh trưởng, phát triển, tăng trưởng của cá thể và quần
thể. Làm rỏ sự giống khác nhau giữa quần thể và cá thể? Tại sao?
PHẦN MỞ ĐẦU
Rừng là một hệ sinh thái mà quần xã cây rừng giữ vai trò chủ đạo trong mối
quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường. Rừng có vai trò rất quan trọng đối với
cuộc sống của con người cũng như môi trường: cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo
ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm,
bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức
khỏe của con người… Vì vậy tỷ lệ đất có rừng che phủ của một quốc gia là một chỉ
tiêu an ninh môi trường quan trọng (diện tích đất có rừng đảm bảo an toàn môi trường
của một quốc gia tối ưu là 45% tổng diện tích). Vai trò của rừng trong việc bảo vệ môi
trường rừng đang trở thành vấn đề thời sự và lôi cuốn sự quan tâm của toàn thế giới.
Sinh trưởng và phát triển là biểu hiện quan trọng nhất nhằm đánh giá động thái
của rừng. Cá thể hay quần thể rừng đều sinh trưởng theo những qui luật nhất định.
Những qui luật đó bị chi phối bởi tính di truyền, tính lập địa. Do đời sống cây rừng dài
nên việc nghiên cứu toàn bộ giai đoạn sinh trưởng và phát triển không hề đơn giản.
Nghiên cứu sự giống và khác nhau của sinh trưởng, phát triển và tăng trưởng của cá
thể và quần thể rừng nhằm giúp con người có thể khai thác triệt để hiệu quả kinh tế
của rừng mang lại lợi ích cho con người.

Lê Nguyễn Kiều Nhị

Trang 1

Trình bày sinh trưởng, phát triển, tăng trưởng của cá thể và quần
thể. Làm rỏ sự giống khác nhau giữa quần thể và cá thể? Tại sao?
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN,
TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ THỂ RỪNG
1.1.

Sinh trưởng của cá thể rừng

Quá trình sinh trưởng hay là quá trình tăng sinh khối. Sinh trưởng là sự tăng
lên về kích thước, trọng lượng của cây hoặc bộ phận có liên quan đến sự tạo thành cơ
quan tế bào. Cũng như sự tạo thành các yếu tố cấu trúc của tế bào.
Theo D.A. Xabinin: Sinh trưởng là quá trình tạo mới các yếu tố cấu trúc của
cây một cách không thuận nghịch (các thành phần mới của tếbào, tế bào mới, cơ quan
mới...) thường dẫn đến tăng về số lượng, kích thước, thể tích, sinh khối của chúng.
Tuy nhiên không nên quan niệm sự sinh trưởng chỉ biểu hiện sự biến đổi về lượng
một cách đơn thuần, vì không phải bao giờ sự sinh trưởng cũng dẫn đến sự biến đổi về
kích thước và khối lượng. Chẳng hạn, lúc tạo yếu tố cấu trúc mới của nhân, tế bào tạm
ngừng lớn lên, khi hạt trương nước thì trọng lượng chất khô không tă...
Trình bày sinh trưởng, phát triển, tăng trưởng của cá thể và quần
thể. Làm rỏ sự giống khác nhau giữa quần thể và cá thể? Tại sao?
PHẦN MỞ ĐẦU
Rừng một hệ sinh thái quần cây rừng giữ vai trò chủ đạo trong mối
quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường. Rừng có vai trò rất quan trọng đối với
cuộc sống của con người cũng như môi trường: cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo
ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm,
bảo vệ ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức
khỏe của con người… vậy tỷ lệ đất rừng che phủ của một quốc gia một chỉ
tiêu an ninh môi trường quan trọng (diện tích đất có rừng đảm bảo an toàn môi trường
của một quốc gia tối ưu là 45% tổng diện tích). Vai trò của rừng trong việc bảo vệ môi
trường rừng đang trở thành vấn đề thời sự và lôi cuốn sự quan tâm của toàn thế giới.
Sinh trưởng phát triển biểu hiện quan trọng nhất nhằm đánh giá động thái
của rừng. thể hay quần thể rừng đều sinh trưởng theo những qui luật nhất định.
Những qui luật đó bị chi phối bởi tính di truyền, tính lập địa. Do đời sống cây rừng dài
nên việc nghiên cứu toàn bộ giai đoạn sinh trưởng phát triển không hề đơn giản.
Nghiên cứu sự giống khác nhau của sinh trưởng, phát triển tăng trưởng của
thể quần thể rừng nhằm giúp con người thể khai thác triệt để hiệu quả kinh tế
của rừng mang lại lợi ích cho con người.
Lê Nguyễn Kiều Nhị Trang 1
sinh trưởng, phát triển, tăng trưởng của cá thể và quần thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh trưởng, phát triển, tăng trưởng của cá thể và quần thể - Người đăng: lenguyenkieunhi0605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
sinh trưởng, phát triển, tăng trưởng của cá thể và quần thể 9 10 400