Ktl-icon-tai-lieu

Sinh vật chỉ thị

Được đăng lên bởi phamdinhnghia94
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3717 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Phụ lục:
A. Đặt vấn đề
B. Nội dung

Khái niệm về sinh vật chỉ thị

I.

1. Những khái niệm cơ bản
2. Khái niệm về sinh vật chỉ thị môi trường
3. Khái niệm mở rộng về sinh vật chỉ thị

Cơ sở sử dụng sinh vật chỉ thị
Cơ sở của việc sử dụng sinh vật làm chỉ thị môi trường
Phân nhóm sinh vật chỉ thị
Tính chất của sinh vật chỉ thị
Tiêu chuẩn để chọn sinh vật làm chỉ thị sinh học
III.
Chỉ thị sinh học môi trường đất
1. Đặc điểm môi trường đất
1.1. Khái niệm về môi trương đất
1.2. Độ phì nhiêu đất
1.3. Vấn đề đánh giá môi trường đất
2. Một số loài sinh vật chỉ thị môi trường đất
2.1.
Động vật-chỉ thị môi trường đất
2.1.1. Loài giun đất
II.

1.
2.
3.
4.

2.1.1.1.Giun đất – SVCT cho độ phì nhiêu của đất
a. vai trò của giun đất trong môi trường đất
b. Giun đất chỉ thị môi trường đất
2.1.1.2. Giun đất chỉ thị cho vùng đất nhiễm kim loại nặng
2.1.2. Loài mối
2.2. Thực vật – Chỉ thị tình trạng khoáng trong đất
2.2.1. Mối quan hệ giữa tình trạng các chất dinh dưỡng khoáng trong đất và thực vật
2.2.2. Chuẩn đoán thiếu dinh dưỡng bằng biểu thị trên thực vật
(1). Những dấu hiệu thiếu dinh dưỡng thông thường
(2). Biểu hiện thiếu từng chất dinh dưỡng ở thực vật
a. Biểu hiện thiếu chất dinh dưỡng linh động.
b. Biểu hiện thiếu chất dinh dưỡng không linh động
(3) Biểu hiện ngộ độc chất khoáng
a. Ngộ độc chất dinh dưỡng thiết yếu
b. Ngộ độc các chất khoáng khác
3.Thực vật chỉ thị cho các loại đất có chứa nhiều chất độc hại
3.1. Thực vật chỉ thị cho đất dốc thoái hóa, chua
3.2. Sinh vËt chØ thÞ ®Êt mÆn

3.3. Sinh vật chỉ thị cho đất phèn
3.3.1.Giới thiệu về đất phèn:
3.3.2. Sinh vật chỉ thị môi trường đất phèn
3.3.2.1. Thực vật chỉ thị
a.Thực vật chỉ thị vùng phèn tiềm tàng
b. Đất phèn tiềm tàng sâu trong vùng nội địa
c. Thực vật chỉ thị vùng đất nhiều phèn
d. Thực vật chỉ thị cho vùng phèn ít và trung bình
3.3.2.2. Động vật chỉ thị môi trường đất
3.3.2.3.Vi Sinh Vật trong đất phèn
2

Sö dông thùc v©t chØ thÞ ®Ó xö lý « nhiÔm m«i trêng

1.Kh¸i niÖm
2. C¬ së khoa häc cña biÖn ph¸p
3. ¦u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña ph¬ng ph¸p sö dông thùc vËt ®Ó xö lý ¤NMT
3.1.¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p xö lý « nhiÔm b»ng thùc vËt
3..2. H¹n chÕ cña ph¬ng ph¸p
3 Ứng dụng của vi sinh vật chỉ thị trong môi trường đất
1. Ứng dụng của sinh vật chỉ thị trong đời sống sản xuất

2. Nhận diện và xử lý ô nhiễm môi trường đất
C. Kết luận

Tài liệu tham khảo

A. Đặt vấn đề
Đánh giá tình trạng môi trường được đặt ra cấp bách, trong lúc môi trường
đất, nước, không khí đang bị ô nhiễm nặng từ các hoạt động do con người gây r...
Phụ lục:
 Đặt vấn đề
 Nội dung
 Khái niệm về sinh vật chỉ thị
 Những khái niệm cơ bản
 Khái niệm về sinh vật chỉ thị môi trường
 Khái niệm mở rộng về sinh vật chỉ thị
 Cơ sở sử dụng sinh vật chỉ thị
 Cơ sở của việc sử dụng sinh vật làm chỉ thị môi trường
 Phân nhóm sinh vật chỉ thị
 Tính chất của sinh vật chỉ thị
 Tiêu chuẩn để chọn sinh vật làm chỉ thị sinh học
 Chỉ thị sinh học môi trường đất
 Đặc điểm môi trường đất
Khái niệm về môi trương đất
Độ phì nhiêu đất
Vấn đề đánh giá môi trường đất
 Một số loài sinh vật chỉ thị môi trường đất
 Động vật-chỉ thị môi trường đất
 Loài giun đất
2.1.1.1.Giun đt SVCT cho đ phì nhiêu ca đt
a. vai trò của giun đất trong môi trường đất
b. Giun đt ch th môi trưng đt
2.1.1.2. Giun đất chỉ thị cho vùng đất nhiễm kim loại nặng
2.1.2. Loài mối
2.2. Thực vật – Chỉ thị tình trạng khoáng trong đất
2.2.1. Mi quan h gia tình trng các cht dinh dưng khoáng trong đt và thc vt
2.2.2. Chuẩn đoán thiếu dinh dưỡng bằng biểu thị trên thực vật
(1). Nhng du hiu thiếu dinh dưng thông thưng
(2). Biu hin thiếu tng cht dinh dưng thc vt
a. Biu hin thiếu cht dinh dưng linh đng.
b. Biểu hiện thiếu chất dinh dưỡng không linh động
(3) Biểu hiện ngộ độc chất khoáng
a. Ng đc cht dinh dưng thiết yếu
b. Ngộ độc các chất khoáng khác
3.Thực vật chỉ thị cho các loại đất có chứa nhiều chất độc hại
3.1. Thực vật chỉ thị cho đất dốc thoái hóa, chua
3.2. Sinh vËt chØ thÞ ®Êt mÆn
Sinh vật chỉ thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh vật chỉ thị - Người đăng: phamdinhnghia94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Sinh vật chỉ thị 9 10 600