Ktl-icon-tai-lieu

SO SÁNH 3 LOẠI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TRONG ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH BÒ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 24-Tháng 6-2010

SO SÁNH 3 LOẠI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TRONG
ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH BÒ
Đào Đức Thà 1*, Nguyễn Thị Hương 1 và Nguyễn Thị Thoa2
2

1
Bộ môn sinh lý, sinh hoá và và tập tính vật nuôi
Phòng Thí nghiệm trọng điểm tế bào động vật - Viện Chăn nuôi.

*Tác giả liên hệ: Đào Đức Thà; Bộ môn sinh lý, sinh hoá và và tập tính vật nuôi
Viện chăn nuôi - Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (04) 38.385.940/0903.222.229 ; E-mail: bacsitha@yahoo.com

ABSTRACT
Comparison of 3 frozen semen extenders in bull frozen semen production
Due to JICA project, three extenders: LIAJ-1, LIAJ-2, LIAJ-3 from Livestock Improvement Association of
Japan have been introduced for use in Vietnam, recently. With the aim of comparing the above three extenders,
this investigation was undertaken. Semen collected from 4 bulls was used for freezing The freezing extender was
evaluated by several parameters such as pH, osmolarity, and semen quality after thawing by using Sperm Vision
software. The cost of each extender was also evaluated. The result showed that sperm straight motility and the
cost in LIAJ-2 extender were the highest. The LIAJ-3 was more stable and the cost was the lowest. The
conception rate in cows with semen using LIAJ-2, LIAJ-3 was acceptable (> 60%). In conclusion LIAJ-3 was
suitable for freezing semen of bull in the field condition.
Keywords: bovine semen, extender, LIAJ, freezing, sperm vision

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới những nghiên cứu về đặc điểm và môi trường đông lạnh tinh dịch bò đã được
tiến hành từ rất sớm. Các tác giả người Nga là những người đầu tiên đưa ra cơ sở khoa học và
thực nghiệm môi trường đông lạnh tinh dịch. Từ đó các nghiên cứu về môi trường đông lạnh
tinh dịch bò phát triển không ngừng và xuất hiện những công ty lớn, xuyên quốc gia vừa tham
gia nghiên cứu vừa áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất như: Hãng Minitub của
Đức, hãng IVM của Pháp…Về thành phần hoá học của môi trường đông lạnh tinh dịch, mỗi
công ty đều có bản quyền riêng và công thức pha chế phù hợp với điều kiện của họ và họ liên
tục cải tiến nhằm càng ngày càng có những môi trường đông lạnh tinh dịch bò hoàn thiện hơn.
Ở Việt Nam, các nghiên cứu về môi trường đông lạnh tinh dịch bò chưa có nhiều. Các môi
trường sản xuất tinh bò đông lạnh đã sử dụng đều nhập ngoại hoặc theo các công thức có sẵn.
Được sự giúp đỡ của chuyên gia Nhật Bản, ba môi trường đông lạnh tinh dịch bò LIAJ-1;
LIAJ 2; LIAJ3 đã được sử dụng. Nhằm lựa chọn ra ...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 24-Tháng 6-2010
72
SO SÁNH 3 LOẠI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TRONG
ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH BÒ
Đào Đức Thà
1*
, Nguyễn Thị Hương
1
và Nguyn Thị Thoa
2
1
B môn sinh lý, sinh hoá và và tậpnh vật nuôi
2
Phòng Thí nghiệm trọng điểm tế bào động vật - Viện Chăn nuôi.
*Tác gi liên hệ: Đào Đức Thà; Bmôn sinh lý, sinh hoá và và tập tính vật nuôi
Viện chăn nuôi - Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (04) 38.385.940/0903.222.229 ; E-mail: bacsitha@yahoo.com
ABSTRACT
Comparison of 3 frozen semen extenders in bull frozen semen production
Due to JICA project, three extenders: LIAJ-1, LIAJ-2, LIAJ-3 from Livestock Improvement Association of
Japan have been introduced for use in Vietnam, recently. With the aim of comparing the above three extenders,
this investigation was undertaken. Semen collected from 4 bulls was used for freezing The freezing extender was
evaluated by several parameters such as pH, osmolarity, and semen quality after thawing by using Sperm Vision
software. The cost of each extender was also evaluated. The result showed that sperm straight motility and the
cost in LIAJ-2 extender were the highest. The LIAJ-3 was more stable and the cost was the lowest. The
conception rate in cows with semen using LIAJ-2, LIAJ-3 was acceptable (> 60%). In conclusion LIAJ-3 was
suitable for freezing semen of bull in the field condition.
Keywords: bovine semen, extender, LIAJ, freezing, sperm vision
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới những nghiên cứu vđặc điểm i trưng đông lạnh tinh dịch bò đã được
tiến hành từ rất sớm. Các tác giả người Nga là những người đầu tiên đưa ra cơ sở khoa hc và
thực nghiệm môi trường đông lạnh tinh dịch. Từ đó c nghiên cu vmôi trường đông lạnh
tinh dịch bò phát triển không ngừng và xuất hin nhữngng ty lớn, xuyên quc gia vừa tham
gia nghiên cứu vừa áp dụng những tiến bộ khoa học vào sn xuất như: Hãng Minitub của
Đức, hãng IVM của Pháp…Về thành phần hoá học ca môi trường đông lnh tinh dch, mỗi
ng ty đều bản quyn riêng và công thức pha chế phù hợp với điều kiện của h và hliên
tc cải tiến nhằm càng ngày càng có những môi trường đông lạnh tinh dịch bò hoàn thiện hơn.
Việt Nam, các nghiên cứu về môi trường đông lạnh tinh dch bò chưa nhiều. Các môi
trường sản xuất tinh bò đông lạnh đã sử dụng đều nhập ngoại hoặc theo các công thức sẵn.
Được s giúp đ của chuyên gia Nht Bn, ba i trường đông lạnh tinh dịch bò LIAJ-1;
LIAJ 2; LIAJ3 đã đưc sử dụng. Nhằm lựa chọn ra môi trường đông lạnh tinh dịch bò phù
hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “So sánh 3 loại môi
trưng đông lạnh tinh dịch bò”
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vt liệu nghiên cứu
Tinh dịch ca bốn đực giống mang số hiệu: 601, 603, 607, 806 thuộc Trung tâm nghiên cứu
và chuyển giao tiến bộ công nghệ chăn nuôi Thái sinh (Trung tâm Thái sinh ) trực thuộc Liên
hiệp các hội khoa học và k thuật Việt nam tại địa chỉ: Cụm Moncada, Tản lĩnh, Ba vì, Hà
Ni .
Thành phần hoá học 3 môi trường đông lnh tinh dịch bò: LIAJ-1, LIAJ-2, LIAJ-3
Trình bày ti (Bảng 1)
SO SÁNH 3 LOẠI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TRONG ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH BÒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SO SÁNH 3 LOẠI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TRONG ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH BÒ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SO SÁNH 3 LOẠI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TRONG ĐÔNG LẠNH TINH DỊCH BÒ 9 10 938