Ktl-icon-tai-lieu

So sánh mười hai giống đậu nành và đánh giá hiệu quả của hệ thống lúa-đậu nành-lúa tại huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So sánh mười hai giống đậu nành và đánh giá hiệu quả của hệ thống
lúa-đậu nành-lúa tại huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ
Comparison twelve soybean varieties and evaluation effect of
rice - soybean - rice rotation system in O Mon district, Can Tho City
Phạm Văn Hiền 1 và Vũ Văn Thu 2
pvhien@hcmuaf.edu.vn
(1) Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, (2) Viện NC lúa đồng bằng sông Cửu Long

Từ khóa: Soybean variety, rice-soybean-rice system
ABSTRACT
The research on comparison of twelve soybean varieties and evaluation
effect of rice-soybean-rice system in O Mon district, Can Tho City had studied from
May 2006 to May 2007. The results were as follows:
To select MTĐ517-8, MTĐ176 and OM25-20 varieties, they have high yield,
adapt on CanTho province.
The pattern soybean rotation with rice Spring-Summer season in O Mon
district, Can Tho City brought high economic effect, total income of rice-soybeanrice system (28.24 million VND/ha/year) higher than three rice on year (18.45
million VND/ha/year). Nutrition of soil on rice-soybean-rice system had improved
to trend good after the experiment.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Lúa là cây trồng chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long, những nghiên
cứu chọn tạo giống lúa cải tiến thay thế các giống lúa mùa địa phương, các biện
pháp kỹ thuật mới và tăng vụ đã góp phần nâng cao năng suất và sản lượng lúa gạo
cho toàn vùng. Tuy nhiên, việc tăng vụ, độc canh cây lúa liên tục ba vụ trong năm
đã bộc lộ nhiều bất cập như: Môi trường và sinh thái đồng ruộng bị ô nhiễm, nguy
cơ dịch bệnh tăng cao, tài nguyên đất, nước ngày càng cạn kiệt, thiếu nước tưới cho
lúa vào mùa khô. Các vùng trồng lúa độc canh, ba vụ không mang lại hiệu quả kinh
tế cao cho người nông dân, do mùa khô mực nước thấp không đủ nước tưới cho
chân đất cao, vùng đất ven biển bị mặn xâm nhập sâu vào đất liền, chi phí chăm sóc,
phân bón cao, mùa vụ không thuận lợi làm cho năng suất thấp. Trước thực trạng đó,
nghiên cứu đa dạng hóa cây trồng, luân canh cây trồng cạn là cấp thiết.
Nghiên cứu đưa cây trồng cạn có tiềm năng năng suất cao như đậu nành,
luân canh trên đất lúa kết hợp với những tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ làm tăng thu
nhập cho nông dân, góp phần cải thiện môi tường đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm
ô nhiễm môi trường, cân bằng sinh thái và thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền
vững; xuất phát từ lý thuyết và thực tiễn trên, nghiên cứu “So sánh mười hai giống
đậu nành và và đánh giá hệ thống lúa - đậu nành - lúa tại huyện Ô Môn, TP. Cần
Thơ” được thực hiện.

1

Mục đích nghiên cứu
Xác định giố...
So sánh mười hai ging đậu nành và đánh giá hiu qu ca h thng
lúa-đậu nành-lúa ti huyn Ô Môn, TP. Cn Thơ
Comparison twelve soybean varieties and evaluation effect of
rice - soybean - rice rotation system in O Mon district, Can Tho City
Phm Văn Hin
1
và Vũ Văn Thu
2
pvhien@hcmuaf.edu.vn
(1) Trường Đại hc Nông Lâm TP.HCM, (2) Vin NC lúa đồng bng sông Cu Long
T khóa: Soybean variety, rice-soybean-rice system
ABSTRACT
The research on comparison of twelve soybean varieties and evaluation
effect of rice-soybean-rice system in O Mon district, Can Tho City had studied from
May 2006 to May 2007. The results were as follows:
To select MTĐ517-8, MTĐ176 and OM25-20 varieties, they have high yield,
adapt on CanTho province.
The pattern soybean rotation with rice Spring-Summer season in O Mon
district, Can Tho City brought high economic effect, total income of rice-soybean-
rice system (28.24 million VND/ha/year) higher than three rice on year (18.45
million VND/ha/year). Nutrition of soil on rice-soybean-rice system had improved
to trend good after the experiment.
ĐẶT VN ĐỀ
Lúa là cây trng chính ca vùng đồng bng sông Cu Long, nhng nghiên
cu chn to ging lúa ci tiến thay thế các ging lúa mùa địa phương, các bin
pháp k thut mi và tăng v đã góp phn nâng cao năng sut và sn lượng lúa go
cho toàn vùng. Tuy nhiên, vi
c tăng v, độc canh cây lúa liên tc ba v trong năm
đã bc l nhiu bt cp như: Môi trường và sinh thái đồng rung b ô nhim, nguy
cơ dch bnh tăng cao, tài nguyên đất, nước ngày càng cn kit, thiếu nước tưới cho
lúa vào mùa khô. Các vùng trng lúa độc canh, ba v không mang li hiu qu kinh
tế cao cho người nông dân, do mùa khô mc nước thp không đủ nước tưới cho
chân đất cao, vùng đất ven bin b mn xâm nhp sâu vào đất lin, chi phí chăm sóc,
phân bón cao, mùa v không thun li làm cho năng sut thp. Trước thc trng đó,
nghiên cu đa dng hóa cây trng, luân canh cây trng cn là cp thiết.
Nghiên cu đưa cây trng cn có tim năng năng sut cao như đậu nành,
luân canh trên đất lúa kết hp vi nhng tiến b khoa hc k thut s làm tăng thu
nhp cho nông dân, góp phn ci thin môi tường đất, đa dng hóa cây trng, gim
ô nhim môi trường, cân bng sinh thái và thúc đẩy nn nông nghip phát trin bn
vng; xut phát t lý thuyết và thc tin trên, nghiên cu “So sánh mười hai ging
đậu nành và và đánh giá h thng lúa - đậu nành - lúa ti huyn Ô Môn, TP. Cn
Thơđược thc hin.
1
So sánh mười hai giống đậu nành và đánh giá hiệu quả của hệ thống lúa-đậu nành-lúa tại huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh mười hai giống đậu nành và đánh giá hiệu quả của hệ thống lúa-đậu nành-lúa tại huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
So sánh mười hai giống đậu nành và đánh giá hiệu quả của hệ thống lúa-đậu nành-lúa tại huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ 9 10 700