Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng nước triết từ vỏ thân và vỏ quả cây lực để điều trị giun tròn trên dê

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG NƯỚC TRIẾT TỪ VỎ THÂN VÀ VỎ QUẢ CÂY LỰU ĐỂ
ĐIỀU TRỊ GIUN TRÒN TRÊN DÊ
Đinh Hồng Quang, Nguyễn Ngọc Anh
Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây
Tóm tắt
C

ỏ

ỏ

ố

ỏ
ộ

ố

ỏ
ỏ
ỏ

ỏ
ố
ỏ

ệ

ố
ệ

ệ

ệ

ộ

ỏ

ố

ỏ

1. Đặt vấn đề

Đã ừ
ữ ệ
ừ ễ ồ

ố
ố
ễ

ậ
ố
ừ

Vệ

P

ồ
ổ
Đỗ
I

ộ

ữ
ữ

ồ
ố

ã
ố

ố

ữ

ừ

ật

ẩ

ệ

C
ộ
A

ệ

ú ổ
Â

Á

V
ệ
ố C
ễ

ừ ỏ

ỏ
ã

Vì

ệ

ú
D

K

ặ
ồ
ỷ ệ

ố

ổ

ẫ

ú
ắ

ũ
ễ

ì

ộ

ã
ọ

ữ
ì

ệ

ọ

X
ừ
ú
và vỏ quả cây Lựu để điều trị bệnh giun tròn trên dê”.
*Mục tiêu của đề tài:
ì
ố
ừ
ỏ
ỏ
trên dê.
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu

ễ
ặ
ệ
ệ

ệ

ệ

“Sử dụng nước triết từ vỏ thân

ẩ

ú

ổ
-Đ
-

ậ

ố

ì

D
ừ

- 7

ừ -6

ỏS

7

2.2. Nội dung nghiên cứu
-X
tiêu hoá dê
- ì
- ì
-

ọ
õ

ỏ
ừ ỏ

ệ
ố

ệ
ộ

õ
ọ

ỏ
ỏ

ẩ

ố
ổ

ý

ố

ố

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
ệ
ẩ

-

3

-C

ệ

/

Vỏ

/

ổ

D
ẩ

/
/

ữ

ỏ
Vỏ

ỏ

ỏ

ộ

-

ố
ẩ
- Mỗ
3

ố
/

ệ

3

ố
ố

ố

ố

ỗ

ừ
- Mỗ
ồ
ắ
-D
V

ồ

ộ
ộ

ố
ặ

ộ ồ
ồ

% DM

ồ
é

ố

ẩ
/

ắ

D

ẫ

ẩ
 2 m,

ệ
ọ

D

ỏ
ố

ộ

ộ ố ệ
Đậ

ồ

/

ệ

2.4. Phương pháp theo dõi và thu thập số liệu
ẫ
Alcaloit, Tannin.
ệ ộ
ú
ọ

ẫ

ọ

ỏ

DM

ẫ
7

ố
ố
ng 7 ngày.

2.5. Phương pháp sử lý số liệu

ộ

ỏ

/
ú

ệ

Số ệ
A

E

ậ
ệ

ậ
M

ậ
M

M

ý
ố

ì

:

Yi= µ + Ti + ei
µ =
Ti =
ei = S ố ẫ

ì
ệ

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Thành phần hoá học của vỏ thân và vỏ quả cây Lựu sử dụng trong thí nghiệm
A

ỏ

ỏ

3

Bảng 1. Thành phần hoá học của vỏ thân và vỏ quả cây Lựu sử dụng trong thí nghiệm
Mẫ

Alcaloit
% in DM
0.24
-

DM
(%)
86.8
82.2

ệ

Vỏ
Vỏ

Tannin
16.8
50.3

3.2. Hiệu quả của nước triết từ vỏ quả Lựu đến giun tròn trong phân của dê sinh trưởng
Bảng 2. Thời gian đẩy trứng giun ra khỏi đường tiêu hoá của dê
ệ
Số
S

/
3

Số
S
Số

/
ngày
/

S
Số

/

Biểu đồ 1

Không

50gr

80gr

120 gr

Levamisol

4862a

4329a

4395a

4516a

4695a

4694b

3566bc

3511c

2216d

6166a

4105b

3577b

3216c

877d

6961a

4561b

3950b

4096b

216c

7016a

ố

SE
67.30

77.71

Vỏ quả lựu
50gr

80gr

120 gr

Levamisol

K

ố

8000

Số trứng giun/g phân

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
S

3

S

S

Thời gian điều trị

Theo Mui et al (2005) và Seng Sokerya, Rodriguez L.,(2001) ọ
ặ
ộ
K
ố
ộ ố
ặ
ừ ọ
(Kahn and Diazz
M
ã ì
y
ỷ ệ
ố
% 3 %
ặ
ừ ọ
L. pedunculatus, L. corniculatus, H. coronarium and O viciifolia.
K
ố
ừ
ỏ
/ DM
ố
ố
ì
ỏ
A
trùng là chính.
ậ
ừ ỏ
ẻ
ỏ
ố
ệ
ì
ệ
ú
ũ
ộ ố
ý
ệ
ồ

Nhiệt độ C

Vỏ quả lựu, g/ngày

50 gr

42

80 gr

40

120 gr

38

Levamisol

36

Không dùng
ố

34
32
30
S

Thời gian

IỆ ĐỘ CƠ
Ể
( Nhiệ...
S DỤNG NƯỚC TRIẾT TỪ VỎ THÂN VÀ VỎ QUẢ CÂY LỰU ĐỂ
ĐIỀU TRỊ GIUN TRÒN TRÊN DÊ
Đinh Hồng Quang, Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tt








1. Đặt vn đề

t













 “Sử dụng nước triết từ vỏ thân
và vỏ quả cây Lựu để điều trị bệnh giun tròn trên dê”.
*Mục tiêu của đề tài:

trên dê.
2. Vt liu và phương pháp nghiên cu
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
Sử dụng nước triết từ vỏ thân và vỏ quả cây lực để điều trị giun tròn trên dê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng nước triết từ vỏ thân và vỏ quả cây lực để điều trị giun tròn trên dê - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sử dụng nước triết từ vỏ thân và vỏ quả cây lực để điều trị giun tròn trên dê 9 10 618