Ktl-icon-tai-lieu

Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường

Được đăng lên bởi Mạnh Nguyễn
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3218 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lã Xuán Phæång

VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG III

SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG
3.1. MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT
3.1.1. Môi trường đất
Môi trường đất là cả một thế giới - một hệ sinh thái phức tạp được hình thành
qua nhiều quá trình sinh học, vật lý và hoá học. Sự tích luỹ các chất hữu cơ đầu tiên
trên bề mặt đá mẹ là nhờ các vi sinh vật tự dưỡng. Đó là các vi sinh vật sống bằng chất
vô cơ, phân huỷ các chất vô cơ, tổng hợp nên các chất hữu cơ cuả cơ thể mình. Khi các
vi sinh vật đó chết đi, một lượng các chất hữu cơ được tích luỹ lại. vi sinh vật dị dưỡng
nhờ các chất hữu cơ đó mà sống. Sau đó các thực vật bậc thấp như tảo, rêu, địa y bắt
đầu mọc trên tầng chất hữu cơ đầu tiên đó. Khi lớp thực vật này chết đi, các vi sinh vật
dị dưỡng sẽ phân huỷ chúng làm cho lớp chất hữu cơ càng thêm phong phú. Nhờ đó
mà các thực vật bậc cao có thể phát triển. Lá cành của thực vật bậc cao rụng xuống lại
cung cấp một lượng lớn chất hữu cơ làm cho các loại vi sinh vật dị dưỡng phát triển
mạnh mẽ. Các tế bào vi sinh vật này lại là nguồn thức ăn của các nhóm nguyên sinh
động vật như trùng roi, amip ... Nguyên sinh động vật lại là thức ăn của các động vật
khác trong đất như giun, nhuyễn thể, côn trùng ... Các động vật này trong quá trình
sống cũng tiết ra các chất hữu cơ và bản thân chúng khi chết đi cũng là một nguồn hữu
cơ lớn cho vi sinh vật và thực vật phát triển. Các loại sinh vật cứ tác động lẫn nhau
như thế trong những điều kiện môi trường nhất định như độ ẩm, nhiệt độ, chất dinh
dưỡng, năng lượng mặt trời ... tạo thành một hệ sinh thái đất vô cùng phong phú mà
không có nó thì không thể có sự sống, không thể có đất trồng trọt - nguồn nuôi sống
con người. Vậy hệ sinh thái đất là một thể thống nhất bao gồm các nhóm sinh vật sống
trong đất, có quan hệ tương hỗ lẫn nhau dưới tác động của môi trường sống, có sự trao
đổi vật chất và năng lượng. Trong hệ sinh thái đất, vi sinh vật đóng vai trò quan trọng ,
chúng chiếm đại đa số về thành phần cũng như số lượng so với các sinh vật khác.
Đất là môi trường thích hợp nhất đối với vi sinh vật, bởi vậy nó là nơi cư trú
rộng rãi nhất của vi sinh vật, cả về thành phần cũng như số lượng so với các môi
trường khác. Sở dĩ như vậy vì trong đất nói chung và trong đất trồng trọt nói riêng có

108

Lã Xuán Phæång

VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG

một khối lượng lớn chất hữu cơ. Đó là nguồn thức ăn cho các nhóm vi sinh vật dị
dưỡng, ví dụ như nhóm vi sinh vật các hợp chất các bon hữu cơ, nhóm vi sin...
Lã Xuán Phæång VI SINH VT HC MÔI TRƯỜNG
108
CHƯƠNG III
S PHÂN B CA VI SINH VT TRONG MÔI TRƯỜNG
3.1. MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ S PHÂN B CA VI SINH VT TRONG ĐẤT
3.1.1. Môi trường đất
Môi trường đất là c mt thế gii - mt h sinh thái phc tp được hình thành
qua nhiu quá trình sinh hc, vt lý và hoá hc. S tích lu các cht hu cơ đầu tiên
trên b mt đá m là nh các vi sinh vt t dưỡng. Đó là các vi sinh vt sng bng cht
vô cơ, phân hu các cht vô cơ, t
ng hp nên các cht hu cơ cu cơ th mình. Khi các
vi sinh vt đó chết đi, mt lượng các cht hu cơ được tích lu li. vi sinh vt d dưỡng
nh các cht hu cơ đó mà sng. Sau đó các thc vt bc thp như to, rêu, địa y bt
đầu mc trên tng cht hu cơ đầu tiên đó. Khi lp thc vt này chế
t đi, các vi sinh vt
d dưỡng s phân hu chúng làm cho lp cht hu cơ càng thêm phong phú. Nh đó
mà các thc vt bc cao có th phát trin. Lá cành ca thc vt bc cao rng xung li
cung cp mt lượng ln cht hu cơ làm cho các loi vi sinh vt d dưỡng phát trin
mnh m. Các tế bào vi sinh vt này li là ngun thc ăn ca các nhóm nguyên sinh
động vt như trùng roi, amip ... Nguyên sinh
động vt li là thc ăn ca các động vt
khác trong đất như giun, nhuyn th, côn trùng ... Các động vt này trong quá trình
sng cũng tiết ra các cht hu cơ và bn thân chúng khi chết đi cũng là mt ngun hu
cơ ln cho vi sinh vt và thc vt phát trin. Các loi sinh vt c tác động ln nhau
như thế trong nhng điu kin môi trường nht định như độ
m, nhit độ, cht dinh
dưỡng, năng lượng mt tri ... to thành mt h sinh thái đất vô cùng phong phú mà
không có nó thì không th có s sng, không thđất trng trt - ngun nuôi sng
con người. Vy h sinh thái đất là mt th thng nht bao gm các nhóm sinh vt sng
trong đất, có quan h tương h ln nhau dưới tác động ca môi trường sng, có s trao
đổi vt cht và năng l
ượng. Trong h sinh thái đất, vi sinh vt đóng vai trò quan trng ,
chúng chiếm đại đa s v thành phn cũng như s lượng so vi các sinh vt khác.
Đất là môi trường thích hp nht đối vi vi sinh vt, bi vy nó là nơi cư trú
rng rãi nht ca vi sinh vt, c v thành phn cũng như s lượng so vi các môi
trường khác. S dĩ như vy vì trong đất nói chung và trong đất trng tr
t nói riêng có
Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường - Người đăng: Mạnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường 9 10 6