Ktl-icon-tai-lieu

Sức khỏe của bò sữa và các bệnh trao đổi chất liên quan đến các yếu tố dinh dưỡng

Được đăng lên bởi Đoàn Xuân Trường
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sức khỏe của bò sữa và các bệnh trao đổi chất liên quan
đến các yếu tố dinh dưỡng
Duane N. Rice, chuyên gia thú y - Rick Grant, chuyên gia về bò sữa
(Ts Đỗ Kim Tuyên, dịch)
Thông tin - Trang WEB - Viện Chăn Nuôi - 5/1/2001
Bài này sẽ mô tả một số ảnh hưởng của vấn đề trao đổi chất của bò sữa, nguyên
nhân, cách quản lý và các phương pháp phòng chống.
Các bệnh bò sữa có liên quan đến dinh dưỡng
Bệnh liên quan đến năng lương trao đổi
Bệnh liên quan đến tỷ lệ xơ thấp/Acidosis
Vấn đề về tỷ lệ canxi/photpho, bệnh trao đổi chất/ sự biến chứng
Các vấn đề rối loạn trao đổi chất liên quan đến nuôi dưỡng
Mất cân bằng và thiếu về dinh dưỡng hoặc quản lý không chặt chẽ về nuôi dưỡng có
thể dẫn đến hàng loạt các vấn đề về sức khỏe, nhìn chung là các bệnh được phân
loại về trao đổi chất.
Tổng hợp các vấn đề nhủ nhu cầu thức ăn trong chu kỳ sữa, nhu cầu khi cạn sữa,
chất lượng thức ăn thay đổi và cách quản lý của từng người chăn nuôi cũng không
bao giờ có thể làm thay đổi về yêu cầu dinh dưỡng của bò.
Về chăm sóc và quản lý về sức khỏe của đàn gia súc, các cuyên gia thú y đề cập
thường phải nói đến các rối loạn về tiêu hóa và các biện pháp để phòng trừ các bội
nhiễm khác. Thông thường là khi các bệnh về tiêu hóa nhiều thì vấn đề nhiễm các
bệnh khác cũng kế phát và tăng theo.
Các ảnh hưởng do vấn đề trao đổi chất sẽ làm khả năng miễm dịch của bò bị giảm.
Nếu như các ảnh hưởng về trao đổi chất này không ngăn chặn được thì hậu quả sẽ
dẫn đến các rối loạn và hạn chế về sinh sản, ảnh hưởng đến sản lượng sữa của bò.
Có những đàn còn bị ảnh hưởng đén tỷ lệ chết và thất thoát lên đến 20-25% /năm,
thêm vào đó là cái giá phải trả vì sự lan truyền của các bệnh truyền nhiễm gây ra.
Các bệnh liên quan đến dinh dưỡng của bò sữa
Các bệnh liên quan đến trao đổi chất
a, Hội chứng béo phì
Quá thừa thãi về năng lượng trong thời gian cạn sữa có thể gây nên hội chứng này
cho bò vào giai đoạn sắp đẻ. Những bò quá béo này dễ dàng mắc phải các chứng về
trao đổi chất như: sốt sữa, thể keton huyết, nghẽn tắc dạ lá sách, sót nhau, viêm tử
cung và rất dễ dẫn đến các trường hợp bị tử vong.
Cũng không thiếu gì các trường hợp bò Holstein quá béo với trọng lượng từ 800kg
đến 1000 kg và chúng thường xuyên bị các tai họa do béo phì gây nên. Chiến lược
chăn nuôi phải ngăn được sự tăng trọng quá cao trong giai đoạn cuối của chu kỳ sữa.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Không phải chỉ để tránh tăng trọng của bò đơn thuần mà người chăn nuôi phải nhận
thức được rằng khả năng c...
Sc khe ca bò sa và các bnh trao đổi cht liên quan
đến các yếu t dinh dưỡng
Duane N. Rice, chuyên gia thú y - Rick Grant, chuyên gia v sa
(Ts Đỗ Kim Tuyên, dch)
Thông tin - Trang WEB - Vin Chăn Nuôi - 5/1/2001
Bài này s mô t mt s nh hưởng ca vn đề trao đổi cht ca sa, nguyên
nhân, cách qun lý và các phương pháp phòng chng.
c bnh bò sa có liên quan đến dinh dưỡng
Bnh liên quan đến năng lương trao đổi
Bnh liên quan đến t l xơ thp/Acidosis
Vn đề v t l canxi/photpho, bnh trao đổi cht/ s biến chng
c vn đề ri lon trao đổi cht liên quan đến nuôi dưỡng
Mt cân bng và thiếu v dinh dưỡng hoc qun lý không cht ch v nuôi dưỡng có
th dn đến hàng lot các vn đề v sc khe, nhìn chung là các bnh được phân
loi v trao đổi cht.
Tng hp các vn đề nh nhu cu thc ăn trong chu k sa, nhu cu khi cn sa,
cht lượng thc ăn thay đổi và cách qun lý ca tng người chăn nuôi cũng không
bao gi có th làm thay đổi v yêu cu dinh dưỡng ca bò.
V chăm sóc và qun lý v sc khe ca đàn gia súc, các cuyên gia thú y đề cp
thường phi nói đến các ri lon v tiêu hóa và các bin pháp để phòng tr các bi
nhim khác. Thông thường là khi các bnh v tu hóa nhiu thì vn đề nhim các
bnh khác cũng kế phát và tăng theo.
c nh hưởng do vn đề trao đổi cht s làm kh năng mim dch ca b gim.
Nếu như các nh hưởng v trao đổi cht này kng ngăn chn được thì hu qu s
dn đến các ri lon và hn chế v sinh sn, nh hưởng đến sn lượng sa ca bò.
nhng đàn còn b nh hưởng đén t l chết tht tht lên đến 20-25% /năm,
thêm vào đó là cái giá phi tr vì s lan truyn ca các bnh truyn nhim y ra.
c bnh liên quan đến dinh dưỡng ca bò sa
c bnh liên quan đến trao đổi cht
a, Hi chng béo p
Quá tha thãi v năng lượng trong thi gian cn sa có th y nên hi chng này
cho vào giai đon sp đẻ. Nhng quá béo này d dàng mc phi các chng v
trao đổi cht như: st sa, th keton huyết, nghn tc d lá sách, sót nhau, viêm t
cung và rt d dn đến các trường hp b t vong.
Cũng không thiếu gì các trường hp Holstein quá béo vi trng lượng t 800kg
đến 1000 kg và chúng thường xuyên b các tai ha do béo phì gây n. Chiến lược
chăn nuôi phi ngăn được s tăng trng quá cao trong giai đon cui ca chu k sa.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Sức khỏe của bò sữa và các bệnh trao đổi chất liên quan đến các yếu tố dinh dưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức khỏe của bò sữa và các bệnh trao đổi chất liên quan đến các yếu tố dinh dưỡng - Người đăng: Đoàn Xuân Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sức khỏe của bò sữa và các bệnh trao đổi chất liên quan đến các yếu tố dinh dưỡng 9 10 855