Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của các chủng nấm đối kháng Trichoderma nội địa trong việc phòng trị bệnh Phytophthora palmivora gây hại sầu riêng tại Cần Thơ và Bến Tre

Được đăng lên bởi doan-trong-hiep
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3271 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006:6 154-161

Trường Đại học Cần Thơ

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHỦNG NẤM ĐỐI KHÁNG
Trichoderma NỘI ĐỊA TRONG VIỆC PHÒNG TRỊ
BỆNH Phytophthora palmivora GÂY HẠI
SẦU RIÊNG TẠI CẦN THƠ VÀ BẾN TRE
Dương Minh 1 , Lê Phước Thạnh1, Hồ Văn Thiệt 2 ,
Lê Bảo Ti1 và Võ Thị Gương1

ABSTRACT

Email: dminh@ctu.edu.vn

The experiments were carried out to select Trichoderma spp. strains were have effective antagonistic
ability on durian disease caused by Phytophthora palmivora in the Mekong delta.
The surveys on durian orchards in Cantho, Vinhlong, Tiengiang and Bentre have isolated and
selected 3/45 strains of Trichoderma antagonised well with 12 pathogenic strains of P.
palmivora.
In OMon orchard, after 53 days after treating of Trichoderma strains to control P. palmivora,
diseased roots and leaves recovered rapidly with the significant differences comparing to
fungicide and control treatments. This effectiveness can maintain up to 150 days after treating.
In ChoLach, the application of cow manures (30 kg/tree) added with Trichoderma fungi (TricôĐHCT product, 5 g/tree with 109 spores/g) and lime (1.7 t/ha of CaO), the disease ratio of
gummosis (by P. palmivora) reduced significantly comparing to control treatment. This biological
control also increased the productivity and quality of durian fruits.
Keywords: antagonistic, biological control, durian, manures, Phytophthora palmivora,
Trichoderma

Title: The influence of local antagonistic local strains of Trichoderma spp. on the
causal agent of durian disease by Phytophthora palmivora at CanTho and
BenTre province

TÓM TẮT
Đề tài nhằm chọn lọc các chủng nấm đối kháng Trichoderma spp. có hiệu quả phòng trị tốt bệnh
Phytopthora palmivora gây hại trên cây sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long.
Kết quả khảo sát trên các vườn trồng sầu riêng tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre
đã phân lập và chọn được 3/45 chủng nấm Trichoderma spp. đối kháng tốt với 12 chủng nấm
bệnh P. palmivora trong điều kiện in-vitro.
Việc xử lý bệnh trên vườn sầu riêng ở Ô Môn do nấm P. palmivora (gây cháy lá, chảy mủ gốc)
bằng các chủng nấm Trichoderma spp. đã giúp rễ và lá bệnh phục hồi nhanh sau 53 ngày xử lý và
kéo dài đến 150 ngày, khác biệt có ý nghĩa so với sử dụng thuốc trừ bệnh và đối chứng.
Tại Chợ Lách, việc bón phân hữu cơ cho sầu riêng (30 kg/cây) có bổ sung Trichoderma (sản phẩm
Tricô-ĐHCT, 5 g/cây) và vôi (1,7 t/ha CaO) đã giúp giảm tỷ lệ bệnh chảy mủ do P. palmivora.
Bón hữu cơ có Trichoderma còn giúp tăng ...
Tp chí Nghiên cu Khoa hc 2006:6 154-161 Trường Đại hc Cn Thơ
TÁC ĐỘNG CA CÁC CHNG NM ĐỐI KHÁNG
Trichoderma
NI ĐỊA TRONG VIC PHÒNG TR
BNH Phytophthora palmivora GÂY HI
SU RIÊNG TI CN THƠ VÀ BN TRE
Dương Minh
1
, Lê Phước Thnh
1
, H Văn Thit
2
,
Lê Bo Ti
1
và Võ Th Gương
1
ABSTRACT
The experiments were carried out to select Trichoderma spp. strains were have effective antagonistic
ability on durian disease caused by Phytophthora palmivora in the Mekong delta.
The surveys on durian orchards in Cantho, Vinhlong, Tiengiang and Bentre have isolated and
selected 3/45 strains of Trichoderma antagonised well with 12 pathogenic strains of P.
palmivora.
In OMon orchard, after 53 days after treating of Trichoderma strains to control P. palmivora,
diseased roots and leaves recovered rapidly with the significant differences comparing to
fungicide and control treatments. This effectiveness can maintain up to 150 days after treating.
In ChoLach, the application of cow manures (30 kg/tree) added with Trichoderma fungi (Tricô-
ĐHCT product, 5 g/tree with 109 spores/g) and lime (1.7 t/ha of CaO), the disease ratio of
gummosis (by P. palmivora) reduced significantly comparing to control treatment. This biological
control also increased the productivity and quality of durian fruits.
Keywords: antagonistic, biological control, durian, manures, Phytophthora palmivora,
Trichoderma
Title: The influence of local antagonistic local strains of Trichoderma spp. on the
causal agent of durian disease by Phytophthora palmivora at CanTho and
BenTre province
TÓM TT
Đề tài nhm chn lc các chng nm đối kháng Trichoderma spp. có hiu qu phòng tr tt bnh
Phytopthora palmivora gây hi trên cây su riêng ti đồng bng sông Cu Long.
Kết qu kho sát trên các vườn trng su riêng ti Cn Thơ, Vĩnh Long, Tin Giang và Bến Tre
đã phân lp và chn được 3/45 chng nm Trichoderma spp. đối kháng tt vi 12 chng nm
bnh P. palmivora trong điu kin in-vitro.
Vic x lý bnh trên vườn su riêng Ô Môn do nm P. palmivora (gây cháy lá, chy m gc)
bng các chng nm Trichoderma spp. đã giúp r và lá bnh phc hi nhanh sau 53 ngày x lý và
kéo dài đến 150 ngày, khác bit có ý nghĩa so vi s dng thuc tr bnh và đối chng.
Ti Ch Lách, vic bón phân hu cơ cho su riêng (30 kg/cây) có b sung Trichoderma (sn phm
Tricô-ĐHCT, 5 g/cây) và vôi (1,7 t/ha CaO) đã giúp gim t l bnh chy m do P. palmivora.
Bón hu cơ có Trichoderma còn giúp tăng năng sut và ci thin cht lượng trái su riêng.
T khóa: đối kháng, phòng tr sinh hc, su riêng, Phytophthora palmivora,
Trichoderma
1
Khoa Nông Nghip & SHƯD, Đại hc Cn Thơ
2
Phòng Kinh tế huyn Ch Lách, Bến Tre
154
Email: dminh@ctu.edu.vn
Tác động của các chủng nấm đối kháng Trichoderma nội địa trong việc phòng trị bệnh Phytophthora palmivora gây hại sầu riêng tại Cần Thơ và Bến Tre - Người đăng: doan-trong-hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tác động của các chủng nấm đối kháng Trichoderma nội địa trong việc phòng trị bệnh Phytophthora palmivora gây hại sầu riêng tại Cần Thơ và Bến Tre 9 10 706