Ktl-icon-tai-lieu

TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3058 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM – VIỆN CÔNG NGHỆ SINH
HỌC VÀ THỰC PHẨM – TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA

MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................1
PHẦN MỞ BÀI......................................................................................3
GIỚI THIỆU VỀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.................................................3
Giới thiệu về đề tài..........................................................................3
Lý do chọn đề tài.............................................................................3
PHẦN NỘI DUNG................................................................................4
CHƯƠNG I: SỮA.................................................................................4
1.1. Nguồn góc................................................................................4
1.2. Các thành phần chính .............................................................4
1.2.1. Protein..............................................................................4
1.2.2. Chất béo...........................................................................4
1.2.3. Gluxid...............................................................................4
1.2.4. Các chất khóang..............................................................4
1.2.5. Vitamin.............................................................................4
1.2.6. Các chất miễn dịch...........................................................4
1.2.7. Các chất khí.....................................................................5
1.3.Tính chật ..................................................................................5
1.3.1. Tính chất vật lý.................................................................6
1.3.2. Tính chất hóa học.............................................................6
1.4. Các dạng sữa...........................................................................7
1.4.1. Sữa tươi lỏng...................................................................7
1.4.2. Sữa bột.............................................................................8
1.4.3. Sữa đặc có đường...........................................................8
1.4.4. Sữa mô phỏng..................................................................8
1.4.5. Sữa có ga.........................................................................8
CHƯƠNG II:TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA.............................8
2.1. Các vi s...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM – VIỆN CÔNG NGHỆ SINH
HỌC VÀ THỰC PHẨM – TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................1
PHẦN MỞ BÀI......................................................................................3
GIỚI THIỆU VỀ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.................................................3
Giới thiệu về đề tài..........................................................................3
Lý do chọn đề tài.............................................................................3
PHẦN NỘI DUNG................................................................................4
CHƯƠNG I: SỮA.................................................................................4
1.1. Nguồn góc................................................................................4
1.2. Các thành phần chính .............................................................4
1.2.1. Protein..............................................................................4
1.2.2. Chất béo...........................................................................4
1.2.3. Gluxid...............................................................................4
1.2.4. Các chất khóang..............................................................4
1.2.5. Vitamin.............................................................................4
1.2.6. Các chất miễn dịch...........................................................4
1.2.7. Các chất khí.....................................................................5
1.3.Tính chật ..................................................................................5
1.3.1. Tính chất vật lý.................................................................6
1.3.2. Tính chất hóa học.............................................................6
1.4. Các dạng sữa...........................................................................7
1.4.1. Sữa tươi lỏng...................................................................7
1.4.2. Sữa bột.............................................................................8
1.4.3. Sữa đặc có đường...........................................................8
1.4.4. Sữa mô phỏng..................................................................8
1.4.5. Sữa có ga.........................................................................8
CHƯƠNG II:TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA.............................8
2.1. Các vi sinh vật thường có trong sữa........................................8
2.1.1. Vi khuẩn ..........................................................................8
2.1.2. Tụ cầu khuần....................................................................9
2.1.3. Nấm men .........................................................................9
2.1.4. Nấm mốc..........................................................................9
2.2. Tác hại chung của nó...............................................................9
2.2.1. Vi khuẩn Lastic.................................................................9
2.2.2. Vi khuẩn Colifrom.............................................................11
2.2.3. Vi khuẩn gây thối..............................................................11
2.2.4. Vi khuẩn sinh Acid Butyric................................................12
1
TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TÁC HẠI VI SINH VẬT ĐỐI VỚI SỮA 9 10 30