Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu dược lý học thú y

Được đăng lên bởi lenguyencnty
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3. THUỐC KHÁNG KHUẨN
1. KHÁI NIỆM
Vuillemin (1889) đã đề cập đến từ “antibiosis” với ý nghĩa là sự kháng giữa các sinh
vật sống. Sau đó, vào năm 1942, Waksman định nghĩa “antibiotics” là những chất được tạo
bởi các vi sinh vật, nó chống lại sự phát triển hoặïc tiêu diệt các vi sinh vật khác ở một nồng
độ nhỏ.
Xét về mặt từ ngữ, “antibiotics“ có nghĩa là kháng sinh (anta = kháng, bios = sinh vật). Ý
nghĩa này quá rộng , có thể bao gồm cả thuốc sát trùng đồng thời không nêu lên được tác
động chuyên biệt trên vi sinh vật gây bệnh và tính không độc cho cơ thể sinh vật hữu nhũ ở
liều điều trị.
Theo quan niệm mới ngày nay, thuốc kháng sinh là tất cả những chất hóa học, không kể
nguồn gốc (chiết xuất từ môi trường nuôi cấy vi sinh vật, bán tổng hợp hay tổng hợp) có khả
năng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn (bacteriostatic) hoặc tiêu diệt vi khuẩn (bactericidal)
bằng cách tác động chuyên biệt trên một giai đoạn chuyển hóa cần thiết của vi sinh vật.
Với định nghĩa này, nhiều thuốc trước đây xếp vào loại chất kháng khuẩn tổng hợp (như
sulfamid, quinolone) bây giờ cũng được xếp vào loại kháng sinh
2. PHÂN LOẠI
2.1. Theo cấu trúc hóa học
-Nhóm beta-Lactam: penicillin, ampicillin, amoxicillin, cephalosporin...
-Nhóm aminoglycosid: streptomycin, gentamicin, kanamycin, neomycin...
-Nhóm polypeptid: colistin, bacitracin, polymyxin...
-Nhóm tetracyclinee: tetracyclinee, oxytetracyclinee, chlotetracyclinee, doxycycline..
- Nhóm phenicol: chloramphenicol, thamphenicol
- Nhóm macrolide: erythromycin, spiramycin, tylosin...
- Nhóm kháng sinh gần gũi với macrolide: lincomycin, virginiamycin...
- Nhóm sulfamid: sulfaguanidin, sulfacetamid, sulfamethoxazol...
- Nhóm diaminopyrimidin: trimethoprim, diaveridin
- Nhóm quinolonee: acid nalidixic, flumequin, norfloxacin...
- Nhóm nitrofuran: nitrofurazol, furazolidon, furaltadon...
- Các nhóm khác: glycopeptid, pleuromutilin, polyether ionophore...
2.2. Theo cơ chế tác động
2.2.1. Tác động lên thành tế bào vi khuẩn
Tất cả các tế bào sống (vi khuẩn và động vật hữu nhũ) đều có màng tế bào có cấu trúc
lipid phức tạp, do đó đều bị tiêu hủy bởi chất sát trùng. Nhưng khác với tế bào động vật hữu
nhũ, tế bào vi khuẩn có áp suất thẩm thấu bên trong tế bào cao hơn nên chúng còn có thành tế
bào bên ngoài màng tế bào. Thành tế bào này có cấu tạo từ chất peptidoglycan (= mucopeptid
= murein) gồm nhiều dây polysaccharid thẳng dọc và những đoạn ngang pentapeptid.
Polysaccharid gồm nhiều phân tử đường mang amin: N-acetyl-glucosamine và N-ac...
20
CHƯƠNG 3. THUC KHÁNG KHUN
1. KHÁI NIM
Vuillemin (1889) đã đề cp đến t antibiosis” vi ý nghĩa s kháng gia các sinh
vt sng. Sau đó, vào năm 1942, Waksman định nghĩa antibiotics” nhng cht được to
bi các vi sinh vt, chng li s phát trin hoïc tiêu dit các vi sinh vt khác mt nng
độ nh.
Xét v mt t ng, “antibiotics“ nghĩa kháng sinh (anta = kháng, bios = sinh vt). Ý
nghĩa này quá rng , có th bao gm c thuc sát trùng đồng thi không u lên được tác
động chuyên bit trên vi sinh vt gây bnh và tính không độc cho cơ th sinh vt hu nhũ
liu điu tr.
Theo quan nim mi ngày nay, thuc kháng sinh tt c nhng cht hóa hc, không k
ngun gc (chiết xut t môi trường nuôi cy vi sinh vt, bán tng hp hay tng hp) kh
năng kìm hãm s phát trin ca vi khun (bacteriostatic) hoc tiêu dit vi khun (bactericidal)
bng cách tác động chuyên bit trên mt giai đon chuyn hóa cn thiết ca vi sinh vt.
Vi định nghĩa này, nhiu thuc trước đây xếp vào loi cht kháng khun tng hp (như
sulfamid, quinolone) bây gi cũng được xếp vào loi kháng sinh
2. PHÂN LOI
2.1. Theo cu trúc hóa hc
-Nhóm beta-Lactam: penicillin, ampicillin, amoxicillin, cephalosporin...
-Nhóm aminoglycosid: streptomycin, gentamicin, kanamycin, neomycin...
-Nhóm polypeptid: colistin, bacitracin, polymyxin...
-Nhóm tetracyclinee: tetracyclinee, oxytetracyclinee, chlotetracyclinee, doxycycline..
- Nhóm phenicol: chloramphenicol, thamphenicol
- Nhóm macrolide: erythromycin, spiramycin, tylosin...
- Nhóm kháng sinh gn gũi vi macrolide: lincomycin, virginiamycin...
- Nhóm sulfamid: sulfaguanidin, sulfacetamid, sulfamethoxazol...
- Nhóm diaminopyrimidin: trimethoprim, diaveridin
- Nhóm quinolonee: acid nalidixic, flumequin, norfloxacin...
- Nhóm nitrofuran: nitrofurazol, furazolidon, furaltadon...
- Các nhóm khác: glycopeptid, pleuromutilin, polyether ionophore...
2.2. Theo cơ chế tác động
2.2.1. Tác động lên thành tế bào vi khun
Tt c các tế bào sng (vi khun và động vt hu nhũ) đều màng tế bào có cu trúc
lipid phc tp, do đó đu b tiêu hy bi cht sát trùng. Nhưng khác vi tế bào đng vt hu
nhũ, tế bào vi khun có áp sut thm thu bên trong tếo cao hơn nên chúng còn có thành tế
bào bên ngoài màng tế bào. Thành tế bào này có cu to t cht peptidoglycan (= mucopeptid
= murein) gm nhiu dây polysaccharid thng dc nhng đon ngang pentapeptid.
Polysaccharid gm nhiu phân t đường mang amin: N-acetyl-glucosamine và N-acetyl-
muramic (ch vi khun).
- Tiến trình hình thành thành tế bào bt đầu bng s chuyn đổi L. Alanin thành D. Alanin.
Sau đó 2 D. Alanin kết hp vi nhau. Cycloserin c chế cnh tranh giai đon y, nên nó tác
động đến c vi khun G+ và G-.
Tài liệu dược lý học thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu dược lý học thú y - Người đăng: lenguyencnty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu dược lý học thú y 9 10 425