Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu giảng dạy Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 6652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
PGS.TS. ĐẶNG KIM VUI (Chủ biên)
ThS. ĐỖ HOÀNG SƠN

LẬP VÀ QUẢN LÝ

DỰ ÁN LÂM NGHIỆP XÃ HỘI
(TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2007

LỜI NÓI ĐẦU

Sự nghiệp đổi mới kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài đòi hỏi
phải nhanh chóng tiếp cận những cơ sở lý luận mới về quản lý dự án nói chung và dự
án lâm nghiệp xã hội nói riêng. Để thực hiện mục tiêu trên chúng tôi đã tiên hành biên
soạn giáo trình "Lập và Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội". Đây là một tài liệu được
biên soạn dựa trên sự kế thừa, bổ sung và phát triển từ cuốn bài giảng "Quản lý dự án
lâm nghiệp xã hội" do tập thể các cán bộ giảng dạy về lâm nghiệp xã hội của 5 trường
đại học và một trung tâm khuyên nông khuyên lâm, trong đó có các cán bộ của
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong khuôn khổ "Chương trình hỗ trợ lâm
nghiệp xã hội - giai đoạn 2" (Social Forestry Support Program - 2, viết tắt là SFSP 2) biên soạn trước đây.
Nội dung của cuốn sách gồm có 6 chương:
Chương 1: Khái niệm dự án lâm nghiệp xã hội
Chương 2: Thông tin trong quản lý dự án lâm nghiệp xã hội
Chương 3: Lập dự án lâm nghiệp xã hội
Chương 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội
Chương 5: Tổ chức thực hiện dự án lâm nghiệp xã hội
Chương 6: Giám sát và Đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội có sự tham gia
Trong tài liệu, này tính chất "chu trình " của dự án được nhấn mạnh và được sử
dụng để phát triển thành các chương trong cuốn sách. Nội dung và cách trình bày
trong tài liệu nhắm tới đối tượng tà các sinh viên, cán bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp. Vì
vậy, cuốn "Lập và Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội " dùng làm tài liệu giảng dạy và
học tập cho sinh viên Ngành Lâm nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, ngoài ra cũng có thể làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các sinh viên
thuộc các chuyên ngành khác có liên quan đến phát triển nông lâm nghiệp của trường.
Ngoài ra, các cán bộ lâm nghiệp có thể tham khảo và áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
Trong quá trình biên soạn tập bài giảng trước đây và hoàn thiện cuốn giáo trình
này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của ngài Pierre - Yves
Suter, cố vấn trưởng SFSP - 2; TS. Peter Taylor, cố vấn giáo dục và đào tạo; Ruedi
Felber, cố vấn về quản lý tài nguyên; TS. Batliner, tư vấn về đào tạo; TS. Marlene
Buchy và các đồng nghiệp tại 4 trường đại học Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Lâm
nghiệp Việt Nam, Đại học Tây Nguyên và Đại học Nông Lâm Thủ Đức. Chúng tôi
cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp q...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
PGS.TS. ĐẶNG KIM VUI (Ch biên)
ThS. ĐỖ HOÀNG SƠN
LP VÀ QUN LÝ
D ÁN LÂM NGHIP XÃ HI
(TÀI LIU GING DY ĐẠI HC)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2007
Tài liệu giảng dạy Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu giảng dạy Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Tài liệu giảng dạy Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội 9 10 869