Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu phân tích đất nước

Được đăng lên bởi k57khdanhuquynhtrinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 phân tích đất nước

2. Xác
định hàm lượng nitrat NO3­:
Phương pháp Cataldo
1. Lấy 5 ml dịch lọc (**) vào cốc mỏ chịu nhiệt
và cô cạn ở nhiệt độ dưới 80oC.
Tuyệt đối không được để cháy. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
*. Chuẩn bị dãy chuẩn (cả nhóm làm 1 dãy chuẩn)
Xây dựng đường
chuẩn: có nồng độ NO3­ lần lượt là 0; 2,5; 5,0 ppm từ
dung dịch gốc NO3­ 100 ppm. Hút thể tích Vx ml
dung dịch chuẩn NO3­ từ dung dịch gốc NO3­
100 ppm vào các cốc mỏ rồi làm tiếp từ bước 1.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
2. Chờ cốc mỏ nguội rồi cho thêm 0,8 ml axit salicilic 5% sau đó dàn đều
trên đáy cốc 
3. thêm 0,2 ml nước cất.
4. Để
yên 10 phút cho phản ứng triệt để, sau đó thêm 19 ml dung dịch NaOH 2N.
5. Chờ nguội và so màu ở bước sóng 410 nm.
3. Xác
định hàm lượng NH4+: Phương pháp Indophenol cải tiến
1. Dùng
pipet hút 3 ml dịch lọc (**) cho vào bình định mức 25ml.
2. Thêm 1 ml EDTA để loại trừ sự kết tủa của các
cation hoá trị 2 và 3, lắc đều.
3. Thêm 4 ml hỗn hợp Na­salicylat và Na­prusside,
lắc đều. 
4. Cho 12 ml nước cất vào bình định mức đó.
5. Cho 2ml dung dịch đệm hypoclorit pH 13, ngay
lập tức lên thể tích đến vạch bằng nước cất, lắc đều.
6. Ủ
ở 37oC trong 20' hoặc để ở nhiệt độ phòng trong 2h. 
7. Đem
so màu ở bước sóng 667nm.
­ Xây dựng đường chuẩn: có nồng độ NH4+
lần lượt là 0; 0,4; 0,8 ppm từ dung dịch gốc NH4+ 10 ppm
(cả nhóm làm 1 dãy chuẩn)

...
phân tích đ t n c ướ
2. Xác
đ nh hàm l ng nitrat NO3-: ượ
Ph ng pháp Cataldoươ
1. L y 5 ml d ch l c (**) vào c c m ch u nhi t
và cô c n nhi t đ d i 80oC. ư ớ
Tuy t đ i không đ c đ cháy. ượ
-----------------------------------------
*. Chu n b dãy chu n (c nhóm làm 1 dãy chu n)
Xây d ng đ ng ườ
chu n: có n ng đ NO3- l n l t là 0; 2,5; 5,0 ppm t ượ
dung d ch g c NO3- 100 ppm. Hút th tích Vx ml
dung d ch chu n NO3- t dung d ch g c NO3-
100 ppm vào các c c m r i làm ti p t b c 1. ế ướ
-----------------------------------------
2. Ch c c m ngu i r i cho thêm 0,8 ml axit salicilic 5% sau đó dàn đ u
trên đáy c c
3. thêm 0,2 ml n c c t.ướ
4. Đ
yên 10 phút cho ph n ng tri t đ , sau đó thêm 19 ml dung d ch NaOH 2N.
5. Ch ngu i và so màu b c sóng 410 nm. ư
3. Xác
đ nh hàm l ng NH4+: Ph ng pháp Indophenol c i ti n ượ ươ ế
1. Dùng
pipet hút 3 ml d ch l c (**) cho vào bình đ nh m c 25ml.
2. Thêm 1 ml EDTA đ lo i tr s k t t a c a các ế
cation hoá tr 2 và 3, l c đ u.
3. Thêm 4 ml h n h p Na-salicylat và Na-prusside,
l c đ u.
4. Cho 12 ml n c c t vào bình đ nh m c đó.ướ
5. Cho 2ml dung d ch đ m hypoclorit pH 13, ngay
l p t c lên th tích đ n v ch b ng n c c t, l c đ u. ế ư
6.
37oC trong 20' ho c đ nhi t đ phòng trong 2h.
7. Đem
so màu b c sóng 667nm. ư
- Xây d ng đ ng chu n: có n ng đ NH4+ ườ
l n l t là 0; 0,4; 0,8 ppm t dung d ch g c NH4+ 10 ppm ượ
(c nhóm làm 1 dãy chu n)
Tài liệu phân tích đất nước - Người đăng: k57khdanhuquynhtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu phân tích đất nước 9 10 240