Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước

Được đăng lên bởi nguyenthu4592-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

BÀI BÁO CÁO:

TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HIỆN TRẠNG
SỬ DỤNG NƯỚC
GVHD: LÊ QUỐC TUẤN
THỰC HIỆN: NHÓM:

1. VÕ DƯƠNG MỘNG HUYỀN(12124183)
2. TRẦN THỊ TRÀ MI(12124226)
3. NGUYỄN THỊ LIÊN(12124041)
4. TRẦN THỤC KHÁNH HẬU(12115002)
5. VÕ THỊ NGỌC LUYẾN(12124218)
6. NGUYỄN HỮU NHÂN(12124246)
7. HUỲNH PHƯƠNG THÙY(12124113)

TP. HCM 4/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

PHỤ LỤC

LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................................ 4 
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ............................................................................ 5 
1.1 Nước ngọt ...................................................................................................................................... 7 
1.2 Nước mặn ...................................................................................................................................... 7 
1.3 Nước mặt ....................................................................................................................................... 8 
1.4 Nước ngầm .................................................................................................................................... 8 
2. VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN NƯỚC......................................................................................... 10 
2.1 Vai trò của nước đối với con người ............................................................................................ 10 
2.2 Vai trò của nước đối với sinh vật ................................................................................................ 11 
2.3 Vai trò của nước đối với sản xuất phục vụ cho đời sống con người .......................................... 12 
3. HIỆN TRẠNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ................................................................................... 13 
3.1 Hiện trạng về tài nguyên nước trên thế giới ............................................................................... 13 
3.2. 17 triệu trẻ em chưa được sử dụng nước sạch ........................................................................... 15 
3.3 Hiện trạng về tài nguyên nước ở Việt Nam ............................................................................. 17 
4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM..................................... 20 
4.1 . Tình hình sử dụng nước trên thế giới .....................................
TP. HCM 4/2013
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP. H CHÍ MINH
KHOA HC MÔI TRƯỜNG
BÀI BÁO CÁO:
TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HIN TRNG
S DNG NƯỚC
GVHD: LÊ QUC TUN
THC HIN: NHÓM:
1. VÕ DƯƠNG MNG HUYN(12124183)
2. TRN TH TRÀ MI(12124226)
3. NGUYN TH LIÊN(12124041)
4. TRN THC KHÁNH HU(12115002)
5. VÕ TH NGC LUYN(12124218)
6. NGUYN HU NHÂN(12124246)
7. HUNH PHƯƠNG THÙY(12124113)
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước - Người đăng: nguyenthu4592-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước 9 10 986