Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên rừng và các hình thức quản lỳ sau giao đất giao rừng được thực hiện bởi người dân (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H'leo, Daklak)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2004 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu viÖt nam - hμ lan (VNRP)
_____________________________________________________

Chuyªn ®Ò 2:

Tμi nguyªn rõng
vμ c¸c h×nh thøc qu¶n lý
sau giao ®Êt giao rõng ®−îc
thùc hiÖn bëi ng−êi d©n
Thuéc ®Ò ¸n:
x©y dùng luËn cø ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé
sau giao ®Êt giao rõng tù nhiªn t¹i huyÖn Ea H’leo,
tØnh daklak
Tr−ëng ®Ò ¸n:
TS. Ph¹m V¨n HiÒn
Ng−êi viÕt chuyªn ®Ò:
TS. Phan V¨n T©n, TS. Ph¹m V¨n HiÒn

Daklak, 2003

2

Môc lôc

1. §Æt vÊn ®Ò .................................................................................................... 3
1.1. Lý do nghiªn cøu.................................................................................... 3
1.2. C©u hái gi¶ ®Þnh cho nghiªn cøu............................................................ 4
1.3. Môc tiªu cña chuyªn ®Ò ......................................................................... 4
2. Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu.................................................................... 5
2.1. Tμi nguyªn rõng ..................................................................................... 5
2.2. C¸c h×nh thøc qu¶n lý sau giao ®Êt, giao rõng ....................................... 6
3. §Þa ®iÓm, thêi gian vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ..................................... 8
3.1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu .............................................................................. 8
3.2. Thêi gian nghiªn cøu: ............................................................................ 8
3.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ........................................................................ 8
3.4. C¸c bªn cã liªn quan trong nghiªn cøu .................................................. 9
4. KÕt qu¶ nghiªn cøu vμ th¶o luËn ............................................................. 10
4.1. Tμi nguyªn rõng cña x· Ea Sol............................................................. 10
4.1.1. HiÖn tr¹ng rõng cña x· Ea Sol ........................................................... 10
4.1.2. S¶n phÈm gç tõ rõng......................................................................... 10
4.1.3. S¶n phÈm ngoμi gç tõ rõng ............................................................... 13
4.2. H×nh thøc qu¶n lý rõng sau G§GR...................................................... 15
4.3. ViÖc thùc hiÖn qu¶n lý, b¶o vÖ, ph¸t triÓn rõng cña c¸c hé nhËn ®Êt
nhËn rõng ë Ea Sol. ..................................................................................... 20
4.3.1. Nhu cÇu trång thªm c©y vμo chç trè...
Ch¬ng tr×nh nghiªn cøu viÖt nam - hμ lan (VNRP)
_____________________________________________________
Chuyªn ®Ò 2:
Tμi nguyªn rõng
vμ c¸c h×nh thøc qu¶n lý
sau giao ®Êt giao rõng ®îc
thùc hiÖn bëi ngêi d©n
Thuéc ®Ò ¸n:
x©y dùng luËn cø ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng hé
sau giao ®Êt giao rõng tù nhiªn t¹i huyÖn Ea H’leo,
tØnh daklak
Trëng ®Ò ¸n:
TS. Ph¹m V¨n HiÒn
Ngêi viÕt chuyªn ®Ò:
TS. Phan V¨n T©n, TS. Ph¹m V¨n HiÒn
Daklak, 2003
Tài nguyên rừng và các hình thức quản lỳ sau giao đất giao rừng được thực hiện bởi người dân (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H'leo, Daklak) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài nguyên rừng và các hình thức quản lỳ sau giao đất giao rừng được thực hiện bởi người dân (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H'leo, Daklak) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tài nguyên rừng và các hình thức quản lỳ sau giao đất giao rừng được thực hiện bởi người dân (Thuộc đề án Xây dựng luận cứ phát triển kinh tế nông hộ sau giao đất giao rừng tự nhiên tại huyện Ea H'leo, Daklak) 9 10 266