Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam?

Được đăng lên bởi thaolethao
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 19585 lần   |   Lượt tải: 29 lần
I. MỞ ĐẦU
Công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) là con đường tất yếu phải tiến
hành đối với tất cả các nước muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại,
đặc biệt là với các nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát
triển.
Ở Việt Nam, hiện nay có khoảng 80% dân số làm nghề nông, tuyệt đại bộ
phận dân cư và lao động xã hội sống ở nông thôn, sản xuất nhỏ lẻ với năng
suất thấp đời sống còn nhiều khó khăn, bản thân nền kinh tế của nước ta còn
chậm phát triển. Vì vậy muốn tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền
vững đất nước ta phải từng bước tiến hành CNH - HĐH đất nước đặc biệt là
CNH - HĐH nông nghịêp và nông thôn. Kinh nghiệm thực tiễn của các nước
trên thế giới đã chỉ ra rằng không phát triển nông nghiệp, nông thôn thì
không một nước nào có thể phát triển bền vững, ổn định với tốc độ cao
được.
Chính vì vậy trong giai đoạn hiện nay vấn đề nông nghiệp, nông thôn ở nước
ta là vấn đề luôn được quan tâm. Tại Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản
Việt Nam đã khẳng định đường lối CNH - HĐH ở nước ta trong đó nêu rõ
việc phải đặc biệt coi trọng CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn trong
những năm trước mắt…
“CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn là điều kiện để chuyển dịch cơ cấu
nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn thành công”.

II. NỘI DUNG
1. Vai trò của nông nghiệp, nông thôn:
Nông nghiệp theo nghĩa hẹp là ngành sản xuất ra của cải vật chất mà con
người phải dựa vào quy luật sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để tạo ra sản
phẩm như lương thực, thực phẩm .để thoả mãn các nhu cầu củ minh. Còn
theo nghĩa rộng còn bao gồm cả lâm, ngư nghiệp. ở các nước nước kém phát
triển và đang phát triển, nông nghiệp thường chiếm tỷ trọng khá lớn trong
GDP và thu hút một bộ phận quan trọng lao động xã hội.
Nông thôn là khái niệm dùng để chỉ một địa bàn mà ở đó sản xuất nông
nghiệp chiếm tỷ trọng lớn.
Năm 1961 trong cuốn sách " Vai trò của nông nghiệp trong phát triển Kinh
tế " hai nhà kinh tế học Johnston và Meller đã giới thiệu năm vai trò chủ yếu
của nông nghiệp, nông thôn. Có thể khái quát các vai trò đó là:
Cung cấp lương thực, thực phẩm cho xã hội: Độ co dãn của thu nhập với cầu
về lương thực ở các nước đang phát triển khá cao, tức là khi mức sống tăng
lên thì nhu cầu tiêu dung lương thực tăng nhanh. Trong tình hình đó nếu sản
xuất nông nghiệp nội địa không tự đáp ứng được thì bản thân các nước sẽ
phải bỏ ngoại tệ để nhập khẩu lương thực thay vì nhập khẩu khoa học kỹ
thuật để phát triển công nghiệp.
Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp nhẹ. Quy mô, tốc độ t...
I. MỞ ĐẦU
Công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) là con đường tất yếu phải tiến
hành đối với tất cả các nước muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại,
đặc biệt là với các nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát
triển.
Ở Việt Nam, hiện nay có khoảng 80% dân số làm nghề nông, tuyệt đại bộ
phận dân cư và lao động xã hội sống ở nông thôn, sản xuất nhỏ lẻ với năng
suất thấp đời sống còn nhiều khó khăn, bản thân nền kinh tế của nước ta còn
chậm phát triển. Vì vậy muốn tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền
vững đất nước ta phải từng bước tiến hành CNH - HĐH đất nước đặc biệt là
CNH - HĐH nông nghịêp và nông thôn. Kinh nghiệm thực tiễn của các nước
trên thế giới đã chỉ ra rằng không phát triển nông nghiệp, nông thôn thì
không một nước nào có thể phát triển bền vững, ổn định với tốc độ cao
được.
Chính vì vậy trong giai đoạn hiện nay vấn đề nông nghiệp, nông thôn ở nước
ta là vấn đề luôn được quan tâm. Tại Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản
Việt Nam đã khẳng định đường lối CNH - HĐH ở nước ta trong đó nêu rõ
việc phải đặc biệt coi trọng CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn trong
những năm trước mắt…
“CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn là điều kiện để chuyển dịch cơ cấu
nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn thành công”.
Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam? - Người đăng: thaolethao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam? 9 10 225