Ktl-icon-tai-lieu

Tạp chí KHKT Thủy Lợi & Môi trường số 4200018

Được đăng lên bởi tuan-09031984
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN NHÂN GÂY NỨT VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NỨT CHO BÊ TÔNG
VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ BIỂN
Nguyễn Thị Thu Hương1
Tóm tắt: Nứt là một khuyết tật nặng và rất khó tránh khỏi đối với bê tông, làm ảnh hưởng lớn đến tính
năng cơ lý, tuổi thọ và độ bền của các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Đặc biệt với kết cấu bê tông và
bê tông cốt thép công trình bảo vệ bờ biển, các vết nứt sẽ tạo cơ hội cho ion clo, sunfat trong nước biển dễ
dàng thâm nhập sâu vào bên trong thúc đẩy quá trình ăn mòn diễn ra mạnh mẽ hơn, làm giảm cường độ, độ
bền và tuổi thọ công trình nhanh chóng. Hiện tượng nứt có thể được hạn chế khi các nguyên nhân được xem
xét và các biện pháp phòng ngừa được áp dụng hợp lý, nó sẽ giúp cho các nhà sản xuất tạo ra được những
sản phẩm bê tông chất lượng tốt, tăng độ bền và tuổi thọ các công trình. Bài báo đề cập đến các nguyên
nhân gây nứt và các giải pháp để hạn chế các vết nứt cho bê tông và bê tông cốt thép nói chung và bê tông
các công trình bảo vệ bờ biển nói riêng.
Từ khóa: Nứt; bê tông; bê tông cốt thép; bờ biển; cường độ; độ bền; tuổi thọ.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Hiện trạng và nguyên nhân sự phá hủy các kết
cấu bê tông và bê tông cốt thép ở các công trình xây
dựng nói chung và các công trình trong môi trường
biển nói riêng, đặc biệt là các kết cấu bảo vệ mái đê
biển cho thấy hiện tượng nứt gây ra từ những
nguyên nhân khác nhau đối với bê tông là cơ hội để
nước hay các thành phần hóa học gây ăn mòn thâm
nhập sâu và dễ dàng vào bê tông dẫn đến quá trình
phá hoại diễn ra nhanh hơn, với sức phá hoại lớn
hơn, do đó yêu cầu phải có biện pháp hữu hiệu để
hạn chế nứt từ đó tăng độ bền và nâng cao tuổi thọ
cho các công trình là hết sức cấp thiết và cần được
tiến hành càng sớm càng tốt. Từ những phân tích
trên, vấn đề phân tích các nguyên nhân gây nứt và
các giải pháp hạn chế các vết nứt để tăng độ bền và
tuổi thọ cho các công trình bê tông, bê tông cốt thép
đặc biệt là các kết cấu làm việc trong môi trường
biển là nội dung được đề cập trong bài báo này.

bề mặt đang khô, ứng suất kéo sẽ phát triển ở những
vùng yếu làm hình thành những vết nứt nông với
những độ sâu khác nhau.
-Đặc điểm của loại vết nứt này là chiều dài không
lớn và chủ yếu là các vết nứt nhỏ (vết nứt micro hay
nứt rạn), hướng nứt không rõ ràng và thường nứt khá
rộng ở trên bề mặt.
2. Nứt do co khô
Nứt do co khô xảy ra ở thời kỳ bê tông bắt đầu
đông cứng do nước thừa trong quá trình thủy hóa xi
măng bay hơi làm bê tông bị co. Sự cản trở quá trình
co ngót do bởi lớp bê tông phía dưới...
KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - S42 (9/2013)
108
NGUYÊN NHÂN GÂY NT VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NỨT CHO BÊ TÔNG
VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ BIỂN
Nguyễn Th Thu Hương
1
m tt: Nứt là một khuyết tật nặng và rất khó tránh khỏi đối với bê tông, làm ảnh hưởng lớn đến tính
năng lý, tuổi thọ và độ bền của các kết cấu bê tông tông cốt thép. Đặc biệt với kết cấu bê tông
tông cốt thép công trình bảo vệ bờ biển, các vết nứt sẽ tạo hội cho ion clo, sunfat trong nước biển dễ
dàng thâm nhập sâu vào bên trong thúc đẩy quá trình ăn mòn diễn ra mạnh mẽ hơn, làm giảm cường độ, độ
bền và tuổi thọ công trình nhanh chóng. Hiện tượng nứt có thể được hạn chế khi các nguyên nhân được xem
xét và các biện pháp phòng ngừa được áp dụng hợp , sẽ giúp cho các nhà sản xuất tạo ra được những
sản phẩm bê tông chất ợng tốt, tăng đbền và tuổi thọ các công trình. i báo đề cập đến các nguyên
nhân gây nứt và các giải pháp để hạn chế các vết nứt cho bê tông tông cốt thép nói chung và tông
các công trình bảo vệ bờ biển nói riêng.
Tkhóa: Nứt; bê tông; bê tông cốt thép; bờ biển; cường độ; độ bền; tuổi thọ.
I. ĐẶT VẤN Đ
1
Hiện trạng và nguyên nhân s phá hủy các kết
cấu bê tông và bê tông cốt thép các công trình xây
dựng nói chung và các công trình trong môi trường
biển nói riêng, đặc biệt là các kết cấu bảo vệ mái đê
biển cho thấy hiện tượng nứt gây ra t những
nguyên nhân khác nhau đối với bê tông hội để
nước hay các thành phần a học gây ăn mòn thâm
nhập sâu và d dàng vào bê tông dẫn đến quá trình
phá hoại diễn ra nhanh hơn, với sức phá hoại lớn
hơn, do đó u cầu phải có biện pháp hu hiệu để
hạn chế nứt từ đó tăng đbền và nâng cao tuổi thọ
cho các công trình là hết sức cấp thiết và cần được
tiến hành càng sớm càng tốt. Từ những phân tích
trên, vấn đề phân tích các nguyên nhân y nứt và
các giải pháp hạn chế các vết nứt đng độ bền và
tuổi thọ cho các công trình bê tông, bê tông cốt thép
đặc biệt là các kết cấu làm việc trong môi trường
biển là nội dung được đề cập trong bài báo này.
II. CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY NỨT BÊ TÔNG
Nt tông có th do các nguyên nhân khác
nhau gây ra, c th như sau:
1. Nt do co mm (nt do co do)
- Tính co domt trong nhng lý do quan trng
gây ra nhng vết nt trong thời gian đầu ca quá
trình đông kết và cng hóa. Co do xảy ra khi nước
bay hơi từ b mt ca bê tông mới được đ còn ướt
(bê tông tươi) nhanh hơn so với nước tha ca quá
trình thủy a xi măng tiết ra làm cho b mt bê
tông s b co. Do sm gi ca bê tông ở phía dưới
1
Trường Đại học Thủy lợi
b mặt đang khô, ng sut kéo s phát trin nhng
vùng yếu làm hình thành nhng vết nt nông vi
những độ sâu khác nhau.
- Đặc điểm ca loi vết nt này là chiu dài không
ln ch yếu các vết nt nh (vết nt micro hay
nt rn), hướng nt không rõ ràng và thường nt khá
rng trên b mt.
2. Nứt do co khô
Nứt do co khô xảy ra thời kỳ bê tông bắt đầu
đông cứng do nước thừa trong quá trình thủy a xi
măng bay hơi làm bê tông b co. Scản trở quá trình
co ngót do bởi lớp bê tông phía dưới, do cốt thép
trong bê tông, hoặc do những phần khác của kết cấu
gây ra ứng suất kéo trong phần tông đã cứng gây
ra hiện tượng nứt trong bê tông. Trong rt nhiều ứng
dụng nứt do co khô là không thtránh được. Do đó
các khe co ngót (mối nối kiểm tra) thường được thiết
kế cho bê tông đ định trước vị trí của các vết nứt do
co khô.
Hình 1- Nứt do co dẻo
Tạp chí KHKT Thủy Lợi & Môi trường số 4200018 - Trang 2
Tạp chí KHKT Thủy Lợi & Môi trường số 4200018 - Người đăng: tuan-09031984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tạp chí KHKT Thủy Lợi & Môi trường số 4200018 9 10 280