Ktl-icon-tai-lieu

Tạp chí nông nghiệp

Được đăng lên bởi Hoai Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 2 sè 1/2004
T×nh h×nh nhiÔm nÊm Aspergillus spp. trªn h¹t gièng
mét sè c©y trång vµ ¶nh hëng cña nÊm g©y bÖnh
®Õn sù n¶y mÇm vµ søc sèng c©y con
Seed infection with Aspergillus spp. and its effect on seed germination
and seedling vigor
Ng« BÝch H¶o
Summary
Aspergillus spp. was found abundantly in many seed samples of peanut, maize and
legumes. Severe infection by the fungus reduced germination rate and caused seed decay
and abnormal seedlings. The use of slightly contaminated seed stocks may minimize the
source of infection and improve germination rate and quality of seedlings.
Keywords : Aspergillus spp., seed germination, seedling quality
1. §Æt vÊn ®Ò
Aspergillus spp. lµ lo¹i nÊm phæ biÕn
tån t¹i trªn n«ng s¶n trong giai ®o¹n b¶o
qu¶n. H¹t gièng cã thÓ nhiÔm nÊm ë mét
møc ®é ®¸ng kÓ vµ bÞ Aspergillus spp. x©m
nhËp ngay tõ ngoµi ®ång tríc khi thu
ho¹ch. TØ lÖ h¹t gièng ®Ëu nhiÔm nÊm
Aspergillus spp. cao h¬n h¼n so víi c¸c lo¹i
nÊm kh¸c vµ lµm ¶nh hëng ®Õn tØ lÖ n¶y
mÇm cña h¹t (Prasad vµ cs, 1998 ; Singh vµ
cs, 1991). NÊm A.niger tån t¹i trong ®Êt vµ
trong h¹t gièng g©y bÖnh thèi cæ rÔ hoÆc
thèi vßng. ë níc ta theo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh
bÖnh h¹i h¹t gièng nhËp néi t¹i trung t©m
KiÓm dÞch thùc vËt sau nhËp khÈu I n¨m
1999 tÇn suÊt xuÊt hiÖn cña c¸c lo¹i nÊm
Aspergillus spp. vµ Penicillium spp. trªn c¸c
mÉu h¹t gièng ®· kiÓm tra lµ 100%.
Sù cã mÆt cña c¸c nÊm Aspergillus spp.
trªn h¹t gièng lµm gi¶m chÊt lîng h¹t
gièng, g©y thèi h¹t khi gieo trång vµ g©y
bÖnh cho c©y con. Trong thùc tÕ ë níc ta
vÊn ®Ò bÖnh h¹i h¹t gièng vµ kh¶ n¨ng
truyÒn lan cña chóng cßn Ýt ®îc quan t©m
nghiªn cøu. Néi dung bµi b¸o ®Ò cËp ®Õn
t×nh h×nh nhiÔm nÊm A.flavus A.niger
trªn c¸c mÉu h¹t gièng ®Ëu ®ç, l¹c vµ
nghiªn cøu ¶nh hëng cña nÊm ®Õn chÊt
lîng gièng vµ c©y con nh»m môc ®Ých
®¸nh gi¸ t¸c h¹i cña bÖnh ®Ó cã biÖn ph¸p
phßng trõ cã hiÖu qu¶.
2.
VËt liÖu vµ ph¬ng ph¸p
nghiªn cøu
2.1. VËt liÖu nghiªn cøu
C¸c mÉu h¹t gièng: Ng«, ®Ëu t¬ng,
®Ëu xanh, ®Ëu ®en, l¹c mçi lo¹i 50 mÉu,
mçi mÉu 300-500 g gåm c¸c gièng trång
phæ biÕn trong s¶n xuÊt vµ ®îc thu thËp t¹i
c¸c n«ng hé ë mét sè vïng s¶n xuÊt thuéc
Hµ Néi, B¾c Ninh, H¶i D¬ng, Hng Yªn...
2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
H¹t gièng ®îc ®Æt trªn giÊy thÊm níc
cÊt vµ ñ trong 7 ngµy ë nhiÖt ®é 20
0
C trong
®iÒu kiÖn 12 giê s¸ng vµ 12 giê tèi xen kÏ.
Mçi mÉu h¹t gièng kiÓm tra 200 h¹t. Quan
s¸t ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña t¶n nÊm, sîi nÊm
vµ bµo tö nÊm trªn h¹t sau khi ñ díi kÝnh
hiÓn vi soi næi. §o kÝch thíc bµo tö nÊm
qua kÝnh hiÓn vi vµ gi¸m ®Þnh theo tµi liÖu
gi¸m ®Þnh cña ViÖn nghiªn cøu BÖnh h¹t
gièng §an M¹ch (Mathur S.B.& Olga.K,
1999; Ellis, M.B. 1993). §¸nh gi¸ møc ®é
nhiÔm bÖnh trªn c¸c mÉu h¹t gièng. Gieo h¹t
gièng trªn c¸t Èm v« trïng trong nhµ líi,
®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng tù nhiªn. Quan s¸t tØ lÖ
n¶y mÇm, tØ lÖ h¹t thèi, h¹t cøng. T×m hiÓu
¶nh hëng cña nÊm bÖnh ®Õn tØ lÖ n¶y mÇm
vµ søc sèng cña c©y con theo ISTA (1996).
9
Tạp chí nông nghiệp - Trang 2
Tạp chí nông nghiệp - Người đăng: Hoai Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tạp chí nông nghiệp 9 10 846