Ktl-icon-tai-lieu

Tạp chí về gieo tinh nhân tạo

Được đăng lên bởi Luu Vinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§µo §øc Thµ N
ghiªn cøu so s¸nh 3 lo¹i m«i tr−êng ®«ng l¹nh tinh dÞch bß . .
Nghiên cứu so sánh 3 loại môi trường đông lạnh tinh dịch bò phù hợp với tình hình sản
xuất hiện nay
Đào Đức Thà
1*
, Koji Shimokawa
2
,
Võ Thị Xuân Hoa
3
, Lưu Bá Quế
3
và Lê Văn Thông
4
1
Viện Chăn nuôi;
2
Chuyên gia JỤCA;
3
Trung tâm tinh đông lạnh Moncada;
4
Công ty Giống gia súc lớn TỢ
*
Tác giả để liên hệ: TS. §ào §ức Thà, Phó Bộ môn Sinh Sản & TTNT - Viện Chăn nuôi
ĐT: (04)8385940 / 0903222229; Fax:048389775; Email: bacsitha@yahoo.com
abstract
Comparisons of 3 kinds of frozen semen extenders
The experiment was carried out on 3 kinds of frozen semen extender in order to determine the suitable
one for Moncada Center. The result showed that 3E extender without raffinose is a good extender with low price
and it can use for replacement of present extender (1B).
Keyword: Extender, raffinose, motile, progressive.
Đặt Vấn Đề
Hiện tại Trung tâm Moncada đang sử dụng môi trường (MT) đông lạnh tinh dịch (TD)
chứa raffinose, đây một nguyên nhân làm tăng giá thành sản xuất của tinh cọng rạ
mặc chất lượng của MT rất tốt. Thực tế này yêu cầu chúng ta cần phải thử nghiệm các
loại MT khác nhau không bao gồm raffinose, như vậy chi phí chuẩn bị MT sđược giảm
xuống, đặc biệt là trong điều kiện sản xuất của Moncada, sản phẩm chỉ có một giá bán cố định
bất ktinh của bò đực nào hay giống nào. Với mục đích đó, việc kiểm tra này nhằm so sánh
các loại dung dịch MT đông lạnh để tìm ra MT phù hợp nhất trong xử tinh trùng đông lạnh
tại Moncada trong điều kiện hiện tại.
Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Vật liệu
Bò đực Holstein Friesian (HF); Drought Master (DM), cho ăn và khai thác tinh theo tiêu
chuẩn đực giống, nuôi tại Trung tâm Moncada.
Phương pháp
- Chuẩn bị 3 loại MT đông lạnh dạng cọng rạ, xử lý và đông lạnh TD để làm mẫu (dùng
3 loại MT, dùng tinh của cùng một con bò đc giống trên cùng một điều kiện xử lý và bò đực
giống khác nhau ).
- So sánh stinh trùng hoạt động, số tinh trùng tiến thẳng, nồng độ, vận tốc hoạt động
của tinh trùng sau giải đông trong từng loại MT.
- Đánh giá stinh trùng hoạt động, số tinh trùng tiến thẳng, nồng độ, vận tốc hoạt động
của tinh trùng sau giải đông bằng phần mềm “Sperm Vision” tương tnphân tích TD vi
sự hỗ trợ của máy vi tính của (2000).
- So sánh giá thành của 3 loại MT nghiên cứu.
Tạp chí về gieo tinh nhân tạo - Trang 2
Tạp chí về gieo tinh nhân tạo - Người đăng: Luu Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tạp chí về gieo tinh nhân tạo 9 10 52