Ktl-icon-tai-lieu

Tập huấn hành nghề thú y

Được đăng lên bởi lovanhiep
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2264 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phần 1
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y
I. TÌM HIỆU PHÁP LỆNH THÚ Y
Pháp lệnh Thú y được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam (khóa XI) thông qua ngày 29/4/2004 và được Chủ tịch nước ký lệnh công
bố số 06/2004/CTN ngày 12/5/2004. Pháp lệnh Thú y có hiệu lực từ ngày
1/10/2004.
1. Mục đích, yêu cầu của Pháp lệnh
Mục đích của pháp lệnh Thú y là tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước,
nâng cao hiệu quả của việc phòng bệnh, chữa bệnh, ngăn chặn dịch lây lan nhằm
bảo vệ phát triển động vật, cung cấp động vật, sản phẩm động vật có chất lượng
cao, bảo đảm VSAT thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu,
bảo vệ sức khỏe cho con người và môi trường sinh thái, xã hội hóa hoạt động
thú y.
Yêu cầu:
- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước theo nguyên tắc pháp chế XHCN.
- Nâng cao ý thức pháp luật của mọi người đối với các hoạt động liên
quan đến thú y.
- Nâng cao hiệu quả của hoạt động thú y trong công tác phòng, chữa bệnh
cho vật nuôi, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm
tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong
thú y; hành nghề thú y.
- Quy định trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan nhà nước, tổ
chức, cá nhân trong hoạt động thú y.
2. Cơ cấu của Pháp lệnh Thú y
Pháp lệnh gồm 58 điều được chia thành 7 chương, 3 mục
Chương I. Những quy định chung
Gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về đối tượng, phạm vi điều
chỉnh của Pháp lệnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động thú y; chính sách
nhà nước về thú y; trách nhiệm quản lý nhà nước về thú y; hệ thống tiêu chuẩn
và thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y, chế phẩm sinh học, vi
sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; những hành vi bị cấm.
Chương II. Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch cho động.
Gồm 14 điều (từ Điều 9 đến Điều 20) quy định về nội dung trách nhiệm
của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc phòng bệnh, chữ
bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi;
chăm sóc sức khỏe động vật; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật;
xây dựng chương trình không chế, thanh toán dịch bệnh động vật; trách nhiệm
xử lý bệnh động vật; thẩm quyền và điều kiện công bố, bãi bỏ công bố dịch; ổ
chức phòng chống dịch bệnh cho động vật; Quỹ phòng chống dịch bệnh cho
động vật.
Chương III. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết
mổ; kiểm tra vệ sinh thú y.
1

Gồm 15 điều (từ Điều 23 đến Điều 37) quy định về nguyên tắc, nội dung,
trách nhiệm của cơ quan nhà n...
Phần 1
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y
I. TÌM HIỆU PHÁP LỆNH THÚ Y
Pháp lệnh Thú y được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam (khóa XI) thông qua ngày 29/4/2004 được Chủ tịch nước lệnh công
bố số 06/2004/CTN ngày 12/5/2004. Pháp lệnh Thú y hiệu lực từ ngày
1/10/2004.
1. Mục đích, yêu cầu của Pháp lệnh
Mục đích của pháp lệnh Thú y tăng cường hiệu lực quản nhà nước,
nâng cao hiệu quả của việc phòng bệnh, chữa bệnh, ngăn chặn dịch lây lan nhằm
bảo v phát triển động vật, cung cấp động vật, sản phẩm động vật có chất lượng
cao, bảo đảm VSAT thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước xuất khẩu,
bảo vệ sức khỏe cho con người môi trường sinh thái, hội hóa hoạt động
thú y.
Yêu cầu:
- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước theo nguyên tắc pháp chế XHCN.
- Nâng cao ý thức pháp luật của mọi người đối với các hoạt động liên
quan đến thú y.
- Nâng cao hiệu quả của hoạt động thú y trong công tác phòng, chữa bệnh
cho vật nuôi, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm
tra vệ sinh thú y; quản thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong
thú y; hành nghề thú y.
- Quy định trách nhiệm của chính quyền các cấp, quan nhà nước, tổ
chức, cá nhân trong hoạt động thú y.
2. Cơ cấu của Pháp lệnh Thú y
Pháp lệnh gồm 58 điều được chia thành 7 chương, 3 mục
Chương I. Những quy định chung
Gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về đối tượng, phạm vi điều
chỉnh của Pháp lệnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động thú y; chính sách
nhà nước về thú y; trách nhiệm quản nhà nước về thú y; hệ thống tiêu chuẩn
thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y, chế phẩm sinh học, vi
sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; những hành vi bị cấm.
Chương II. Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch cho động.
Gồm 14 điều (từ Điều 9 đến Điều 20) quy định về nội dung trách nhiệm
của quan quản n nước, tổ chức, nhân trong việc phòng bệnh, chữ
bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi;
chăm sóc sức khỏe động vật; xây dựng vùng, sở an toàn dịch bệnh động vật;
xây dựng chương trình không chế, thanh toán dịch bệnh động vật; trách nhiệm
xử bệnh động vật; thẩm quyền điều kiện công bố, bãi bỏ công bố dịch;
chức phòng chống dịch bệnh cho động vật; Quỹ phòng chống dịch bệnh cho
động vật.
Chương III. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết
mổ; kiểm tra vệ sinh thú y.
1
Tập huấn hành nghề thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập huấn hành nghề thú y - Người đăng: lovanhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tập huấn hành nghề thú y 9 10 675