Ktl-icon-tai-lieu

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 3869 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM
PHÒNG PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU
****

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ SỮA
Biên soạn : Th.S. Vương Ngọc Long

TP.HCM 10/2003

1

2

TÌM HIEÅU THÒ TRÖØÔØNG:
BAÙN SÖÕA ÔÛ ÑAÂU ?
GIAÙ BAO NHIEÂU ?

XAÙC ÑÒNH KHAÛ NAÊNG ÑAÀU TÖ :
KHAÛ NAÊNG VEÀ VOÁN ?
KHAÛ NAÊNG VEÀ ÑAÁT ÑAI ?
KHAÛ NAÊNG VEÀ COÂNG LAO ÑOÄNG ?

QUYEÁT ÑÒNH KHÔÛI SÖÏ CHAÊN NUOÂI

HOÏC TAÄP KYÕ THUAÄT
CHAÊN NUOÂI BOØ SÖÕA

XAÂY DÖÏNG CHUOÀNG TRAÏI:
QUY MOÂ CHAÊN NUOÂI ?
ÑÒA HÌNH & ÑÒA THEÁ ?
KIEÅU CHUOÀNG TRAÏI ?

MUA BOØ GIOÁNG
GIOÁNG NAØO ?
GIAÙ TIEÀN ?
MUA ÔÛ ÑAÂU ?

TROÀNG COÛ :
GIOÁNG COÛ NAØO ?
MUA COÛ GIOÁNG ÔÛ ÑAÂU ?

CAÙC BÖÔÙC KHÔÛI SÖÏ CHAÊN NUOÂI BOØ SÖÕA

3

I. GIỐNG BÒ SỮA
1.1. Vai trò của con giống bò sữa
Giống bò quyết định 60 % sự thành bại của việc chăn nuôi bò sữa. Để có
được bò tốt, ngừơi chăn nuôi cần nắm rõ về giống bò sữa, kỹ thuật chọn lựa một
bò giống tốt.
1.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của bò sữa
Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như nước ta: nhiệt độ và ẩm độ cao là một
trong những yếu tố hạn chế đối với năng suất sữa của các giống bò. Các giống bò
sữa cao sản hiện nay trên thế giới đều có nguồn gốc từ các nước ôn đới, nên khi
nhập nội vào nước ta thì bò ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, để hạn chế sự tác động
của điều kiện môi trường, ngừơi ta thường sử dụng phương pháp lai tạo giữa các
giống bò ngoại với bò Địa phương kết hợp với việc cải tạo điều kiện tiểu khí hậu
và cải thiện chế độ chăm sóc nuôi dưỡng. Một giống bò cao sản thường đòi hỏi
nhu cầu về thức ăn,nước uống nhiều hơn, chất lượng tốt hơn để đáp ứng cho nhu
cầu về sản xuất. Cải thiện con giống phải gắn liền với việc cải thiện chăm sóc nuôi
dưỡng, chuồng trại và vệ sinh thú y. Bởi vì, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao
sẽ là giảm độ ngon miệng của bò, bò sẽ ăn ít hơn; mặt khác chất lượng thức ăn ở
vùng khí hậu nóng ẩm thường có chất lượng kém hơn vùng ôn đới nên bò thường
không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng so với nhu cầu. Khí hậu nóng cũng sẽ
gây những stress nhiệt, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bò.
Moät boø söõa gioáng toát, chæ coù theå cho naêng suaát söõa toái ña khi ñöôïc nuoâi döôõng
toát, cho aên khaåu phaàn ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu cuûa boø;chuoàng traïi thoâng thoaùng
, saïch seõ, maùt meõ; thuù khoûe maïnh, khoâng maéc beänh, ñöôïc tieâm phoøng theo caùc
quy ñònh vaø khuyeán caùo cuûa cô quan thuù y, vaø khai thaùc hôïp lyù.

1.1.2. Một số giống bò sữa cao sản đang được sử dụng tại Việt Nam.
Bò Holstein Friesian (còn gọi là bò lang...
CÔNG TY CP SA VIT NAM
PHÒNG PHÁT TRIN VÙNG NGUYÊN LIU
****
TÀI LIU TP HUN
K THUT CHĂN NUÔI BÒ SA
Biên son : Th.S. Vương Ngc Long
TP.HCM 10/2003
1
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa 9 10 679