Ktl-icon-tai-lieu

THAM LUẬN VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ

Được đăng lên bởi ltdung1712
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4095 lần   |   Lượt tải: 7 lần
THAM LUẬN
VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC
CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH
TRUYỀN ĐẠT VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ
ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ
Lại Thế Dũng – khoa Môi trường
Chức trách của cán bộ địa chính cấp xã:
Cán bộ địa chính – môi trường xã là cán bộ chuyên môn giúp uỷ ban nhân
dân thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong
phạm vi địa phương của mình.
Công chức địa chính xã với chức năng Địa chính - xây dựng - đô thị và
môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - xây dựng - nông nghiệp
và môi trường (đối với xã) đây là những vấn đề rất rộng. Thông thường hiện nay
mỗi một xã, phường, thị trấn chỉ có 01 cán bộ làm công tác này. Trong đó, đa
phần cán bộ địa chính được đào tạo chuyên ngành chính là quản lý đất đai hay
nông nghiệp. Về khía cạnh môi trường đa phần là kiêm nhiệm. Vì vậy, chuyên
môn về lĩnh vực môi trường yếu.
Trách nhiệm về quản lý môi trường của cán bộ địa chính cấp xã:
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quy định, kế hoạch về bảo vệ môi trường,
giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.
- Vận động các cộng đồng dân cư, người dân xây dựng hương ước về bảo
vệ môi trường hoặc đưa nội dung bảo vệ môi trường vào trong các hương ước
của thôn, làng, bản, dòng họ….
- Hướng dẫn tiêu chí bảo vệ môi trường trong việc đánh giá, xem xét
thôn, làng, xã, gia đình văn hoá.
- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các hộ gia
đình, cá nhân trên địa bàn quản lý.
- Xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
theo thẩm quyền hoặc báo cáo lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện nếu không thuộc
thẩm quyền của mình.
- Hoà giải các tranh chấp về môi trường hoặc liên quan đến môi trường
giữa các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
- Quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường
của thôn, làng, bản, tổ dân phố và tổ chức tự quản trên địa bàn.
- Ban hành quy định về hoạt động của các tổ chức tự quản về bảo vệ môi
trường trên địa bàn và tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức tiếp nhận, đăng ký và cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ
môi trường theo ủy quyền của UBND cấp huyện.
- Có ý kiến bằng văn bản đối với các dự án được xây dựng, triển khai thực
hiện trên địa bàn khi được chủ dự án hỏi ý kiến (đồng ý hay không đồng ý việc
đặt dự án và giải pháp bảo vệ môi trường).
- Có quyền yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị về bảo vệ môi trường đến các cơ
quan có thẩm quy...
THAM LUẬN
VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC
CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH
TRUYỀN ĐẠT VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ
ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ
Lại Thế Dũng – khoa Môi trường
Chức trách của cán bộ địa chính cấp xã:
Cán bộ địa chính – môi trường xã là cán bộ chuyên môn giúp uỷ ban nhân
dân thực hiện nhiệm vụ quản nhà nước về tài nguyên môi trường trong
phạm vi địa phương của mình.
Công chức địa chính xã với chức năng Địa chính - xây dựng - đô thị
môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - y dựng - nông nghiệp
và môi trường (đối với xã) đây là những vấn đề rất rộng. Thông thường hiện nay
mỗi một xã, phường, thị trấn chỉ 01 cán bộ làm công tác này. Trong đó, đa
phần cán bộ địa chính được đào tạo chuyên ngành chính quản đất đai hay
nông nghiệp. Về khía cạnh môi trường đa phần kiêm nhiệm. vậy, chuyên
môn về lĩnh vực môi trường yếu.
Trách nhiệm về quản lý môi trường của cán bộ địa chính cấp xã:
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quy định, kế hoạch về bảo vệ môi trường,
giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.
- Vận động các cộng đồng dân cư, người dân xây dựng hương ước về bảo
vệ môi trường hoặc đưa nội dung bảo vệ môi trường vào trong các hương ước
của thôn, làng, bản, dòng họ….
- Hướng dẫn tiêu chí bảo vệ môi trường trong việc đánh giá, xem xét
thôn, làng, xã, gia đình văn hoá.
- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các hộ gia
đình, cá nhân trên địa bàn quản lý.
- Xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
theo thẩm quyền hoặc báo cáo lên Uban nhân dân cấp huyện nếu không thuộc
thẩm quyền của mình.
- Hoà giải các tranh chấp về môi trường hoặc liên quan đến môi trường
giữa các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
- Quảncác hoạt động bảo vệi trường giữ gìn vệ sinh môi trường
của thôn, làng, bản, tổ dân phố và tổ chức tự quản trên địa bàn.
- Ban hành quy định về hoạt động của các tổ chức tự quản về bảo vệ i
trường trên địa bàn và tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động có hiệu quả.
THAM LUẬN VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ - Trang 2
THAM LUẬN VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ - Người đăng: ltdung1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THAM LUẬN VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ 9 10 962