Ktl-icon-tai-lieu

thi tuyển công chức Kiểm lâm_2012.doc

Được đăng lên bởi Quyền Dương
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 2527 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LÂM ĐỒNG
CHI CỤC KIỂM LÂM

TÀI LIỆU
THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2012
CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM


Đà Lạt, ngày 14 tháng 08 năm 2012

DANH MỤC TÀI TIỆU
THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2012
CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM
A. CHUYÊN ĐỀ 1.

LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
I. Sự cần thiết phải ban hành;
II. Bố cục Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;
III. Nội dung cơ bản:
1. Chương I: Những quy định chung;
Gồm: 10 điều (từ điều 1 – 4, điều 6, điều 8 – 12)
2. Chương II: Quyền của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng;
+ Mục 1: Lập quy hoạch, kế hoạch về BV&PTR;
+ Mục 2: Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng
rừng;
+ Mục 3: Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; Quyền, nghĩa vụ của cộng
đồng dân cư thôn được giao rừng;
+ Mục 4: Đăng ký quyền sử dụng rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng;
Thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng;
+ Mục 5: Định giá rừng.
3. Chương III: Bảo vệ rừng;
+ Mục 1: Trách nhiệm Bảo vệ rừng;
4. Chương IV: Phát triển rừng, sử dụng rừng;
+ Mục 1: Rừng phòng hộ;
+ Mục 2: Rừng đặc dụng;
5. Chương V: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng;
+ Mục 1: Quy định chung về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng;
Gồm: 02 điều (từ điều 59 – 60).
+ Mục 2: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban
quản lý rừng phòng hộ;
Gồm: 02 điều (từ điều 61 – 62).
+ Mục 3: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là tổ chức kinh tế;
Gồm: 06 điều (từ điều 63 – 68).
+ Mục 4: Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân;
Gồm: 04 điều (từ điều 69 – 72).
2

+ Mục 5: Quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng khác;
Gồm: 06 điều (từ điều 73 – 78).
6. Chương VI: Kiểm lâm;
Gồm: 05 điều (từ điều 79 – 83).
7. Chương VII: Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và
phát triển rừng;
Gồm: 03 điều (từ điều 84 – 86).
8. Chương VIII: Điều khoản thi hành;
Gồm: 02 điều (từ điều 87 – 88).
B. CHUYÊN ĐỀ 2.

Nội dung cơ bản Nghị định 99/2009/NĐ-CP
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo
vệ rừng và quản lý lâm sản.
I. Những quy định chung;
II. Hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt;
III. Thẩm quyền vi phạm hành chính;
IV. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn;
V. Một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.
C. CHUYÊN ĐỀ 3.

Nội dung cơ bản Nghị định số 23/2006/NĐ-CP
về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng:
I. Chương I: Những Quy định chung;
II. Chương III: Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử
dụng rừng.
D. CHUYÊN ĐỀ 4.

Nội dung cơ bản Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006
Quy đị...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LÂM ĐỒNG
CHI CỤC KIỂM LÂM
TÀI LIỆU
THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2012
CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM
Đà Lạt, ngày 14 tháng 08 năm 2012
thi tuyển công chức Kiểm lâm_2012.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi tuyển công chức Kiểm lâm_2012.doc - Người đăng: Quyền Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
thi tuyển công chức Kiểm lâm_2012.doc 9 10 711