Ktl-icon-tai-lieu

THU NHẬN BACTERIOCIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BỞI TẾ BÀO LACTOCOCCUS LACTIC CỐ ĐỊNH TRÊN CHẤT MANG CELLULOSE VI KHUẨN (BC) VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN THỊT TƯƠI SƠ CHẾ TỐI THIỂU

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3749 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Science & Technology Development, Vol 11, No.09 - 2008

THU NHẬN BACTERIOCIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BỞI TẾ BÀO
LACTOCOCCUS LACTIC CỐ ĐỊNH TRÊN CHẤT MANG CELLULOSE
VI KHUẨN (BC) VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN THỊT TƯƠI SƠ CHẾ
TỐI THIỂU
Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Tưởng An
Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhận ngày 14 tháng 06 năm 2007, hòan chỉnh sửa chữa ngày 19 tháng 04 năm 2008)

TÓM TẮT: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc cố định tế bào vi khuẩn
Lactococcus lactis trên chất mang cellulose vi khuẩn (Bacterial Cellulose- BC) để ứng dụng
lên men thu nhận bacteriocin và bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu. Kết quả thu được như sau:
- Hiệu quả sử dụng chế phẩm tế bào vi khuẩn cố định trên BC để lên men thu nhận bacteriocin
khá cao: có thể tái sử dụng 9-10 lần mà vẫn đảm bảo về mặt thời gian lên men, số lượng và
chất lượng bacteriocin so với đối chứng.
- Bước đầu sử dụng màng mỏng cellulose vi khuẩn (BC) hấp phụ bacteriocin để bảo quản thịt
tươi sơ chế tối thiểu: có thể bảo quản thịt tươi đến 3 ngày bằng màng BC hấp phụ dịch
bacteriocin 200 AU/m vẫn đảm bảo chất lượng thịt, theo TCVN 7046:2002.
- Kết quả thu được cũng góp phần thăm dò 2 ứng dụng mới của cellulose vi khuẩn (BC): sử
dụng BC làm chất mang trong kỹ thuật cố định tế bào vi sinh vật và sử dụng màng mỏng BC
làm màng bao thực phẩm.
Từ khóa: Bacteriocin, Bacterial Cellulose, Lactococcus lactis .
1. MỞ ĐẦU
Kỹ thuật cố định tế bào đang được đề cập và quan tâm nhiều, đặc biệt trong các lĩnh vực
lên men sản xuất các sản phẩm trao đổi chất. Tế bào cố định có nhiều ưu điểm so với việc sử
dụng tế bào tự do như: tế bào sau khi được cố định có thể sử dụng được nhiều lần, không lẫn
vào sản phẩm và có thể chủ động ngừng phản ứng theo ý muốn .
Bacteriocin được sản sinh bởi vi khuẩn lactic là tác nhân sinh học an toàn trong bảo quản
thực phẩm thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Bacteriocin là những phân tử peptid do vi
khuẩn sinh tổng hợp có hoạt tính kìm hãm đặc hiệu hay ức chế mạnh mẽ sự sinh trưởng và
phát triển của một số vi khuẩn gây hại trong thực phẩm [3, 4].
Màng mỏng cellulose vi khuẩn (Bacterial Cellulose -BC) là màng polymer sinh học. Màng
BC đã được nghiên cứu sử dụng để bảo quản thực phẩm [1].
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc cố định tế bào vi khuẩn Lactococcus lactis
trên chất mang BC để ứng dụng lên men thu nhận bacteriocin và ứng dụng màng BC hấp phụ
bacteriocin để bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu.

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Nguyên liệu
- Chủng vi khuẩn: L...
Science & Technology Development, Vol 11, No.09 - 2008
Trang 100
THU NHN BACTERIOCIN BNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BI T BÀO
LACTOCOCCUS LACTIC C ĐỊNH TRÊN CHT MANG CELLULOSE
VI KHUN (BC) VÀ NG DNG TRONG BO QUN THT TƯƠI SƠ CH
TI THIU
Nguyn Thúy Hương, Trn Th Tưởng An
Trường Đại hc Bách khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhn ngày 14 tháng 06 năm 2007, hòan chnh sa cha ngày 19 tháng 04 năm 2008)
TÓM TT: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cu vic c định tế bào vi khun
Lactococcus lactis trên cht mang cellulose vi khun (Bacterial Cellulose- BC) để ng dng
lên men thu nhn bacteriocin và bo qun tht tươi sơ chế ti thiu. Kết qu thu được như sau:
- Hiu qu s dng chế phm tế bào vi khun c định trên BC để lên men thu nhn bacteriocin
khá cao: có th tái s dng 9-10 ln mà vn đảm bo v mt thi gian lên men, s
lượng và
cht lượng bacteriocin so vi đối chng.
- Bước đầu s dng màng mng cellulose vi khun (BC) hp ph bacteriocin để bo qun tht
tươi sơ chế ti thiu: có th bo qun tht tươi đến 3 ngày bng màng BC hp ph dch
bacteriocin 200 AU/m vn đảm bo cht lượng tht, theo TCVN 7046:2002.
- Kết qu thu được cũng góp phn thăm dò 2 ng dng m
i ca cellulose vi khun (BC): s
dng BC làm cht mang trong k thut c định tế bào vi sinh vt và s dng màng mng BC
làm màng bao thc phm.
T khóa: Bacteriocin, Bacterial Cellulose, Lactococcus lactis .
1. M ĐẦU
K thut c định tế bào đang được đề cp và quan tâm nhiu, đặc bit trong các lĩnh vc
lên men sn xut các sn phm trao đổi cht. Tế bào c định có nhiu ưu đim so vi vic s
dng tế bào t do như: tế bào sau khi được c định có th s dng được nhiu ln, không ln
vào sn phm và có th ch
động ngng phn ng theo ý mun .
Bacteriocin được sn sinh bi vi khun lactic là tác nhân sinh hc an toàn trong bo qun
thc phm thu hút s chú ý ca nhiu nhà khoa hc. Bacteriocin là nhng phân t peptid do vi
khun sinh tng hp có hot tính kìm hãm đặc hiu hay c chế mnh m s sinh trưởng và
phát trin ca mt s vi khun gây hi trong thc phm [3, 4].
Màng mng cellulose vi khun (Bacterial Cellulose -BC) là màng polymer sinh hc. Màng
BC đã được nghiên cu s d
ng để bo qun thc phm [1].
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cu vic c định tế bào vi khun
Lactococcus lactis
trên cht mang BC để ng dng lên men thu nhn bacteriocin và ng dng màng BC hp ph
bacteriocin để bo qun tht tươi sơ chế ti thiu.
2. NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Nguyên liu
- Chng vi khun: Lactococcus lactis spp lactis 1 (Lc.lactis) phân lp t pho mát.
- Cht mang: Cellulose vi khun (Bacterial Cellulose- BC) [1].
- Màng bao thc phm: Màng mng cellulose vi khun (Bacterial Cellulose- BC) [1].
THU NHẬN BACTERIOCIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BỞI TẾ BÀO LACTOCOCCUS LACTIC CỐ ĐỊNH TRÊN CHẤT MANG CELLULOSE VI KHUẨN (BC) VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN THỊT TƯƠI SƠ CHẾ TỐI THIỂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THU NHẬN BACTERIOCIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BỞI TẾ BÀO LACTOCOCCUS LACTIC CỐ ĐỊNH TRÊN CHẤT MANG CELLULOSE VI KHUẨN (BC) VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN THỊT TƯƠI SƠ CHẾ TỐI THIỂU - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
THU NHẬN BACTERIOCIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN BỞI TẾ BÀO LACTOCOCCUS LACTIC CỐ ĐỊNH TRÊN CHẤT MANG CELLULOSE VI KHUẨN (BC) VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN THỊT TƯƠI SƠ CHẾ TỐI THIỂU 9 10 92