Ktl-icon-tai-lieu

THU NHẬN ENZYME CELLULASE CỦA TRICHODERMA REESEI TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4402 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 10, SỐ 07 - 2007

THU NHẬN ENZYME CELLULASE CỦA TRICHODERMA REESEI TRÊN
MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN
Trần Thạnh Phong, Hoàng Quốc Khánh, Võ Thị Hạnh, Lê Bích Phượng,
Nguyễn Duy Long, Lê Tấn Hưng, Trương Thị Hồng Vân
Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(Bài nhận ngày 26 tháng 06 năm 2006, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 25 tháng 06 năm 2007)

TÓM TẮT: Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu thu nhận cellulase Trichoderma reesei
VTT-D-80133 sinh trưởng trên môi trường bán rắn với cơ chất bã mía kết hợp với cám mì. Tỷ
lệ BM:CM (7:3), 8 lần nồng độ dinh dưỡng, độ ẩm ban đầu 60%, thời gian nuôi cấy 7 ngày là
tối ưu cho T. reesei VTT-D-80133 sinh tổng hợp cellulase trên môi trường lên men bán
rắn.Hoạt tính và hiệu suất sinh tổng hợp cellulase ở điều kiện trong bình tam giác là CMCase
(Carboxymethyl cellulase) 280,64 IU/g và FPU (Filter Paper Unit) 5 IU/g; thấp hơn 3,2 và 37
lần so với chế phẩm Amano T (cellulase được sản xuất từ T. reesei) của Hãng AMANO.
Ngoài cellulase, canh trường còn chứa: α-amylase 368,75 UI/g, protease 12,43 UI/g và
xylanase 10073,25 BXU/g. Cellulase thu nhận được có khả năng đường hóa 21% giấy in đã
qua sử dụng (10%) và qua phân tích trên gel polyacrylamide có các vạch protein có trọng
lượng phân tử bằng với các vạch protein có trong chế phẩm Amano T.
Từ khóa: Cellulase, Trichoderma reesei, bã mía, cám mì, lên men bán rắn
1. GIỚI THIỆU
Nhiều loài nấm sợi có khả năng sinh ra một lượng lớn cellulase thuộc giống Alternaria,
Trichoderma, Aspergillus, Pinicillium,…Trong đó Trichoderma và Aspergillus đã được nhiều
nhà khoa học nghiên cứu để sản xuất cellulase (Bothast & Saha, 1997).
Cellulase là enzym đa cấu tử gồm: exoglucanase hay C1 (EC 3.2.1.91), endoglucanase hay
Cx (EC 3.2.1.4) và β-glucosidase (EC 3.2.1.21) hoạt động phối hợp để thủy phân cellulose
thành glucose. Cellulase được ứng dụng để cải thiện gía trị dinh dưỡng của thức ăn gia súc, gia
cầm; chế biến thực phẩm; trích ly các chất từ thực vật, từ cây thuốc; đường hóa các phế liệu
giàu cellulose để sản xuất ethanol.
Việt Nam có lượng phụ phế liệu nông nghiệp thải ra rất dồi dào, trong đó lượng bã mía
thải ra từ các nhà máy đường chiếm khoảng 20% mía nguyên liệu, trong bã mía có hàm lượng
cellulose khoảng 50% và hemicellulose khoảng 25% nên có thể sử dụng như nguồn carbon để
cảm ứng nấm sợi sinh tổng hợp cellulase.
Mục tiêu của bài báo này là thu nhận enzym cellulase của T. reesei VTT-D-80133 sinh
trưởng trên cơ chất bã mía kết hợp với cám mì trong qúa...
TP CHÍ PHÁT TRIN KH&CN, TP 10, S 07 - 2007
Trang 17
THU NHN ENZYME CELLULASE CA TRICHODERMA REESEI TRÊN
MÔI TRƯỜNG BÁN RN
Trn Thnh Phong, Hoàng Quc Khánh, Võ Th Hnh, Lê Bích Phượng,
Nguyn Duy Long, Lê Tn Hưng, Trương Th Hng Vân
Vin Sinh hc Nhit đới – Vin Khoa hc và Công ngh Vit Nam
(Bài nhn ngày 26 tháng 06 năm 2006, hoàn chnh sa cha ngày 25 tháng 06 năm 2007)
TÓM TT: Mc tiêu ca bài báo là nghiên cu thu nhn cellulase Trichoderma reesei
VTT-D-80133 sinh trưởng trên môi trường bán rn vi cơ cht bã mía kết hp vi cám mì. T
l BM:CM (7:3), 8 ln nng độ dinh dưỡng, độ m ban đầu 60%, thi gian nuôi cy 7 ngày là
ti ưu cho T. reesei VTT-D-80133 sinh tng hp cellulase trên môi trường lên men bán
rn.Hot tính và hiu sut sinh tng hp cellulase điu kin trong bình tam giác là CMCase
(Carboxymethyl cellulase) 280,64 IU/g và FPU (Filter Paper Unit) 5 IU/g; thp hơn 3,2 và 37
ln so vi chế phm Amano T (cellulase
được sn xut t T. reesei) ca Hãng AMANO.
Ngoài cellulase, canh trường còn cha: α-amylase 368,75 UI/g, protease 12,43 UI/g và
xylanase 10073,25 BXU/g. Cellulase thu nhn được có kh năng đường hóa 21% giy in đã
qua s dng (10%) và qua phân tích trên gel polyacrylamide có các vch protein có trng
lượng phân t bng vi các vch protein có trong chế phm Amano T.
T khóa: Cellulase, Trichoderma reesei, bã mía, cám mì, lên men bán rn
1. GII THIU
Nhiu loài nm si có kh năng sinh ra mt lượng ln cellulase thuc ging Alternaria,
Trichoderma, Aspergillus, Pinicillium,…Trong đó TrichodermaAspergillus
đã được nhiu
nhà khoa hc nghiên cu để sn xut cellulase (Bothast & Saha, 1997).
Cellulase là enzym đa cu t gm: exoglucanase hay C
1
(EC 3.2.1.91), endoglucanase hay
C
x
(EC 3.2.1.4) và β-glucosidase (EC 3.2.1.21) hot động phi hp để thy phân cellulose
thành glucose. Cellulase được ng dng để ci thin gía tr dinh dưỡng ca thc ăn gia súc, gia
cm; chế biến thc phm; trích ly các cht t thc vt, t cây thuc; đường hóa các phế liu
giàu cellulose để sn xut ethanol.
Vit Nam có lượng ph phế liu nông nghip thi ra rt di dào, trong đó lượng bã mía
thi ra t
các nhà máy đường chiếm khong 20% mía nguyên liu, trong bã mía có hàm lượng
cellulose khong 50% và hemicellulose khong 25% nên có th s dng như ngun carbon để
cm ng nm si sinh tng hp cellulase.
Mc tiêu ca bài báo này là thu nhn enzym cellulase ca T. reesei VTT-D-80133 sinh
trưởng trên cơ cht bã mía kết hp vi cám mì trong qúa trình lên men bán rn nhm tn dng
bã mía để thu nhn enzym cellulase. nh hưởng ca các yếu t (t l bã mía/cám mì
(BM:CM), độ m ban đầu, nng
độ dinh dưỡng và thi gian nuôi cy) đến s sinh ra cellulase
được nghiên cu bng phương pháp qui hoch thc nghim.
2. VT LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nm si: Chng T. reesei VTT-D-80133 nhn đưc t bo tàng ging Roal Oy, Phn
Lan.
Cơ cht: Bã mía và cám mì.
THU NHẬN ENZYME CELLULASE CỦA TRICHODERMA REESEI TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THU NHẬN ENZYME CELLULASE CỦA TRICHODERMA REESEI TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THU NHẬN ENZYME CELLULASE CỦA TRICHODERMA REESEI TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN 9 10 311