Ktl-icon-tai-lieu

THU NHẬN ENZYME PECTINASETỪASP.NIGER TINH SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC GEL & LỌC MÀNG

Được đăng lên bởi Arron Pui
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Science & Technology Development, Vol 11, No.08 - 2008

THU NHẬN ENZYME PECTINASE TỪ ASP.NIGER - TINH SẠCH BẰNG
PHƯƠNG PHÁP LỌC GEL & LỌC MÀNG
Huỳnh Ngọc Oanh, Trần Ngọc Hùng
Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG -HCM
(Bài nhận ngày 10 tháng 01 năm 2008, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 12 tháng 05 năm 2008)

TÓM TẮT: Chế phẩm enzyme pectinase được sản xuất từ chủng nấm mốc Aspergillus
niger trên môi trường có chứa chất cảm ứng bột cà rốt sau 48 giờ đạt hoạt độ cao nhất
30,01(UI/g). Phân tích chế phẩm enzyme bằng phương pháp lọc gel sử dụng cột Bio Gel P 30
thu được một peak có hoạt độ pectinase và với tốc độ chảy qua cột 15ml/giờ có khả năng phân
tách tạp chất tốt hơn ở tốc độ 30 ml/giờ.
Tinh sạch chế phẩm enzyme bằng phương pháp lọc màng (cross flow membrane) với tốc
độ bơm đầu vào 150rpm thì độ tinh sạch (tăng 3,1 lần trước khi lọc) cao hơn ở tốc độ 200rmp
có độ tinh sạch (chỉ tăng 2,2 lần so với trước khi lọc).
1.GIỚI THIỆU
Enzyme pectinase là enzyme xúc tác sự thủy phân pectin (polysaccharide dị thể).
Pectinase được sản xuất chủ yếu bởi nấm mốc Aspergillus sp., Botrytis cinerea, Fusarium
moniliforme, Rhizopus stolonifer, Trichoderma sp., Neurospora crassa…
Enzyme pectinase thường được dùng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm đặc biệt
trong công nghệ sản xuất các loại nước quả và rượu vang. Người ta sử dụng enzyme pectinase
để khử pectin, tránh hiện tượng bị đục và lắng cặn trong quá trình sản xuất và bảo quản [3,5].
Trong bài báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu điều kiện thích hợp để thu
nhận và tinh sạch enzyme pectinase bằng lọc gel và lọc màng.
2. NGUYÊN LIỆU & PHƯƠNG PHÁP
2.1. Nguyên liệu thu nhận enzyme pectinase
Nấm mốc Aspergillus niger được giữ giống trên môi trường Czapek. Bột cà rốt: cà rốt xay
nhuyễn, sấy ở nhiệt độ 60oC cho đến khi độ ẩm cà rốt đạt 4% (nguồn pectin – chất cảm ứng)
Thành phần môi trường nuôi cấy thu nhận enzyme pectinase gồm: cám gạo 65,5%, trấu
21,5%, bột cà rốt 11%, (NH4)2SO4 2%, độ ẩm 55%. Khử trùng 121oC trong 30 phút.
2.2. Phương pháp nuôi cấy thu nhận enzyme pectinase từ phương pháp nuôi cấy bề
mặt [2]
2.3. Xác định hoạt độ enzyme pectinase [4]
Enzyme pectinase thô được xác định hoạt độ bằng phương pháp đo độ nhớt với nhớt kế
Borosil: hút 2ml dung dịch enzyme thô 5% (w/v) phản ứng với 18ml dung dịch pectin 1% ở
pH 4,5 và nhiệt độ 40oC. Một đơn vị hoạt độ pectinase (UI) là lượng enzyme cần thiết làm
giảm 10% độ nhớt của hỗn hợp chứa 180mg pectin dưới những điều kiện như trên.
2.4. Hàm lượng protein của chế phẩm e...
Science & Technology Development, Vol 11, No.08 - 2008
Trang 46
THU NHN ENZYME PECTINASE T ASP.NIGER - TINH SCH BNG
PHƯƠNG PHÁP LC GEL & LC MÀNG
Hunh Ngc Oanh, Trn Ngc Hùng
Trường Đại hc Bách khoa, ĐHQG -HCM
(Bài nhn ngày 10 tháng 01 năm 2008, hoàn chnh sa cha ngày 12 tháng 05 năm 2008)
TÓM TT: Chế phm enzyme pectinase được sn xut t chng nm mc Aspergillus
niger trên môi trường có cha cht cm ng bt cà rt sau 48 gi đạt hot độ cao nht
30,01(UI/g). Phân tích chế phm enzyme bng phương pháp lc gel s dng ct Bio Gel P 30
thu được mt peak có hot độ pectinase và vi tc độ chy qua ct 15ml/gi có kh năng phân
tách tp cht tt hơn t
c độ 30 ml/gi.
Tinh sch chế phm enzyme bng phương pháp lc màng (cross flow membrane) vi tc
độ bơm đầu vào 150rpm t độ tinh sch (tăng 3,1 ln trước khi lc) cao hơn tc độ 200rmp
độ tinh sch (ch tăng 2,2 ln so vi trước khi lc).
1.GII THIU
Enzyme pectinase là enzyme xúc tác s thy phân pectin (polysaccharide d th).
Pectinase được sn xut ch yếu bi nm mc Aspergillus sp., Botrytis cinerea,
Fusarium
moniliforme, Rhizopus stolonifer, Trichoderma sp., Neurospora crassa…
Enzyme pectinase thường được dùng trong công nghip thc phm và dược phm đặc bit
trong công ngh sn xut các loi nước qu và rượu vang. Người ta s dng enzyme pectinase
để kh pectin, tránh hin tượng b đục và lng cn trong quá trình sn xut và bo qun [3,5].
Trong bài báo cáo này, chúng tôi trình bày kết qu nghiên cu điu kin thích hp để thu
nhn và tinh sch enzyme pectinase bng l
c gel và lc màng.
2. NGUYÊN LIU & PHƯƠNG PHÁP
2.1. Nguyên liu thu nhn enzyme pectinase
Nm mc Aspergillus niger được gi ging trên môi trường Czapek. Bt cà rt: cà rt xay
nhuyn, sy nhit độ 60
o
C cho đến khi độ m cà rt đạt 4% (ngun pectin – cht cm ng)
Thành phn môi trường nuôi cy thu nhn enzyme pectinase gm: cám go 65,5%, tru
21,5%, bt cà rt 11%, (NH
4
)
2
SO
4
2%, độ m 55%. Kh trùng 121
o
C trong 30 phút.
2.2. Phương pháp nuôi cy thu nhn enzyme pectinase t phương pháp nuôi cy b
mt [2]
2.3. Xác định hot độ enzyme pectinase [4]
Enzyme pectinase thô được xác định hot độ bng phương pháp đo độ nht vi nht kế
Borosil: hút 2ml dung dch enzyme thô 5% (w/v) phn ng vi 18ml dung dch pectin 1%
pH 4,5 và nhit độ 40oC. Mt đơn v hot độ pectinase (UI) là lượng enzyme cn thiết làm
gim 10% độ nht ca hn hp cha 180mg pectin dướ
i nhng điu kin như trên.
2.4. Hàm lượng protein ca chế phm enzyme được xác định bng phương pháp
Lowry[1]
2.5. Phân tích chế phm enzyme bng phương pháp lc gel Bio Gel P 30
THU NHẬN ENZYME PECTINASETỪASP.NIGER TINH SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC GEL & LỌC MÀNG - Trang 2
THU NHẬN ENZYME PECTINASETỪASP.NIGER TINH SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC GEL & LỌC MÀNG - Người đăng: Arron Pui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THU NHẬN ENZYME PECTINASETỪASP.NIGER TINH SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC GEL & LỌC MÀNG 9 10 294