Ktl-icon-tai-lieu

thú y

Được đăng lên bởi thoanhn711-gmail-com
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 2866 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Quang Trung

Bài giảng Thú y cơ bản

Chương I.
MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y
Mục đích, nội dung của chương1:
Chương một là chương mỡ đầu, bao gồm những khái niệm nội dung cơ bản của chuyên
ngành thú y. Trong chương này cần nắm được các nội dung chính sau:
-Khái niệm về bệnh
Cần nắm được một số quan niệm về bệnh tật, trên cơ sở đó biết được thế nào là bệnh, định
nghĩa khoa học nhất về bệnh, từ đó nhận thức được lúc nào thì bệnh xẩy ra. Từ đó chúng ta
có hướng chỉ đạo chăm sóc các đối tượng vật nuôi, có hiệu quả kinh tế.
-Nguyên nhân gây gây bệnh
Nắm được các nguyên nhân gây bệnh (các yếu tố tác động lên cơ thể), phân biệt được các
nguyên nhân, bao gồm nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài. Điều kiện để các yếu
tố tác động lên cơ thể.
-Chẩn đoán, khái niệm về chẩn đoán, các phương pháp chẩn đoán được ứng dụng hiện nay,
nhằm phát hiện nguyên nhân chính xác để có biện pháp phòng trừ bệnh được hiệu quả hơn.
-Ngoài các khái niệm trên sinh viên, ngoài ngành chuyên môn chăn nuôi thú y, cần nhận
thức rõ được vai trò nhiệm vụ của ngành thú y, trong ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm
và trong công tác góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thông qua một số khái niệm được
giới thiệu sinh viên càng hiểu thêm các từ ngữ trong thú y, mà trong môi trường công tác họ
thường gặp phải. Nhất là đối sinh viên ngành Nông học, Nông nghiệp & Phát triển Nông
thôn, Kinh tế nông nghiệp. Các khái niệm đó giúp họ hiểu thêm về lỉnh vực chuyên ngành
Thú y, thuận tiện cho công việc sau này.
Nhiệm vụ của ngành thú y còn rất nặng nề, các yếu tố bệnh tật luôn luôn tác động đe dọa
sức khỏe vật nuôi, mối đe dọa đó còn nguy hiểm đến tính mạng con người.Bệnh dịch mới và
bệnh tái phát sinh là những vấn đề chung của thời đại mà ngành thú y phải luôn nâng cao
cảnh giác để tích cực phòng chống bệnh cho các loại vật nuôi, cũng như bảo vệ môi trường
sống và sức khỏe con người, như lời của Viện sĩ viện hàn lâm khoa học Nga,I.P.Pavlov “
Bác sĩ người là chữa bệnh cho con người, bác sĩ thú y chữa bệnh cho nhân loại”
1. Bệnh là gì?
Khái niệm về bệnh người ta cũng đã biết từ lâu, song mỗi một giai đoạn phát triển của nhân
loại quan niệm về bệnh cũng khác nhau. Đặc biệt hơn quan niệm về bệnh theo từng giai đoạn
phát triển của các ngành khoa học.
Hiểu được về bệnh một cách đúng đắn giúp cho có biện pháp phòng trừ bệnh kịp thời.
Một số quan niệm cho rằng, bệnh là sự đau đớn, hay là một cảm giác bất thường. Ví dụ : Rối
loạn tuyến nội tiết, đâu có cảm giác đau đớn, nhưng đó là một bệnh lý, ...
Phm Quang Trung Bài ging Thú y cơ bn
Chương I.
MT S KHÁI NIM THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y
Mc đích, ni dung ca chương1:
Chương mt là chương m đầu, bao gm nhng khái nim ni dung cơ bn ca chuyên
ngành thú y. Trong chương này cn nm được các ni dung chính sau:
-Khái nim v bnh
Cn nm được mt s quan nim v bnh tt, trên cơ s đó biết được thế nào là bnh, định
nghĩa khoa hc nht v bnh, t đó nhn thc được lúc nào thì bnh xy ra. T đó chúng ta
có hướng ch đạo chăm sóc các đối tượng vt nuôi, có hiu qu kinh tế.
-Nguyên nhân gây gây bnh
Nm được các nguyên nhân gây bnh (các yếu t tác động lên cơ th), phân bit được các
nguyên nhân, bao gm nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài. Điu kin để các yếu
t tác động lên cơ th.
-Chn đoán, khái nim v chn đoán, các phương pháp chn đoán được ng dng hin nay,
nhm phát hin nguyên nhân chính xác để có bin pháp phòng tr bnh được hiu qu hơn.
-Ngoài các khái nim trên sinh viên, ngoài ngành chuyên môn chăn nuôi thú y, cn nhn
thc rõ được vai trò nhim v ca ngành thú y, trong ngành chăn nuôi, chế biến thc phm
và trong công tác góp phn bo v sc khe cng đồng. Thông qua mt s khái nim được
gii thiu sinh viên càng hiu thêm các t ng trong thú y, mà trong môi trường công tác h
thường gp phi. Nht là đối sinh viên ngành Nông hc, Nông nghip & Phát trin Nông
thôn, Kinh tế nông nghip. Các khái nim đó giúp h hiu thêm v lnh vc chuyên ngành
Thú y, thun tin cho công vic sau này.
Nhim v ca ngành thú y còn rt nng n, các yếu t bnh tt luôn luôn tác động đe da
sc khe vt nuôi, mi đe da đó còn nguy him đến tính mng con người.Bnh dch mi và
bnh tái phát sinh là nhng vn đề chung ca thi đại mà ngành thú y phi luôn nâng cao
cnh giác để tích cc phòng chng bnh cho các loi vt nuôi, cũng như bo v môi trường
sng và sc khe con người, như li ca Vin sĩ vin hàn lâm khoa hc Nga,I.P.Pavlov “
Bác sĩ người là cha bnh cho con người, bác sĩ thú y cha bnh cho nhân loi”
1. Bnh là gì?
Khái nim v bnh người ta cũng đã biết t lâu, song mi mt giai đon phát trin ca nhân
loi quan nim v bnh cũng khác nhau. Đặc bit hơn quan nim v bnh theo tng giai đon
phát trin ca các ngành khoa hc.
Hiu được v bnh mt cách đúng đắn giúp cho có bin pháp phòng tr bnh kp thi.
Mt s quan nim cho rng, bnh là s đau đớn, hay là mt cm giác bt thường. Ví d : Ri
lon tuyến ni tiết, đâu có cm giác đau đớn, nhưng đó là mt bnh lý, ri lon cơ quan to
máu đâu có cm giác đau song đây là mt bnh khá him nghèo. Ngược li hàng lot quá
Khoa Chăn nuôi Thú y ĐHNL-Huế
3
thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thú y - Người đăng: thoanhn711-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
thú y 9 10 496