Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ trong nông, lâm nghiệp và thủy sản

Được đăng lên bởi autumntale0504
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG
MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
NÔNG NGHIỆP
Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp gồm giá trị sản phẩm (kể cả sản phẩm dở dang)
trồng trọt, chăn nuôi, giá trị dịch vụ phục vụ trồng trọt và chăn nuôi, giá trị các hoạt
động săn bắt, thuần dưỡng thú và những dịch vụ có liên quan đến hoạt động này lâu
năm là loại cây trồng sinh trưởng và cho sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công
nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su…), cây ăn quả (cam, chanh, nhãn…), cây dược liệu
lâu năm (quế, đỗ trọng…).
Cây hàng năm là loại cây trồng có thời gian sinh trưởng và tồn tại không quá một năm,
bao gồm cây lương thực có hạt (lúa, ngô, kê, mỳ...), cây công nghiệp hàng năm (mía, cói,
đay...), cây dược liệu hàng năm, cây thực phẩm và cây rau đậu.
Sản lượng cây nông nghiệp gồm toàn bộ khối lượng sản phẩm chính của một loại
cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong một
năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp hoặc của một vùng, một khu vực địa lý.
Năng suất cây nông nghiệp là sản phẩm chính của một loại cây hoặc một nhóm cây
nông nghiệp thực tế đã thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong một năm tính bình
quân trên một đơn vị diện tích.
Sản lượng lương thực có hạt gồm sản lượng lúa, ngô và các loại cây lương thực có
hạt khác như kê, mì mạch, cao lương,... được sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.
Chỉ tiêu này không bao gồm sản lượng các loại cây chất bột có củ.
Tổng số trâu, bò là số trâu, bò hiện có tại thời điểm điều tra (gồm cả trâu, bò mới sinh
24 giờ trước thời điểm điều tra).
Tổng số heo là số heo hiện có tại thời điểm điều tra, gồm heo thịt, heo nái và đực
giống (không kể heo sữa).
Tổng số gia cầm là số gà, vịt, ngan, ngỗng tại thời điểm điều tra.

- 201 -

LÂM NGHIỆP
Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp gồm giá trị trồng mới, nuôi dưỡng, chăm sóc, tu
bổ, khoanh nuôi, cải tạo rừng, giá trị lâm sản khai thác, giá trị cây và hạt giống, giá trị
các hoạt động bảo vệ rừng và các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp khác thực hiện trong
kỳ, giá trị những sản phẩm dở dang trong nuôi trồng rừng.
Diện tích rừng trồng là diện tích đất đã được trồng rừng kể cả diện tích đã thành
rừng và diện tích mới trồng.
Sản lượng gỗ khai thác gồm gỗ tròn, gỗ nguyên liệu giấy, gỗ tận dụng, gỗ trụ mỏ, gỗ
làm ván ép, gỗ làm tàu thuyền,... khai thác từ rừng trồng, rừng tự nhiên và từ cây lâm
nghiệp trồng phân tán.
THỦY SẢN
Giá trị sản xuất ngành thủy sản gồm giá trị hải sản khai thác; giá trị thủy sản khai
thác tự nhiên trên s...
- 201 -
GIẢI THÍCH THUT NG, NI DUNG
MT SỐ CHỈ TIÊU THNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIP VÀ THỦY SẢN
NÔNG NGHIP
Giá trị sản xut ngành nông nghip gm giá trị sản phm (kcả sn phm ddang)
trng trọt, chăn nuôi, giá trị dịch vụ phục vtrng trọt và chăn nuôi, giá trị c hoạt
động săn bt, thun dưỡng thú và nhng dịch vụ liên quan đến hoạt động y lâu
năm là loi cây trng sinh trưởng cho sản phm trong nhiu năm, bao gm cây ng
nghip u năm (chè, phê, cao su), cây ăn quả (cam, chanh, nhãn), cây dược liu
u năm (quế, đ trng).
y ng năm loi cây trng thi gian sinh trưng tn tại không q mt năm,
bao gm cây lương thc hạt (a, ngô, kê, mỳ...), cây công nghip ng năm (a, i,
đay...), cây dưc liu ng năm, cây thc phm và y rau đu.
Sản lượng cây nông nghip gm toàn bkhi lưng sản phm chính của mt loại
cây hoc mt nhóm y nông nghip thu được trong mt vụ sản xut hoc trong mt
năm của mt đơn vị sản xut nông nghip hoc của mt ng, mt khu vc địa lý.
Năng sut cây nông nghip sản phm cnh của mt loại cây hoc mt nhóm cây
nông nghip thc tế đã thu được trong mt vụ sản xut hoc trong mt năm nh nh
quân trên mt đơn vị din ch.
Sản lượng lương thc hạt gm sản lượng a, ngô c loại cây lương thc có
hạt kc như kê, mch, cao lương,... được sn xut ra trong mt thi k nht định.
Chỉ tiêu y không bao gm sản lượng c loại cây cht bt có c.
Tng strâu, strâu, hin có tại thi đim điu tra (gm cả trâu, mi sinh
24 gitrước thi đim điu tra).
Tng sheo s heo hin tại thi đim điu tra, gm heo thịt, heo i đực
ging (không kheo sa).
Tng sgia cmsố gà, vịt, ngan, ngng tại thi đim điu tra.
Thuật ngữ trong nông, lâm nghiệp và thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ trong nông, lâm nghiệp và thủy sản - Người đăng: autumntale0504
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thuật ngữ trong nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 10 378