Ktl-icon-tai-lieu

thực hành kĩ thuật thực phẩm

Được đăng lên bởi Nguyen Phu
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI: 1
MẠCH LƯU CHẤT
1.1

1.2

Mục đích
 Tìm hiểu các dạng tổn thất áp suất xảy ra trong ống dẫn khí dòng chất lỏng
không nén qua các ống, các loại khớp nối,van, thiết bị mạng ống.
 Xác định mối quan hệ giữa tổn thất áp suất theo tổn thất ma sát và vận tốc của
nước chảy bên trong ống, tổn thất cục bộ, hệ số ma sát, chuẩn số Reynolds.
 Ứng dụng đo độ chênh áp suất trong việc đo lưu lượng và vận tốc của nước
trong ống dẫn.
. Cơ sở lý thuyết:
 Có hai chế độ chuyển động chính của dòng chất lỏng trong ống dẫn:
 Chế độ chay tầng với vận tốc nhỏ, khi đó trở lực trong ống dẫn tỷ lệ tuyến tính
với vận tốc dòng chảy trong ống.
 Chế độ chảy rối với vận tốc lớn, khi đó trở lực trong ống tỷ lệ với vận tốc
dòng chảy.
 Chế độ chảy chuyển tiếp giữa chảy tầng và chảy rối gọi là chảy quá độ.
 Có hai loại trở lực trên đường ống khi dòng lỏng choáng đầy ống chuyển động
trong ống dẫn: trở lực ma sát và trở lực cục bộ.
1.2.1. Trở lực ma sát:
Trở lực do ma sát hms của chất lỏng chảy choáng đầy trong ống được tính theo
công thức sau:

hms= λ

L w2
(m)
D 2g

Trong đó:
λ :hệ số ma sát

L: chiều dài ống dẫn, m
W: vẫn tốc chuyển động dòng lưu chất, m/s
D: đường kính ống dẫn, m
Để xác định chế độ chảy của chất lỏng ta dựa vào chuẩn số Renoylds:
1

ℜ=

ρw d td
μ

Trong đó:
μ : độ nhớt động lực học lưu chất, kg/ms
ρ : khối lượng riêng lưu chất, kg/cm3

dtd: đường kính tương đương, m
1.2.2.

Trở lực cục bộ:

Là trở lực do chất lỏng thay đổi hướng chuyển động, thay đổi vận tốc do thay đổi
hình dáng tiết diện của ống như: đột thu, đột mở, chổ cong,van, khớp nối
hcb =ε

w2
(m)
2g

ε : hệ số trở lực cục bộ
1.2.3.

Đo lưu lượng theo nguyên tắc chênh áp biến thiên:

Áp dụng phương trình Bernouli ta có mối liên hệ giữa lưu lượng và tổn thất áp
suất qua màng chắn ( ống Ventury) theo công thức sau:
Q=C wA=CA

√( )

2 g∆ p
=CK √ ∆ p
A 2
−1
A1

Q: lưu lượng dòng chảy ống, m3/s
C: hệ số hiệu chỉnh, C=0.98 cho ống Ventury, C=0.62 cho màng chắn.
A: tiết diện ống dẫn, m2
A1: tiết diện thu hẹp đột ngột, m2
∆ p : chênh lệch áp suất, m cột lưu chất

2

1.2.4.

Ống Pitot:

Dùng ống Pitot có thể đo được áp suất toàn phần Ptp và áp suất tĩnh Pt,từ đó có thể
xác định được áp suất động
W2
=( h2−h1 ) m
2g

Suy ra:

Q= Aw= A √2 g (h2−h1)

Tiến hành thí nghiệm

1.3.

1.3.1.

Thí nghiệm 1: Xác định tổn thất ma sát của chất lỏng với thành ống
- Đóng và mở van thích hợp để cho nước được bơm vào đoạn ống cần
làm thí nghiệm. Nối đầu đo áp suất vào đoạn ống cần làm thí nghiệm.
- Đo đường kính trong của ống là...
BÀI: 1
MẠCH LƯU CHẤT
1.1 Mục đích
Tìm hiểu các dạng tổn thất áp suất xảy ra trong ống dẫn khí dòng chất lỏng
không nén qua các ống, các loại khớp nối,van, thiết bị mạng ống.
Xác định mối quan hệ giữa tổn thất áp suất theo tổn thất ma sát và vận tốc của
nước chảy bên trong ống, tổn thất cục bộ, hệ số ma sát, chuẩn số Reynolds.
Ứng dụng đo độ chênh áp suất trong việc đou lượng và vận tốc của nước
trong ống dẫn.
1.2 . Cơ sở lý thuyết:
Có hai chế độ chuyển động chính của dòng chất lỏng trong ống dẫn:
Chế độ chay tầng với vận tốc nhỏ, khi đó trở lực trong ống dẫn tỷ lệ tuyến tính
với vận tốc dòng chảy trong ống.
Chế độ chảy rối với vận tốc lớn, khi đó trở lực trong ống t lệ với vận tốc
dòng chảy.
Chế độ chảy chuyển tiếp giữa chảy tầng và chảy rối gọi là chảy quá độ.
Có hai loại trở lực trên đường ống khi dòng lỏng choáng đầy ống chuyển động
trong ống dẫn: trở lực ma sát và trở lực cục bộ.
1.2.1. Trở lực ma sát:
Trở lực do ma sát h
ms
của chất lỏng chảy choáng đầy trong ống được tính theo
công thức sau:
h
ms
= λ
L
D
w
2
2 g
(m)
Trong đó:
λ :hệ số ma sát
L: chiều dài ống dẫn, m
W: vẫn tốc chuyển động dòng lưu chất, m/s
D: đường kính ống dẫn, m
Để xác định chế độ chảy của chất lỏng ta dựa vào chuẩn số Renoylds:
1
thực hành kĩ thuật thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực hành kĩ thuật thực phẩm - Người đăng: Nguyen Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
thực hành kĩ thuật thực phẩm 9 10 152