Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ THIẾT KẾ CHUỒNG HỞ ĐẾN TIỂU KHÍ HẬU VÀ
NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN THEO PHƢƠNG THỨC
CHĂN NUÔI TRANG TRẠI
Nguyễn Quế Côi, Hoàng Thị Phi Phƣợng, Nguyễn Thị Bình,
Đàm Tuấn Tú, Nguyễn Hữu Xa và Lê Văn Sáng
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Tóm tắt
Kết quả điều tra 228 trang trại chăn nuôi lợn có kiểu chuồng hở cho thấy: Ở miền Bắc phần lớn chuồng
nuôi có độ cao từ 2,0 - 2,5m (86,0%). Ở miền Trung, chuồng có độ cao dưới 2,0m vẫn chiếm tỷ lệ tương đối cao
(43,8%). Ở miền Nam, chuồng có độ cao dưới 2,0m chỉ chiếm 13,3%, chuồng có độ cao từ 2,0-2,5m chiếm 86,7%.
Tuy nhiên, theo đánh giá của người chăn nuôi, 64% số chủ trang trại ở miền Bắc và miền Nam cho rằng độ cao
chuồng nuôi từ 2,3-2,5m là phù hợp và 63% số chủ trang trại ở miền Trung cho rằng độ cao chuồng nuôi từ 2,02,2m là phù hợp. Các chỉ tiêu số con sơ sinh sống/lứa, khối lượng sơ sinh sống, chỉ số lứa đẻ, tiêu tốn thức ăn và
tăng khối lượng của lợn từ sau cai sữa đến xuất bán ở chuồng 4 mái và chuồng 2 mái không có sự sai khác rõ rệt
(P>0,05). Các chỉ tiêu số con cai sữa, khối lượng cai sữa và tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa ở chuồng 2 mái cao hơn
chuồng 4 mái (P<0,05). Lợn được nuôi ở chuồng có chiều rộng mái hiên từ 1,5 - 2,0m cho năng suất cao nhất, tiếp
theo lần lượt là chuồng có chiều rộng mái hiên từ 1,2 – 1,5m, chuồng có chiều rộng mái hiên từ 1,0 – 1,2m, và thấp
nhất là chuồng có chiều rộng mái hiên dưới 1,0m.

1. Đặt vấn đề

Trong chăn nuôi lợn công nghiệp ngoài các yếu tố giống, thức ăn, việc thiết kế xây dựng
hệ thống chuồng trại đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp cho từng loại gia súc là một yếu tố hết
sức quan trọng. Chuồng trại được thiết kế đúng sẽ đảm bảo cho việc phát huy tối đa tính ưu việt
của phẩm giống, giảm thiểu tối đa dịch bệnh cho gia súc và ô nhiễm môi trường, góp phần nâng
cao năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mặc dù một số tài liệu nghiên cứu đã cho thấy năng suất chăn nuôi lợn ở chuồng kín cao
hơn ở chuồng hở song do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên trong thực tế sản xuất rất nhiều trang
trại chăn nuôi được xây dựng kiểu chuồng hở. Đặc biệt với điều kiện khí hậu ôn hòa của miền
Nam, hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn là kiểu chuồng hở. Hơn nữa, chúng ta chưa có qui
chuẩn hay tiêu chuẩn cho chuồng trại do đó dẫn đến việc xây dựng hoàn toàn tự phát tùy thuộc
vào khả năng đầu tư của chủ thể. Có trại đầu tư ít mang tính tạm bợ chưa tính đến điều kiện khí
hậu sinh thái của từng khu vực và yêu cầu của các loại lợn. Do cách đầu tư như vậy dẫn đế...
ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ THIẾT KẾ CHUỒNG HỞ ĐẾN TIỂU KHẬU
NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN THEO PHƢƠNG THỨC
CHĂN NUÔI TRANG TRẠI
Nguyễn Quế Côi, Hoàng Thị Phi Phƣợng, Nguyễn Thị Bình,
Đàm Tuấn Tú, Nguyễn Hữu Xa và Lê Văn Sáng
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Tóm tt
Kết quả điều tra 228 trang trại chăn nuôi lợn kiểu chuồng hở cho thấy: miền Bắc phần lớn chuồng
nuôi độ cao từ 2,0 - 2,5m (86,0%). miền Trung, chuồng độ cao dưới 2,0m vẫn chiếm tỷ lệ tương đối cao
(43,8%). Ở miền Nam, chuồng độ cao dưới 2,0m chỉ chiếm 13,3%, chuồng độ cao từ 2,0-2,5m chiếm 86,7%.
Tuy nhiên, theo đánh giá của người chăn nuôi, 64% số chủ trang trại miền Bắc miền Nam cho rằng độ cao
chuồng nuôi từ 2,3-2,5m phù hợp 63% số chủ trang trại miền Trung cho rằng độ cao chuồng nuôi từ 2,0-
2,2m phợp. Các chỉ tiêu scon sơ sinh sống/lứa, khối lượng sinh sống, chỉ số lứa đẻ, tiêu tốn thức ăn
tăng khối lượng của lợn từ sau cai sữa đến xuất bán chuồng 4 mái và chuồng 2 mái không sự sai khác rệt
(P>0,05). Các chỉ tiêu số con cai sữa, khối lượng cai sữa tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa chuồng 2 mái cao hơn
chuồng 4 mái (P<0,05). Lợn được nuôi chuồng chiều rộng mái hiên từ 1,5 - 2,0m cho năng suất cao nhất, tiếp
theo lần lượt là chuồng có chiều rộng mái hiên từ 1,2 1,5m, chuồng có chiều rộng mái hiên từ 1,0 1,2m, và thấp
nhất là chuồng có chiều rộng mái hiên dưới 1,0m.
1. Đặt vn đề
Trong chăn nuôi lợn công nghiệp ngoài các yếu tố giống, thức ăn, việc thiết kế xây dựng
hệ thống chuồng trại đúng tiêu chuẩn k thuật phù hợp cho từng loại gia súc là một yếu tố hết
sức quan trọng. Chuồng trại được thiết kế đúng sẽ đảm bảo cho việc phát huy tối đa tính ưu việt
của phẩm giống, giảm thiểu tối đa dịch bệnh cho gia súc ô nhiễm môi trường, góp phần nâng
cao năng suất, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mặc một số tài liệu nghiên cứu đã cho thấy năng suất chăn nuôi lợn chuồng kín cao
hơn ở chuồng hở song do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên trong thực tế sản xuất rất nhiều trang
trại chăn nuôi được xây dựng kiểu chuồng hở. Đặc biệt với điều kiện khí hậu ôn hòa của miền
Nam, hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn kiểu chuồng hở. Hơn nữa, chúng ta chưa qui
chuẩn hay tiêu chuẩn cho chuồng trại do đó dẫn đến việc xây dựng hoàn toàn tự phát tùy thuộc
vào khả năng đầu của chủ thể. trại đầu ít mang tính tạm bợ chưa tính đến điều kiện khí
hậu sinh thái của từng khu vực và yêu cầu của các loại lợn. Do cách đầu tư như vậy dẫn đến lãng
phí không phát huy hết tiềm năng sinh học của con lợn, ảnh hưởng to lớn đến hiệu quả sản
xuất chăn nuôi.
Chính vì vậy chúng tôi tiến hành điều tra phân tích ảnh hưởng của một số thiết kế kiểu
chuồng hở đến tiểu khí hậu và năng suất chăn nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại.
2. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu
2.1. Đối tƣợng điều tra
Các trang trại chăn nuôi lợn ngoại.
Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thực trạng kiểu chuồng nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi trang trại 9 10 480