Ktl-icon-tai-lieu

thực trạng rừng hiện nay

Được đăng lên bởi Trần Hữu Nam
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4 Thực trạng
4.1 Thực trạng phá rừng trên thế giới

Hình 1. Bản đồ rừng thế giới năm 2006. Màu đỏ là diện tích rừng bị phá, màu
xanh nhạt là rừng hiện hữu năm 2005 (Theo UNEP, 2009).
Phân tích các không ảnh của vệ tinh Landsat cho biết trong 12 năm qua (2000 –
2012) diện tích rừng toàn cầu bị hủy diệt là 2,3 triệu km 2 (cây số vuông) .Riêng
rừng nhiệt đới và bán nhiệt đới toàn cầu bị phá hủy nhiều nhất, vừa mất rừng toàn
diện, vừa mất mật độ che phủ do lạm thác, hàng năm trung bình mất khoảng 2101
km2/năm (gần 3/4 diện tích Việt Nam). Chỉ có rừng Amazon của Brazil là giảm
đáng kể việc phá rừng, trong lúc các rừng nhiệt đới gia tăng tàn phá. Ở Trung và
Nam Mỹ, rừng mất nhiều nhất là Argentina, Paraguay và Bolivia. Rừng Phi Châu
gia tăng tàn phá ở Zambia và Angola. Còn rừng nhiệt đới thuộc vùng Âu-Á
(Eurasia) cũng mất nhiều ở Liên Xô (cũ). Ở Á Châu rừng mất nhiều ở Indonesia,
Malaysia và nhiều quốc gia khác. Còn rừng vùng lạnh (boreal forest) gần cực mất
vì cháy rừng, trong lúc mất rừng nhiệt đới là do phá rừng để lấy đất canh tác là
chính.

Việc phá rừng Amazon của Brazil có khuynh hướng giảm rõ rệt, từ 40.000
km2/năm trong thời gian 2003-2004, xuống 20.000 km 2/năm trong thời gian 20102011, ngày nay chỉ mất khoảng 1318 km2/năm (Hình 3).

Hình 2. Diện tích mất rừng hàng năm (km2/năm) tại Brazil trong thời gian 19942013. Cước chú: Chính phủ Brazil ban hành ngăn cấm phá rừng năm 2004
(Theo Tollefson Jeff, 2015).

So với thập niên 1990s, vận tốc phá rừng nhiệt đới vùng Âu-Á (Eurasia) gia tăng,
khoảng 1392 km2/năm, rừng nhiệt đới Phi Châu gia tăng vận tốc phá rừng 536
km2/năm.
Trong khu vực Đông Nam Á, phá rừng ở Indonesia gia tăng, từ khoảng 10.000
km2/năm trong thời gian 2000-2003, gia tăng lên 20.000 km 2 /năm trong thời gian
2011-2012 (Hình 4).

Hình 3. Khuynh hướng gia tăng diện tích phá mất rừng hàng năm (km 2/năm) tại
Indonesia trong thời gian 2000-2012 (Theo Hansenet al., 2013).
Cũng theo bài nghiên cứu này, trong thời gian 20 năm 1990 -2010, rừng bị tàn phá
nhất là từ 2000 đến 2005, và có giảm sút xuống khoảng 7% trong thời gian 20052010 so với trước.
Trong suốt nửa thế kỷ 1950-2000, khoảng 20% rừng Amazon của Brazil bị hủy
diệt. So với các quốc gia khác, Brazil đã giảm thiểu rất đáng kể việc phá rừng
Amazon, giảm 75% so với thập niên 1990-2000, việc phá rừng Amazon hầu như
không đáng kể từ 2010 (1318 km2/năm so với 40.000 km2/năm trong thập niên
trước) (Hình 3). Vì diện tích phá rừng giảm nhiều ở Brazil nên che phủ rừng bị tàn
phá ở nơi khác, nên ta...
4 Thực trạng
4.1 Thực trạng phá rừng trên thế giới
Hình 1. Bản đồ rừng thế giới năm 2006. Màu đỏ là diện ch rừng bị phá, màu
xanh nhạt là rừng hiện hữu năm 2005 (Theo UNEP, 2009).
Phân tích các không ảnh của v tinh Landsat cho biết trong 12 năm qua (2000
2012) diện tích rừng toàn cầu bị hủy diệt 2,3 triệu km
2
(cây số vuông) .Riêng
rừng nhiệt đới và bán nhiệt đới toàn cầu bphá hủy nhiều nhất, vừa mất rừng toàn
diện, vừa mất mật độ che phủ do lạm thác, hàng năm trung nh mất khoảng 2101
km
2
/năm (gần 3/4 diện tích Việt Nam). Chỉ rừng Amazon của Brazil giảm
đáng k việc phá rừng, trong lúc các rừng nhiệt đới gia tăng tàn phá. Trung và
Nam Mỹ, rừng mất nhiều nhất Argentina, Paraguay và Bolivia. Rừng Phi Châu
gia tăng tàn phá Zambia Angola. Còn rừng nhiệt đới thuộc vùng Âu-Á
(Eurasia) cũng mất nhiều Liên Xô (cũ). Á Châu rừng mất nhiều Indonesia,
Malaysia nhiều quốc gia khác. Còn rừng vùng lạnh (boreal forest) gần cực mất
cháy rừng, trong lúc mất rừng nhiệt đới do phá rừng để lấy đất canh tác
chính.
thực trạng rừng hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực trạng rừng hiện nay - Người đăng: Trần Hữu Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
thực trạng rừng hiện nay 9 10 245