Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng thụ tinh nhân tạo lợn, bò tại miền Bắc, Trung, Nam và các đề xuất nhằm thúc đẩy nhanh công tác thụ tinh nhân tạo tron

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰC TRẠNG THỤ TINH NHÂN TẠO LỢN, BÒ TẠI MIỀN BẮC, TRUNG, NAM VÀ
CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC THỤ TINH
NHÂN TẠO TRONG NHÂN GIỐNG LỢN, BÒ
Đào Đức Thà, Phan Văn Kiểm, Nguyễn Thạc Hoà, Phan Lê Sơn, Phan Trung Hiếu,
Đào Đức Kiên, Đỗ Hữu Phong
Bộ môn Sinh lý, Sinh hoá và Tập tính Vật nuôi
Tóm tắt
Thụ tinh nhân tạo (TTNT) cho lợn, bò ở nước ta đã có những thành công nhất định trong những năm qua.
Tuy nhiên tỷ lệ TTNT cho đàn nái trong nhân giống gia súc còn thấp (29,1% ở lợn và chỉ có 12-15% ở bò) và chưa
tương xứng với tiềm năng sẵn có. Mục đích của đề tài nhằm điều tra thực trạng thụ tinh nhân tạo lợn, bò tại ba
miền Bắc, Trung, Nam và nêu các đề xuất nhằm thúc đẩy nhanh công tác TTNT trong nhân giống lợn, bò. Kết quả
cho thấy trong các tỉnh điều tra, Hải Dương là tỉnh có tỷ lệ TTNT lợn cao nhất. Bình Định là tỉnh có tỷ lệ TTNT lợn
thấp nhất. Phần lớn các dẫn tinh viên (DTV) không được hỗ trợ về dụng cụ phối giống và không ghi chép đầy đủ.
Trang thiết bị phòng sản xuất tinh lợn còn thiếu và cũ kỹ. TP HCM tiêu thụ số liều tinh bò đông lạnh nhiều nhất. TP
Hà Nội tiêu thụ liều tinh bò đông lạnh tăng mạnh qua các năm. Từ đó đề tài cũng đề xuất một số giải pháp nhằm
thúc đẩy nhanh công tác TTNT trong nhân giống lợn, bò.

1. Đặt vấn đề

Thụ tinh nhân tạo cho lợn, bò ở nước ta đã được ứng dụng từ lâu, góp phần cải tiến phát
triển số lượng - chất lượng đàn lợn, đàn bò trong nước. Hơn nữa công tác TTNT đã giúp tăng
nhanh về tiến bộ di truyền, góp phần nâng cao năng suất chất lượng thịt, sữa và hiệu quả kinh
tế trong chăn nuôi mà phương pháp giao phối tự nhiên không thể có được.
Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc là biện pháp hiệu quả nhất trong nhân giống, cải tạo
đàn giống và sử dụng ưu thế lai trong chăn nuôi thương phẩm. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay,
tỷ lệ TTNT cho đàn nái trong nhân giống gia súc còn thấp (29,1% ở lợn và chỉ có 12-15% ở
bò). Một câu hỏi được đặt ra là: Hiện trạng TTNT lợn, bò ra sao?, trong những năm qua có bị
xuống cấp không ? Các chính sách cho TTNT lợn, bò có phù hợp và được áp dụng hay không?.
Để trả lời vấn đề này, trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và chính sách
thúc đẩy nhanh công tác thụ tinh nhân tạo gia súc trong nhân giống lợn, bò” chúng tôi tiến
hành điều tra thực trạng thụ tinh nhân tạo lợn, bò tại ba miền Bắc, Trung, Nam và nêu các đề
xuất nhằm thúc đẩy nhanh công tác TTNT trong nhân giống lợn, bò.
2. Nội dung và phương pháp

2.1. Nội dung điều tra
- Điều tra tỷ lệ thụ tinh nhân tạo lợn, bò trên địa bàn...
THỰC TRẠNG THỤ TINH NHÂN TẠO LỢN, TẠI MIỀN BẮC, TRUNG, NAM VÀ
CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM THÚC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC THỤ TINH
NHÂN TẠO TRONG NHÂN GIỐNG LỢN,
Đào Đức Thà, Phan Văn Kiểm, Nguyễn Thạc Hoà, Phan Lê Sơn, Phan Trung Hiếu,
Đào Đức Kiên, Đỗ Hữu Phong
Bộ môn Sinh lý, Sinh hoá và Tập tính Vật nuôi
Tóm tt
Thụ tinh nhân tạo (TTNT) cho lợn, bò ở nước ta đã có những thành công nhất định trong những năm qua.
Tuy nhiên tỷ lệ TTNT cho đàn nái trong nhân giống gia súc còn thấp (29,1% ở lợn và chỉ có 12-15% ở bò) và chưa
tương xứng với tiềm năng sẵn có. Mục đích của đề tài nhằm điều tra thực trạng thụ tinh nhân tạo lợn, bò tại ba
miền Bắc, Trung, Nam và nêu các đề xuất nhằm thúc đẩy nhanh công tác TTNT trong nhân giống lợn, bò. Kết quả
cho thấy trong các tỉnh điều tra, Hải Dương là tỉnh có tỷ lệ TTNT lợn cao nhất. Bình Định là tỉnh có tỷ lệ TTNT lợn
thấp nhất. Phần lớn các dẫn tinh viên (DTV) không được hỗ trợ về dụng cụ phối giống và không ghi chép đầy đủ.
Trang thiết bị phòng sản xuất tinh lợn còn thiếu và cũ kỹ. TP HCM tiêu thụ số liều tinh bò đông lạnh nhiều nhất. TP
Hà Nội tiêu thụ liều tinh bò đông lạnh tăng mạnh qua các năm. Từ đó đề tài cũng đề xuất một số giải pháp nhằm
thúc đẩy nhanh công tác TTNT trong nhân giống lợn, bò.
1. Đặt vấn đề
Thụ tinh nhân to cho lợn, bò ởớc ta đã được ứng dụng tlâu, góp phần cải tiến phát
triển số lượng - chất ợng đàn lợn, đàn bò trong nước. Hơn nữa công tác TTNT đã giúp tăng
nhanh về tiến bdi truyền, góp phần nâng cao năng suất chất ợng thịt, sữa và hiệu quả kinh
tế trong chăn nuôi phương pháp giao phối tự nhiên không thể được.
Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia c là biện pháp hiệu quả nhất trong nhân giống, cải tạo
đàn giống sử dụng ưu thế lai trong chăn nuôi thương phẩm. Tuy nhiênớc ta hiện nay,
t lệ TTNT cho đàni trong nhân giống gia súc còn thấp (29,1% ở lợnchỉ có 12-15% ở
bò). Mộtu hỏi được đặt ra là: Hiện trạng TTNT lợn, ra sao?, trong những năm qua có b
xuống cấp không ? Các chínhch cho TTNT lợn, bò có phợp và được áp dụng hay không?.
Để trả lời vấn đề y, trong khuôn khổ đề tài: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chínhch
thúc đẩy nhanh công tác thụ tinh nhân tạo gia súc trong nn giống lợn,” chúng tôi tiến
hành điều tra thực trạng thtinh nhân tạo lợn, bò tại ba miền Bắc, Trung, Namu các đề
xuất nhằm thúc đẩy nhanhng tác TTNT trong nhân giống lợn, bò.
2. Ni dung và phương pháp
2.1. Nội dung điều tra
- Điều tra tỷ lệ thụ tinh nhân tạo lợn, bò trên địa bàn một số tỉnh nước ta.
- Điều tra thực trạng dẫn tinh viên lợn, bò
- Điều tra thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng cho TTNT lợn, bò của các trạm
sản xuất tinh lợn, Trung tâm Giống vật nuôi.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả TTNT lợn, bò.
Thực trạng thụ tinh nhân tạo lợn, bò tại miền Bắc, Trung, Nam và các đề xuất nhằm thúc đẩy nhanh công tác thụ tinh nhân tạo tron - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng thụ tinh nhân tạo lợn, bò tại miền Bắc, Trung, Nam và các đề xuất nhằm thúc đẩy nhanh công tác thụ tinh nhân tạo tron - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thực trạng thụ tinh nhân tạo lợn, bò tại miền Bắc, Trung, Nam và các đề xuất nhằm thúc đẩy nhanh công tác thụ tinh nhân tạo tron 9 10 171