Ktl-icon-tai-lieu

thực vật dược

Được đăng lên bởi Jennie Pham
Số trang: 275 trang   |   Lượt xem: 5444 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bo Y te - Thuc vat duoc

Page 1 of 275

BỘ Y TẾ

THỰC VẬT DƯỢC
(DÙNG CHO ðÀO TẠO DƯỢC SĨ ðẠI HỌC)
MÃ SỐ: ð.20.Y.11

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
HÀ NỘI – 2007
Chỉ ñạo biên soạn:
VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO – BỘ Y TẾ
Chủ biên:
TS. TRƯƠNG THỊ ðẸP
Những người biên soạn:
T.S. TRƯƠNG THỊ ðẸP
ThS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG

file://C:\Windows\Temp\loskbhmqdt\thuc_vat_duoc.htm

30/09/2009

Bo Y te - Thuc vat duoc

Page 2 of 275

ThS. NGUYỄN THỊ THU NGÂN
ThS. LIÊU HỒ MỸ TRANG
Tham gia tổ chức bản thảo:
ThS. PHÍ VĂN THÂM
TS. NGUYỄN MẠNH PHA

 Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học và ðào tạo)
770–2007/CXB/4–1676/GD
Mã số: 7K722M7–DAI

LỜI GIỚI THIỆU
Thực hiện một số ñiều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & ðào tạo và Bộ Y tế ñã ban hành chương
trình khung ñào tạo DƯỢC SĨ ðẠI HỌC. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và
chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách ñạt chuẩn chuyên môn trong
công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Sách Thực vật dược ñược biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường ðại học Y Dược Tp.
Hồ Chí Minh, trên cơ sở chương trình khung ñã ñược phê duyệt. Sách Thực vật dược ñược TS. Trương
Thị ðẹp, ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân, ThS. Liêu Hồ Mỹ Trang biên soạn
theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa
học, kỹ thuật hiện ñại và thực tiễn Việt Nam.
Sách Thực vật dược ñã ñược Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh sách và tài liệu dạy – học chuyên
ngành ñào tạo DƯỢC SĨ ðẠI HỌC của Bộ Y tế thẩm ñịnh năm 2007. Bộ Y tế quyết ñịnh ban hành tài
liệu dạy – học ñạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai ñoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 ñến 5
năm, sách phải ñược chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Bộ Y tế chân thành cảm ơn các tác giả và Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh ñã giúp hoàn thành cuốn
sách; Cảm ơn PGS.TSKH. Trần Công Khánh, PGS.TS. Trần Hùng ñã ñọc và phản biện ñể cuốn sách

file://C:\Windows\Temp\loskbhmqdt\thuc_vat_duoc.htm

30/09/2009

Bo Y te - Thuc vat duoc

Page 3 of 275

sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Lần ñầu xuất bản, chúng tôi mong nhận ñược ý kiến ñóng góp của ñồng nghiệp, các bạn sinh viên và
các ñộc giả ñể lần xuất bản sau sách ñược hoàn thiện hơn.
VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO – BỘ Y TẾ

LỜI NÓI ðẦU
Với mục ñích cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thái – giải phẫu cơ thể thực vật và cơ sở
phân loại thực vật, giúp sinh viên nắm vững ñược phương pháp phân loại hình thái so sánh và nhận biết
các ñặc ñiểm ñặc trưng của...
B
Y T
THỰC VẬT DƯỢC
(DÙNG CHO ðÀO TO DƯỢC SĨ ðẠI HC)
MÃ S: ð.20.Y.11
NHÀ XUT BN GIÁO DC
HÀ NI – 2007
Ch ñạo biên son:
V KHOA HC VÀ ðÀO TO – B Y T
Ch biên:
TS. TRƯƠNG TH ðẸP
Nhng người biên son:
T.S. TRƯƠNG TH ðẸP
ThS. NGUY
N TH
THU H
NG
Page
1
of
275
Bo Y te
-
Thuc vat duoc
30/09/2009
file://C:\Windows\Temp\loskbhmqdt\thuc_vat_duoc.htm
thực vật dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực vật dược - Người đăng: Jennie Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
275 Vietnamese
thực vật dược 9 10 794