Ktl-icon-tai-lieu

Thực vật học

Được đăng lên bởi Mèo Ly Bướng Bỉnh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tõ ®iÓn thùc vËt häc
(Hç trî Bµi gi¶ng: H×nh th¸i gi¶i phÉu TV)
A
Alcaloit- C¸c hîp chÊt h÷u c¬ chøa nit¬. Tinh thÓ alcaloit kh«ng mµu. Alcaloit cã
trong nhiÒu loµi c©y cña c¸c hä Thuèc phiÖn, Cµ, Hoµng liªn, §Ëu. Ngay trong mét
c©y cã thÓ chøa vµi lo¹i alcaloit (15-20 lo¹i nh c¸c c©y thuèc phiÖn, ký ninh). Alcaloit
tham gia vµo c¸c ph¶n øng ho¸ häc trong trao ®æi chÊt ë thùc vËt.
Aleuron- Lµ mét protein h×nh thµnh trong thùc vËt díi d¹ng trßn, kh«ng mµu. Lµ
chÊt dinh dìng dù tr÷ cho ph«i sö dông khi h¹t n¶y mÇm. Cã 2 lo¹i aleron: d¹ng ®¬n
vµ d¹ng phøc.
Anthoxian – S¾c tè glucosit ®á, tÝm hoÆc xanh lam hoµ tan trong dÞch tÕ bµo cña
hoa, qu¶, l¸ vµ th©n, cµnh. Nh÷ng s¾c tè nµy t¹o nªn mµu s¾c cña l¸ vµo mïa thu vµ
mµu s¾c chåi non, bóp l¸ vµo mïa xu©n.
Aã h¹t – PhÇn h×nh thµnh tõ cuèng no·n sau khi thô tinh, bäc mét phÇn hoÆc toµn bé
h¹t. Aã h¹t thêng mäng níc, cã mµu tr¾ng trong, xanh hoÆc tÝm; cã thÓ sÝnh víi h¹t
hoÆc kh«ng dÝnh víi h¹t. Aã h¹t thêng gÆp ë qu¶ cña c¸c c©y nh nh·n, v¶i, ch«m
ch«m, cä phÌn,v.v…Ta thêng gäi lµ cïi.
¸p suÊt rÔ- ¸p suÊt trong c¸c m¹ch dÉn cña rÔ thù vËt. ¸p suÊt rÔ vµ sù tho¸t h¬i níc
g©y nªn sù d©ng nhùa nguyªn lªn trªn theo th©n. VÒ c¬ b¶n hiÖn tîng thÊm thÊu g©y
nªn ¸p suÊt rÔ: c¸c tÕ bµo rÔ tiÕt mét c¸ch chñ ®éng c¸c chÊt h÷u c¬ vµ chÊt kho¸ng
vµo m¹ch dÉn, t¹o nªn ¸p suÊt thÈm thÊu trong m¹ch dÉn cao h¬n dung dÞch ®Êt. ¸p
suÊt rÔ thêng 1- 3at (®«i khi 10at) vµ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn sèng cña rÔ. Khi
nhiÖt ®é thÊp hoÆc thiÕu oxy, ¸p suÊt rÔ gi¶m xuèng. Ban ngµy ¸p suÊt rÔ cao, ban
®ªm thÊp h¬n.
B
Bao l¸ kÌm - ®.ng. bÑ ch×a.
Bao l¸ mÇm – Bao mµng hoÆc bao bäc mÇm c©y hä Lóa, lµ phiÕn l¸ thø nhÊt ®Ó b¶o
vÖ ngän mÇm khái bÞ tæn th¬ng khi ngoi lªn mÆt ®Êt. Sau khi n¶y mÇm, bao l¸ mÇm
bÞ ph¸ vì.
Bµo tö c¸i – Bµo tö lín khi n¶y mÇm sinh ra mét nguyªn t¶n c¸i mang tói no·n. Bµo
tö c¸i thêng gÆp ë nh÷ng c©y thuéc hä Th¹ch tïng, QuyÓn b¸ vµ mét sè loµi t¶o dÞ
bµo tö. ®.ng. ®¹i bµo tö.
Bµo tö ®ùc – Bµo tö nhá khi n¶y mÇm sinh ra mét nguyªn t¶n ®ùc mang tói tinh.
Bµo tö ®ôc thêng gÆp ë nh÷ng c©y thuéc hä Th¹ch tïng, QuyÓn b¸ vµ mét sè loµi t¶o
dÞ bµo tö. ®.ng. tiÓu bµo tö.
BÇn – M« thø cÊp gåm nh÷ng tÕ bµo h×nh phiÕn sÝt nhau, chøa ®Çy kh«ng khÝ vµ
kh«ng ho¸ gç, n»m trªn c¸c líp bÒ mÆt cña rÔ, th©n, cµnh cña thùc vËt h¹t trÇn, nh÷ng
c©y gç vµ ë nh÷ng phÇn giµ cña th©n, rÔ thùc vËt hai l¸ mÇm. BÇn che chë th©n vµ rÔ
giµ, do tÇng sinh bÇn lôc b× t¹o nªn. C¸c tÕ bµo cña m« nµy thÊm suberin nªn kh«ng
thÊm níc. BÇn t¹o thµnh nh÷ng líp dµy hay máng (rÊt dµy ë c©y såi bÇn). C¸c líp
ngoµi cã thÓ t¸ch ra thµnh m¶ng (ë c©y m¹ nang, Platanus), hoÆc tån t¹i l©u, bÞ nøt ra
thµnh vá ngoµi. BÇn cßn non cã nhiÒu lç b× gi÷ vai trß cña lç khÝ trong c¸c m« b× s¬
cÊp. BÇn ë vá th©n thêng ®îc khai th¸c lµm nót chai, cèt mò, vËt c¸ch ®iÖn.
BÇu – Bé phËn díi cña nhuþ, do mét hay nhiÒu l¸ no·n ®Ýnh mÐp mµ thµnh. PhÝa
trªn bÇu cã vßi nhôy vµ ®Çu nhôy.
BÇu díi – bÇu n»m díi c¸c bé phËn ngoµi cña hoa. BÇu n»m ë phÇn lâm cña ®Õ
hoa. BÇu dÝnh liÒn víi v¸ch trong cña ®Õ hoa, nh bÇu ë c¸c hoa cña huÖ, æi, gioi,
chuèi. Cßn gäi lµ bÇu h¹.
1
Thực vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực vật học - Người đăng: Mèo Ly Bướng Bỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thực vật học 9 10 466