Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi 11127021
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Báo Cáo Chuyên Đề

Chuyên đề:

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
MỐI NGUY HẠI TIỀM TÀN

GVHD: LÊ QUỐC TUẤN

Trang 1

ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG

Chương I: Khái quát về thuốc bảo vệ thực vật..................................................................4
1.1 Đặt vấn đề................................................................................................4
1.2 Mục tiêu...................................................................................................4
1.3 Nội dung...................................................................................................4
1.3.1 Khái niệm.......................................................................................4
1.3.2 Phân loại.........................................................................................5
1.3.2.1 Phân loại theo mục đích sữ dụng.........................................5
1.3.2.2 phân loại theo nguồn gốc......................................................6
1.3.2.2.1 Thuốc BVTV hóa học....................................................6
1.3.2.2.2 Thuốc BVTV sinh học....................................................6
1.3.2.3 Phân loại theo độc tính.........................................................8
1.3.3 Các dạng thuốc BVTV..................................................................9
1.3.3.1 Dạng thuốc kỹ thuật..............................................................9
1.3.3.2 Dạng thành phẫm................................................................10
Chương II: Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật..........................................12
2.1. Con đường phát tán của thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường.....................13
2.2 Dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật trong nước..............................................13
2.2.1. Nguồn nước mặt.........................................................................14
2.2.2. Nguồn nước ngầm.......................................................................15
2.3 Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường đất…………………...16
2.4 Tác động của thuốc BVTV đến hệ sinh thái nông nghiệp…………..16

GVHD: LÊ QUỐC TUẤN

Trang 2

ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG
2.4.1 Những tác động có lơi.....................................................................16
2.4.2 Những tác hại của việc sử dụng thuốc BVTV cho cây trồng.......17
2.4.3Tác hại của thuốc đối với đa dạng sinh học và côn trùng có ích trên đồng
ruộng
.................
Đ C CH T H C MÔI TR NG ƯỜ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Báo Cáo Chuyên Đề
Chuyên đề:
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
MỐI NGUY HẠI TIỀM TÀN
GVHD: LÊ QU C TU N Trang 1
Thuốc bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc bảo vệ thực vật - Người đăng: 11127021
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thuốc bảo vệ thực vật 9 10 553