Ktl-icon-tai-lieu

THUỐC ĐIỀU TRỊ VÀ VÁCXIN SỬ DỤNG TRONG THÚ Y

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THUỐC ĐIỀU TRỊ VÀ VÁCXIN
SỬ DỤNG TRONG THÚ Y



PGS. PTS. PH¹M Sü L¡NG - PTS. Lª thÞ TµI

Thuèc ®iÒu trÞ vµ v¸cxin
sö dông trong thó y

NHµ XUÊT B¶N N¤NG NGHIÖP
Hµ NéI - 1997



Môc lôc

Lêi NãI §ÇU........................................................................................................................8

PhÇn I - THUèC DïNG TRONG THó Y ................................................................9
Ch−¬ng I - KH¸NG SINH DïNG TRONG THó Y.......................................................10
A. Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi dïng kh¸ng sinh ......................................10
I. Cho¸ng ph¶n vÖ do kh¸ng sinh ..............................................................................10
II. DÞ øng do kh¸ng sinh ............................................................................................10
1. BÖnh huyÕt thanh ...................................................................................................10
2. BiÓu hiÖn ë da ........................................................................................................11
3. BiÓu hiÖn ë hÖ m¸u ................................................................................................11
4. BiÓu hiÖn ë nhiÒu thÓ bÖnh kh¸c............................................................................11
III. HiÓu biÕt tèi thiÓu khi dïng kh¸ng sinh .............................................................11
1. Ph¶i dïng kh¸ng sinh ®óng chØ ®Þnh......................................................................11
2. Kh«ng dïng kh¸ng sinh trong nh÷ng tr−êng hîp sau............................................11
3. Sím dïng kh¸ng sinh khi ®· cã chØ ®Þnh ...............................................................11
4. Dïng kh¸ng sinh víi thêi ®iÓm thÝch hîp trong mét ngµy ....................................12
5. CÇn phèi hîp kh¸ng sinh thÝch hîp víi tõng lo¹i vi khuÈn....................................12
6. CÇn chän kh¸ng sinh thÝch hîp ®Ó tr¸nh c¸c hiÖn t−îng vi khuÈn kh¸ng thuèc....13
7. X¸c ®Þnh ®óng liÒu l−îng víi tõng lo¹i gia sóc .....................................................13
IV. C¸ch phßng chèng tai biÕn do kh¸ng sinh .........................................................13
1. Test nhá giät ..........................................................................................................13
2. Test lÈy da.........................................................
THUC ĐIU TR VÀ VÁCXIN
S DNG TRONG THÚ Y
WWW.RUMENASIA.ORG/VIETNAM
THUỐC ĐIỀU TRỊ VÀ VÁCXIN SỬ DỤNG TRONG THÚ Y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUỐC ĐIỀU TRỊ VÀ VÁCXIN SỬ DỤNG TRONG THÚ Y - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
THUỐC ĐIỀU TRỊ VÀ VÁCXIN SỬ DỤNG TRONG THÚ Y 9 10 622