Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc trừ cỏ lồng vực Clincher 10EC

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 8096 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CLINCHER
10EC

 LD50 qua mieäng: > 5.000 mg/Kg
 LD50 qua da:

> 2.000 mg/Kg

 Clincher 10EC thuoäc nhoùm ñoäc III
 Thuoác khoâng ñoäc ñoái vôùi ong, chim, truøn ñaát
(giun). Ít ñoäc ñoái vôùi caù vaø ñoäng vaät thuûy sinh
 Clincher 10EC ít ñoäc ñoái vôùi ñoäng vaät maùu
noùng. Thuoác khoâng aûnh höôûng ñeán vi sinh vaät ñaát
 Clincher 10EC khoâng aûnh höôûng ñeán coân truøng
coù ít. Phaân giaûi nhanh trong moâi tröôøng

CLINCHER
10EC

CLINCHER
10EC

 Clincher (Cyhalofop-butyl) khi phun thuoác seõ
ñöôïc haáp thu vaøo caây coû qua laù vaø reã vaø di
chuyeån theo caû 2 chieàu leân vaø xuoáng

CLINCHER
10EC

 Cyhalofop-butyl tích tuï taïi
moâ phaân sinh vaø laøm öùc cheá
sinh tröôûng trong voøng 1-2
ngaøy, sau ñoù caùc laù non bò
vaøng vaø caây coû cheát hoaøn
toaøn trong voøng 1 – 2 tuaàn

THÔØI ÑIEÅM PHUN
Coû 2-3 laù (7-10 nss)

LÖÔÏNG THUOÁC (1.000 m2)
50-60 cc (12,5-15cc/8 lít)

CLINCHER
10EC

Coû hôn 3 laù (15-20 nss) 60-80 cc (15-20 cc/8 lít)

 Tröôùc phun: giöõ nöôùc xaâm xaáp
 Sau phun 1 ngaøy cho nöôùc vaøo ruoäng vaø giöõ lieân tuïc
 Clincher 10EC coù theå phun khoaûng 20-35 nss (phun
choøm) vôùi lieàu 20-25cc/8 lít nöôùc

 Clincher 10EC khoâng pha troän vôùi loaïi thuoác tröø coû
naøo khaùc. Ñeå tröø coû chaùc laùc, laù roäng neân phun O.K
sau khi phun Clincher töø 7-10 ngaøy

CLINCHER
10EC

...