Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc trừ cỏ Sirius 10WP

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 7963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
28 - Maïc Ñænh Chi – Quaän I – T.p Hoà Chí Minh

NISSAN
 LD50 qua mieäng (chuoät): > 5.000 mg/Kg
 LD50 qua da (chuoät):

> 2.000 mg/Kg

 Sirius thuoäc nhoùm ñoäc III
 Thuoác raát ít ñoäc ñoái vôùi caù
 Sirius khoâng gaây dò öùng da, maét
 Thuoác khoâng ñoäc maõn tính, khoâng gaây quaùi thai,
ung thö...

NISSAN
 Trong 1 Kg thuoác Sirius 10WP coù chöùa 100 g hoaït chaát
Pyrazosulfuron-Ethyl
 Sirius 10WP laø thuoác tröø coû tieàn vaø haäu naày maàm, coù
tính choïn loïc cao, ñöôïc duøng ñeå tröø coû trong ruoäng
luùa saï vaø luùa caáy
 Sirius 10WP coù hieäu quaû cao treân nhieàu loaïi coû Hoøa
baûn, Coùi laùc, Laù roäng
 Thuoác coù hieäu löïc keùo daøi khoaûng 45-60 ngaøy sau
phun thuoác, do ñoù chæ caàn phun thuoác 1 laàn trong 1 vuï
luùa vaø khoâng caàn phaûi phoái hôïp vôùi baát kyø loaïi thuoác
naøo khaùc

NISSAN

NISSAN

NISSAN

NISSAN
 Sirius 10WP khoâng phuï thuoäc vaøo chieàu saâu cuûa
goác coû cuõng nhö cheá ñoä nöôùc trong ruoäng. Coù
theå söû duïng thuoác khi ruoäng ñuû aåm hoaëc ngaäp
nöôùc(1-15 cm)
 Sirius 10WP töông ñoái beàn vöõng vôùi moâi tröôøng
 Chæ caàn söû duïng vôùi lieàu löôïng thaáp, nhöng Sirius
10WP dieät ñöôïc haàu heát caùc loaïi coû treân ruoäng
luùa, ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao

NISSAN
 Sau khi phun Sirius 10WP nhanh
choùng xaâm nhaäp vaøo caây coû qua
boä reã
 Sau ñoù thuoác nhanh choùng di
chuyeån ñeán caùc boä phaän cuûa caây coû,
ñaëc bieät laø caùc ñænh sinh tröôûng
 Sau khi nhieãm thuoác caây coû coøn
xanh, nhöng thöïc söï ngöøng sinh tröôûng
vaø cheát luïi vaøi ngaøy sau ñoù
 Sirius caûn trôû quaù trình sinh toång hôïp
caùc chaát höõu cô cuûa caây coû. Thuoác
ngaên caûn vieäc ñaâm choài môùi vaø quaù
trình phaùt trieån cuûa reã coû

NISSAN
 Lieàu löôïng söû duïng: 200-250 g/Ha
 Thôøi gian söû duïng: toát nhaát khi coû loàng vöïc co ùtöø 1-2 laù
Thôøi gian toát nhaát

Luùa saï
hoaëc caáy

3 ngaøy

7 ngaøy

20 ngaøy

Tröø coû Loàng vöïc,

Tröø coû coùi laùc, laù roäng

coùi laùc, laù roäng

Lieàu duøng: 150-200g/Ha

 Löôïng nöôùc phun: 240 – 320 lít/Ha
 Giöõ nöôùc trong ruoäng ít nhaát 3 ngaøy sau khi xöû lyù thuoác

NISSAN
 Phöông phaùp phun:
- Pha thuoác thaønh dung dòch meï: pha trong 1 lít nöôùc
roài chia ñeàu cho caùc soá löôïng bình caàn phun
- Phun ñeàu leân khaép maët ruoäng
 Phöông phaùp raõi:
- Troän phaân hoaëc caùt ñeå raõi (troän nhieàu laàn cho ñeàu)
- Öu ñieåm :
+ Thuoác thaám nhanh vaøo ñaát, khoâng bò caûn trôû bôûi lôùp
tro (saï chay), reâu (maët nöôùc)
+ Tieát kieäm coân...
28 - Maïc Ñænh Chi – Quaän I – T.p Hoà Chí Minh
Thuốc trừ cỏ Sirius 10WP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc trừ cỏ Sirius 10WP - Người đăng: vanloinl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuốc trừ cỏ Sirius 10WP 9 10 994