Ktl-icon-tai-lieu

Thủy Sản

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi Më §Çu
Thñy s¶n ®· ®ang trë thµnh mét ngµnh ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh héi cao cho ®Êt
níc còng mét ngµnh míi ®îc quan t©m ph¸t triÓn trong thêi gian gÇn ®©y nhng ®·
chøng ®îc trÝ cña m×nh trong nÒn kinh quèc d©n trë thµnh t ngµnh kinh mòi
nhän a ®Êt níc. Thñy s¶n t trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam,
hµng n¨m mang l¹i cho ®Êt níc gÇn 2 USD. N¨m 2001, 2002 thñy s¶n mét mÆt hµng
®øng thø ba vÒ xuÊt khÈu, chØ ®øng sau dÇu th« vµ dÖt may.Víi viÖc tham gia vµo thÞ trêng thÕ
giíi, ngµnh thñy s¶n ViÖt Nam ®· x¸c lËp ®îc trÝ ý nghÜa chiÕn lîc, s¶n phÈm thñy s¶n
ViÖt Nam ®· mÆt t¹i 60 níc trªn tgiíi ®Õn n¨m 2003 75 níc. Trong ®ã xuÊt khÈu
trùc tiÕp tíi 22 níc, mét sè s¶n phÈm ®· cã uy tÝn t¹i mét sè thÞ trêng quan träng.
ViÖt Nam ®· trë thµnh mét trong nh÷ng cêng quèc trªn thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu thñy s¶n.
Thñy s¶n ViÖt NamnhiÒu tiÒm n¨ng vµhéi ®Ó ph¸t triÓn: vÞ trÝ ®Þa®iÒu kiÖn
nhiªn u ®·i cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch hîp cña ChÝnh phñ n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña
hµng ngµn ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh thñy s¶n, hµng triÖu lao ®éng trong nghÒ c¸, trong
nh÷ng n¨m qua, ngµnh thñy s¶n ViÖt nam ®· thùc mét chç ®øng ngµy mét v÷ng ch¾c
trªn thÞ trêng thÕ giíi, gãp phÇn vµo t¨ng trëng kinhtrong níc, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm
lµm ®æi míi ®êi sèng nh©n d©n cho c¸c tØnh ven biÓn. Nhng ph¸t triÓn cña ngµnh thñy
s¶n l¹i g¾n liÒn víi nh÷ng thÞ trêng khã tÝnh nh: Mü, NhËt B¶n, EU mµ kh«ng quan t©m ®Õn
nh÷ng thÞ trêng kh¸c trong khu vùc. Sau vô kiÖn tra, basa thÊt b¹i còng nh kiÖn
t«m gÇn ®©y ®èi víi thÞ trêng th× vÊn ®Ò thÞ trêng nªn ®îc quan t©m xem xÐt mét c¸ch
®óng møc h¬n. Cã nhiÒu thÞ trêng cho thñy s¶n cña níc ta th©m nhËp: Trung Quèc vµ ®Æc khu
kinh tÕ Hång K«ng cã nhiÒu tiÒm n¨ng cho thñy s¶n c ta. Nhu cÇu tiªu dïng thñy s¶n ë ®©y
lín vµ ®ang t¨ng nhanh víi chñng lo¹i vµ s¶n phÈm ®a d¹ng, tõ c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ rÊt cao
nh sèng cho ®Õn c¸c lo¹i gi¸ trÞ thÊp nh kh«. Víi 1,3 d©n cïng mét nÒn kinh
ph¸t triÓn vît bËc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®êi sèng vËt chÊt cña ngêi d©n cho nhu cÇu ngµy
mét t¨ng. Theo nghiªn cøu, trong b÷a ¨n cña ngêi d©n Trung Quèc ngµy cµng cã xu híng tiªu
dïng c¸c s¶n phÈm thñy s¶n. Trung Quèc kh«ng ®ßi hái cao an toµn chÊt lîng sinh
thùc phÈm nh EU, Mü. Trung Quèc ®îc coi mét ttrêng tÝnh, thÞ trêng nµy ch©p nhËn
tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®i EU tr¶ l¹i do bao h. H¬n n÷a ngoµi nhu cÇu
nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu tiªu dïng trong níc, Trung Quèc cßn nhu cÇu nhËp
khÈu ®Ó t¸i xuÊt. thÓ nãi ®©y mét thuËn lîi c¨n b¶n cho c¸c doanh nghiÖp nu«i trång
chÕ biÕn thñy s¶n a ViÖt Nam. §èi víi thÞ trêng Trung Quèc khi chóng ta th©m nhËp rÊt
nhiÒu thuËn lîi ®Æc biÖt ®èi víi ngµnh thñy s¶n cña níc ta: chóng ta thÓ khai th¸c
mèi quan hÖ kinh tÕ l©u dµi cña hai níc, ®êng biªn giíi chung gi÷a hai quèc gia, kinh nghiÖm
ph¸t triÓn thñy s¶n... VËy ®©u ph¶i thÞ trêng thñy s¶n s¶n cña ViÖt Nam c giµnh cho Mü,
NhËt B¶n, EU. Trong nh÷ng n¨m qua kim ng¹ch xuÊt khÈu thñy s¶n ViÖt Nam vµo thÞ trêng
Trung Quèc ngµy mét t¨ng- n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Ngµnh thñy s¶n ®· x¸c ®Þnh Trung
Quèc lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng cÇn khai th¸c cña thñy s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i ph¸t triÓn. §Ó hiÓu
h¬n nh÷ng bíc ph¸t triÓn a ngµnh thñy s¶n trong thêi gian qua, thÞ trêng Trung
Quèc còng nh tiÒm n¨ng n cña thÞ trêng nµy ®èi víi ngµnh thñy s¶n ViÖt Nam Em ®·
chän ®Ò tµi nµy ®Ó viÕt ®Ò ¸n m«n häc.
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu viÕt ®Ò ¸n, rÊt nhiÒu vÊn em kh«ng hiÓu, ng nh
kh«ng biÕt c¸ch gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c. Em xin gøi lêi c¶m ¬n cña m×nh tíi T.S Phan Tè
Uyªn – Ngêi ®· gióp em gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c, hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan
®Õn ®Ò tµi mµ m×nh ®· chän vµ hoµn thµnh tèt h¬n ®Ò ¸n m«n häc Kinh TÕ Th¬ng M¹i.
Hµ Néi Ngµy 19/4/2004.
Thủy Sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy Sản - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thủy Sản 9 10 139