Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đề tài khoa học: Đánh giá chất lượng nước một số ao nuôi thủy sản nhằm đưa ra những phương pháp xử lý tự nhiên để tối ưu hóa ao nuôi và bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM – TP. HOÀ CHÍ MINH

BAÛN THUYEÁT MINH ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC

Teân ñeà taøi :
ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC MOÄT SOÁ AO NUOÂI THUYÛ SAÛN
NHAÈM ÑÖA RA NHÖÕNG PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ TÖÏ NHIEÂN
ÑEÅ TOÁI ÖU HOAÙ AO NUOÂI VAØ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG.

Chuû nhieäm ñeà taøi : Th.S Leâ Quoác Tuaán

TP. Hoà Chí Minh
11-2002

ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC MOÄT SOÁ AO NUOÂI
THUYÛ SAÛN NHAÈM ÑÖA RA NHÖÕNG PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ
LYÙ TÖÏ NHIEÂN ÑEÅ TOÁI ÖU HOAÙ AO NUOÂI
VAØ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG
ASSESSING ON WATER QUALITY OF SEVERAL PONDS FOR CULTIVATION WITH THE
PURPOSE OF GIVING NATURAL TREATMENT METHODS TO IMPROVE AQUATIC PONDS
AND PROTECT ENVIRONMENT
Leâ Quoác Tuaán (*), Phaïm Minh Thònh (**)
(*) Khoa Coâng ngheä Moâi tröôøng, (**) TT. Coâng ngheä Sinh hoïc, ÑHNL Tp. HCM
ÑT: 7220291, Fax: 8960713
SUMMARY
Study on several aquatic ponds for cultivation in district 9 – Ho Chi Minh City was conducted.
The results of samples analyzing show that: (1) pollutants in aquatic pond are all in overload when
compared with Vietnamese Standard of quality water for aquatic cultivation; (2) wastewater from
aquatic pond to receptors does not have a good quality. It could cause problems for water
environment and also lead to serious diseases in farming sites. With natural treatment of wastewater
(examined in modeling of experiments) could be applied on studied site. That can protect water
environment particularly and ecological one generally, as well as assures the sustainable development
in farming regions of our country at the moment.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Ngaøy nay vieäc phaùt trieån caùc ao nuoâi ôû caùc vuøng noâng thoân cuûa nöôùc ta ñang phaùt trieån maïnh.
Beân caïnh nhöõng giaù trò kinh teá to lôùn do vieäc nuoâi caùc loaøi thuyû saûn mang laïi cuõng gaëp khoâng ít
nhöõng ruûi ro bôûi raát nhieàu lyù do khaùch quan vaø chuû quan. Trong nhöõng lyù do ñoù vaán ñeà maø moïi
ngöôøi ñang quan taâm laø chaát löôïng nöôùc lieäu coù baûo ñaûm ñöôïc cho phaùt trieån cuûa caùc loaøi nuoâi hay
khoâng? Ñoàng thôøi löôïng nöôùc trong caùc ao nuoâi thaûi ra moâi tröôøng coù ñaït ñöôïc tieâu chuaån cho pheùp
veà phöông dieän baûo veä moâi tröôøng hay khoâng?
Theo nhöõng ñieàu tra gaàn ñaây cho thaáy haàu nhö taát caû nhöõng ao nuoâi cuûa caùc hoä noâng daân chæ sô
saøi laø vaán ñeà ñaép ñaát, ñaøo ao, thaû voâi, löu thoâng nöôùc … chöù chöa nghó ñeán chaát löôïng nöôùc coù cho
pheùp ñeå nuoâi. Hôn nöõa haàu nhö chöa hieåu bieát thaáu ñaùo s...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM – TP. HOÀ CHÍ MINH
WX
BAÛN THUYEÁT MINH ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC
Teân ñeà taøi :
ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC MOÄT SOÁ AO NUOÂI THUYÛ SAÛN
NHAÈM ÑÖA RA NHÖÕNG PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ TÖÏ NHIEÂN
ÑEÅ TOÁI ÖU HOAÙ AO NUOÂI VAØ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG.
Chuû nhieäm ñeà taøi : Th.S Leâ Quoác Tuaán
TP. Hoà Chí Minh
11-2002
Thuyết minh đề tài khoa học: Đánh giá chất lượng nước một số ao nuôi thủy sản nhằm đưa ra những phương pháp xử lý tự nhiên để tối ưu hóa ao nuôi và bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đề tài khoa học: Đánh giá chất lượng nước một số ao nuôi thủy sản nhằm đưa ra những phương pháp xử lý tự nhiên để tối ưu hóa ao nuôi và bảo vệ môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thuyết minh đề tài khoa học: Đánh giá chất lượng nước một số ao nuôi thủy sản nhằm đưa ra những phương pháp xử lý tự nhiên để tối ưu hóa ao nuôi và bảo vệ môi trường 9 10 606