Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình nuôi thủy sản

Được đăng lên bởi phamthanhvan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10/24/2011

Nuôi trong ao đất
Kỹ thuật-kinh tế-môi trường:
Chọn vị trí
Nguồn nước
Cơ sở hạ tầng
Điều kiện KT-XH

Lưu ý trong xây dựng
Hình dạng
Khối lượng đào đắp
Thao tác quản lý (chất lượng nước, thu hoạch, v.v.)

1

10/24/2011

2

10/24/2011

Ho

3

10/24/2011

tt
Chuẩn bị ao
chống thoát nước
vệ sinh ao
diệt địch hại
Nuôi và quản lý
đối tượng
giống
thức ăn và cho ăn
quản lý chất lượng nước
Thu hoạch: thời điểm, thao tác-chất lượng
Sau thu hoạch: bảo quản, chế biến

Nuôi trong lồng/bè (1)
Chọn vị trí
Dòng chảy (25-75 cm/s), độ che chắn (sóng 2m), độ sâu, chất
lượng nước

Các loại lồng
Cố định, nổi
Vật liệu
Kích cỡ

Thả nuôi
Giống
Mật độ
Cho ăn

4

10/24/2011

Che chắn, tránh sóng

Thiết kế xây dựng lồng

5

10/24/2011

Nuôi trong lồng/bè (2)
Tình hình dịch bệnh
Theo dõi, sử dụng thuốc

Thu hoạch và năng suất
Kích cỡ, thời gian nuôi, thời điểm thu
hoạch

An toàn sử dụng thuốc/hóa chất
Chủng loại (thuốc cấm, thuốc hạn chế
sử dụng, v.v)
Cách sử dụng
Hiệu quả
Ảnh hưởng lên chất lượng sản phẩm và
nguy cơ cho người sử dụng
Ảnh hưởng lên môi trường

6

10/24/2011

Danh mục thuốc/hóa chất cấm sủ dụng
(Nguồn: Bộ NN&PTNT/Bộ Thủy sản 2005)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aristolochia spp và chế phẩm
Chloramphenicol
Chloroform
Chlorpromazine
Colchicine
Dapsone
Dimetridazole
Metronidazole
Nitrofuran (bao gồm cả
Furazolidone)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ronidazole
Malachite Green
Ipronidazole
Các Nitroimidazole khác
Clenbuterol
Diethylstibestrol (DES)
Glycopeptides
Trichlorfon (Dipterex)

Danh mục thuốc/HC hạn chế sử dụng
(Bộ NN&PTNT)
Sử dụng theo nguyên tắc
Bảo đảm nguyên tắc an toàn thực
phẩm cho người tiêu thụ
Trách nhiệm của nhà sản xuất
Trách nhiệm của người cung cấp trực
tiếp cho nông dân.

7

10/24/2011

Một dạng lồng lưới (ở Norway)

8

10/24/2011

Một dạng lồng (ở Taiwan)

Chọn vị trí nuôi

9

10/24/2011

Mô hình lồng nuôi cố định

(1) Thiết kế- hình dạng
kế-

Dạng vuông

Dạng vòng

10

10/24/2011

(2) Thiết bị quản lý khi cho ăn
Vì sao cần thiết bị quản lý cho ăn: Thức
ăn thất thoát càng nhiều khi lồng càng
nhỏ và cá càng ở mật độ cao hơn
•
•

Đối với thức ăn nổi
Đối với thức ăn chìm

Thiết bị quản lý cho ăn

10

15

Thức ăn chìm

Thức ăn nổi (20%)

11

...
10/24/2011
1
Nuôi trong ao đất
Kỹ thuật-kinh tế-môi trường:
Chọn vị trí
Nguồn nước
Cơ sở hạ tầng
Điều kiện KT-XH
Lưu ý trong xây dựng
Hình dạng
Khối lượng đào đắp
Thao tác quản lý (chất lượng nước, thu hoạch, v.v.)
Thuyết trình nuôi thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình nuôi thủy sản - Người đăng: phamthanhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thuyết trình nuôi thủy sản 9 10 627