Ktl-icon-tai-lieu

Tiến bộ khoa học trong chăn nuôi

Được đăng lên bởi lenguyenkieunhi0605
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm hiểu mô hình 3 tăng 3 giảm trong sản xuất nông nghiệp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1
2.Mục đích ............................................................................................................... 1
3. Nguồn tư liệu sử dụng ......................................................................................... 2
4.Bố cục bài tập lớn ................................................................................................. 2
NỘI DUNG ............................................................................................................. 3
CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH “ 3 GIẢM, 3 TĂNG”...................................................... 3
1.1. Lịch sử và hiệu quả mô hình “3 giảm 3 tăng” .................................................. 3
1.2. Nội dung mô hình “3 giảm 3 tăng” .................................................................. 5
1.2.1. Giảm các chi phí đầu tư ................................................................................. 5
1.2.2. Tăng hiệu quả sản xuất .................................................................................. 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA “3 GIẢM, 3 TĂNG” ............................. 6
2.1. Cơ sở khoa học của việc giảm các chi phí đầu tư ............................................ 6
2.1.1 Cơ sở để giảm lượng giống gieo trên đơn vị diện tích ................................... 6
2.1.2. Cơ sở để giảm lượng thuốc BVTV................................................................ 7
2.1.3. Cở sở giảm lượng phân đạm (Bón đạm theo nhu cầu của cây) .................... 8
2.2. Cơ sở khoa học để tăng hiệu quả sản xuất ....................................................... 9
2.2.1.Cơ sở tăng năng suất ...................................................................................... 9
2.2.2.Cơ sở tăng hiệu quả kinh tế ............................................................................ 9
2.2.3.Cơ sở tăng chất lượng sản phẩm .................................................................... 9
2.3. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình “3 giảm 3 tăng” trong sản xuất
lúa ............................................................................................................................ 9
2.3.1 Thuận lợi......................................................................................................... 9
2.3.2. Khó khăn ...........................................
Tìm hiểu mô hình 3 tăng 3 giảm trong sn xut nông nghip
Lê Nguyễn Kiều Nhị
MC LC
M ĐẦU ................................................................................................................. 1
2.Mục đích ............................................................................................................... 1
3. Nguồn tư liệu s dng ......................................................................................... 2
4.B cc bài tp ln ................................................................................................. 2
NI DUNG ............................................................................................................. 3
CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH “ 3 GIẢM, 3 TĂNG” ...................................................... 3
1.1. Lch s và hiu qu mô hình “3 giảm 3 tăng” .................................................. 3
1.2. Nội dung mô hình “3 giảm 3 tăng” .................................................................. 5
1.2.1. Giảm các chi phí đầu tư ................................................................................. 5
1.2.2. Tăng hiệu qu sn xut .................................................................................. 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HC CỦA “3 GIẢM, 3 TĂNG” ............................. 6
2.1. Cơ sở khoa hc ca vic giảm các chi phí đầu tư ............................................ 6
2.1.1 Cơ sở để giảm lượng ging gieo trên đơn vị din tích ................................... 6
2.1.2. Cơ sở để giảm lượng thuc BVTV................................................................ 7
2.1.3. C s giảm lượng phân đạm (Bón đạm theo nhu cu ca cây) .................... 8
2.2. Cơ sở khoa học để tăng hiệu qu sn xut ....................................................... 9
2.2.1.Cơ sở tăng năng suất ...................................................................................... 9
2.2.2.Cơ sở tăng hiệu qu kinh tế ............................................................................ 9
2.2.3.Cơ sở tăng chất lưng sn phm .................................................................... 9
2.3. Thun li khó khăn khi áp dụng hình “3 giảm 3 tăng” trong sản xut
lúa ............................................................................................................................ 9
2.3.1 Thun li......................................................................................................... 9
2.3.2. Khó khăn ....................................................................................................... 9
Hiu qu của mô hình “ 3 giảm 3 tăng” ................................................................ 10
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CANH TÁC LÚA THEO HÌNH 3 GIM, 3
TĂNG” .................................................................................................................. 11
3.1. Chun b ging ............................................................................................... 11
3.2. Chun b đất .................................................................................................... 11
3.3. Chun b xung ging .................................................................................... 12
3.4. Chăm sóc và bón phân .................................................................................... 13
Tiến bộ khoa học trong chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiến bộ khoa học trong chăn nuôi - Người đăng: lenguyenkieunhi0605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiến bộ khoa học trong chăn nuôi 9 10 861