Ktl-icon-tai-lieu

tiến hóa động vật

Được đăng lên bởi Lữ Bố
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các bằng chứng tiến hóa (Sinh học 12):
Bằng chứng tiến hoá giúp xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, trong
quá trình phát sinh, phát triển của sự sống....
- Bằng chứng giải phẫu so sánh : Sự giống nhau về các đặc điểm giải phẫu
giữa các loài. Các loài có cấu tạo giải phẫu càng giống nhau thì có quan hệ
họ hàng càng thân thuộc.
Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài là những bằng
chứng gián tiếp cho thấy các loài sinh vật hiện nay đ¬ược tiến hoá từ một tổ
tiên chung.
Một số loại bằng chứng giải phẫu so sánh :
+ Cơ quan t¬ương đồng : Là những cơ quan nằm ở những vị trí t¬ương ứng
trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu
cấu tạo giống nhau.
Cơ quan tương đông phản ánh sự tiến hoá phân li.
+ Cơ quan t¬uơng tự : Là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc như¬ng
đảm nhiệm những chức phận giống nhau nên có kiểu hình thái t¬ương tự.
Cơ quan t¬ương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
+ Cơ quan thoái hoá : Là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể tr¬ởng
thành. Do điều kiện sống của loài đã thay đổi, các cơ quan này mất dần chức
năng ban đầu, tiêu giảm dần và hiện chỉ để lại một vài vết tích xư¬a kia của
chúng.
- Bằng chứng phôi sinh học : Sự giống nhau về quá trình phát triển phôi giữa
các loài.
- Định luật phát sinh sinh vật : Sự phát triển cá thể phản ánh một cách rút
gọn sự phát triển của loài. Định luật phát sinh sinh vật phản ánh mối quan hệ
giữa phát triển cá thể và phát sinh chủng loại, có thể vận dụng để xem xét
mối quan hệ họ hành giữa các loài.
- Bằng chứng địa lí sinh học : Dựa trên kết quả nghiên cứu về sự phân bố địa
lí của các loài trên trái đất (loài đã diệt vong cũng như¬ loài hiện tại), liên
quan đến sự biến đổi của các điều kiện địa chất của Trái đất.
Hệ động vật, thực vật ở từng vùng lục địa không những phụ thuộc vào điều
kiện địa lí, sinh thái của vùng đó mà còn phụ thuộc vùng đó đã tách ra khỏi
vùng địa lí khác vào thời kì nào trong quá trình tiến hoá của sinh giới.
- Hệ động vật, thực vật ở đảo đại dương nghèo hơn ở đảo lục địa. Đặc điểm
hệ động vật, thực vật trên các đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài

mới d¬ưới tác động của chọn lọc tự nhiên và cách li địa lí.
- Bằng chứng tế bào học :
Mọi sinh vật đều đ¬ược cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều đư¬ợc sinh ra từ
các tế bào sống trư¬ớc đó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống.
Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn đều có các thành phần cơ bản : Màng
sinh chất, tế bào chất và nhân (hoặc vùng nhân).
Phản ánh nguồn gố...
Các bằng chứng tiến hóa (Sinh học 12):
Bằng chứng tiến hoá giúp xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, trong
quá trình phát sinh, phát triển của sự sống....
- Bằng chứng giải phẫu so sánh : Sự giống nhau về các đặc điểm giải phẫu
giữa các loài. Các loài có cấu tạo giải phẫu càng giống nhau thì có quan hệ
họ hàng càng thân thuộc.
Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài là những bằng
chứng gián tiếp cho thấy các loài sinh vật hiện nay đ¬ược tiến hoá từ một tổ
tiên chung.
Một số loại bằng chứng giải phẫu so sánh :
+ Cơ quan t¬ương đồng : Là những cơ quan nằm ở những vị trí t¬ương ứng
trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu
cấu tạo giống nhau.
Cơ quan tương đông phản ánh sự tiến hoá phân li.
+ Cơ quan t¬uơng tự : Là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc như¬ng
đảm nhiệm những chức phận giống nhau nên có kiểu hình thái t¬ương tự.
Cơ quan t¬ương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
+ Cơ quan thoái hoá : Là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể tr¬ởng
thành. Do điều kiện sống của loài đã thay đổi, các cơ quan này mất dần chức
năng ban đầu, tiêu giảm dần và hiện chỉ để lại một vài vết tích xư¬a kia của
chúng.
- Bằng chứng phôi sinh học : Sự giống nhau về quá trình phát triển phôi giữa
các loài.
- Định luật phát sinh sinh vật : Sự phát triển cá thể phản ánh một cách rút
gọn sự phát triển của loài. Định luật phát sinh sinh vật phản ánh mối quan hệ
giữa phát triển cá thể và phát sinh chủng loại, có thể vận dụng để xem xét
mối quan hệ họ hành giữa các loài.
- Bằng chứng địa lí sinh học : Dựa trên kết quả nghiên cứu về sự phân bố địa
lí của các loài trên trái đất (loài đã diệt vong cũng như¬ loài hiện tại), liên
quan đến sự biến đổi của các điều kiện địa chất của Trái đất.
Hệ động vật, thực vật ở từng vùng lục địa không những phụ thuộc vào điều
kiện địa lí, sinh thái của vùng đó mà còn phụ thuộc vùng đó đã tách ra khỏi
vùng địa lí khác vào thời kì nào trong quá trình tiến hoá của sinh giới.
- Hệ động vật, thực vật ở đảo đại dương nghèo hơn ở đảo lục địa. Đặc điểm
hệ động vật, thực vật trên các đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài
tiến hóa động vật - Trang 2
tiến hóa động vật - Người đăng: Lữ Bố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tiến hóa động vật 9 10 671