Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8563 : 2010

Được đăng lên bởi nbphong8sh1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 8563 : 2010
PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TỔNG SỐ
Fertilizers – Method for determination of total phosphorus
Lời nói đầu
TCVN 8563:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 306-2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8563:2010 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TỔNG SỐ
Fertilizers – Method for determination of total phosphorus
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định phốt pho tổng số của các loại phân bón có chứa
phốt pho dạng khoáng, dạng hữu cơ (phân khoáng đơn, khoáng phức hợp, khoáng hỗn hợp,
phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, than bùn) và các loại quặng có
chưa phốt pho (apatit, photphorit).
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện
dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi
năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử.
3. Phân loại
Có thể xếp phân bón chứa phốt pho thành hai nhóm:
3.1. Nhóm một: Bao gồm các loại phân khoáng đơn (sure phốt phat, tecmo-phốt phat), phân
khoáng phức hợp (MAP – monoammonium phosphate, DAP – diammonium phosphate), phân
khoáng hỗn hợp (PK, NPK, NP, NPKS…) và nguyên liệu khoáng sản xuất phân bón (apatit,
phốtphorit).
3.2. Nhóm hai: Bao gồm các loại phân có chứa cả hợp chất hữu cơ và phốt pho: phân hữu cơ,
hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, phân hữu khoáng, than bùn.
4. Nguyên tắc
Sử dụng hỗn hợp cường thủy (với nhóm 1) hay hỗn hợp H 2SO4 và HClO4 (với nhóm 2) để phân
hủy và chuyển hóa các hợp chất phốt pho trong mẫu thành phốt pho dưới dạng axit
orthophotphoric, rồi xác định hàm lượng phốt pho trong dung dịch mẫu theo phương pháp trắc
quang. Đo màu vàng của phức chất tạo thành giữa phốt pho và vanadomolypdat hoặc màu xanh
molipden do phản ứng của phốt pho với molypdat tạo thành phức đa dị vòng khi bị khử, từ đó
suy ra hàm lượng phốt pho trong mẫu. Phương pháp “đo màu vàng vanadomolypdat” thích hợp
...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 8563 : 2010
PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TỔNG SỐ
Fertilizers – Method for determination of total phosphorus
Lời nói đầu
TCVN 8563:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 306-2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8563:2010 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.
PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TỔNG SỐ
Fertilizers – Method for determination of total phosphorus
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định phốt pho tổng số của các loại phân bón có chứa
phốt pho dạng khoáng, dạng hữu cơ (phân khoáng đơn, khoáng phức hợp, khoáng hỗn hợp,
phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, than bùn) và các loại quặng có
chưa phốt pho (apatit, photphorit).
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện
dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi
năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử.
3. Phân loại
Có thể xếp phân bón chứa phốt pho thành hai nhóm:
3.1. Nhóm một: Bao gồm các loại phân khoáng đơn (sure phốt phat, tecmo-phốt phat), phân
khoáng phức hợp (MAP – monoammonium phosphate, DAP – diammonium phosphate), phân
khoáng hỗn hợp (PK, NPK, NP, NPKS…) và nguyên liệu khoáng sản xuất phân bón (apatit,
phốtphorit).
3.2. Nhóm hai: Bao gồm các loại phân có chứa cả hợp chất hữu cơ và phốt pho: phân hữu cơ,
hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, phân hữu khoáng, than bùn.
4. Nguyên tắc
Sử dụng hỗn hợp cường thủy (với nhóm 1) hay hỗn hợp H
2
SO
4
và HClO
4
(với nhóm 2) để phân
hủy và chuyển hóa các hợp chất phốt pho trong mẫu thành phốt pho dưới dạng axit
orthophotphoric, rồi xác định hàm lượng phốt pho trong dung dịch mẫu theo phương pháp trắc
quang. Đo màu vàng của phức chất tạo thành giữa phốt pho và vanadomolypdat hoặc màu xanh
molipden do phản ứng của phốt pho với molypdat tạo thành phức đa dị vòng khi bị khử, từ đó
suy ra hàm lượng phốt pho trong mẫu. Phương pháp “đo màu vàng vanadomolypdat” thích hợp
cho các dung dịch mẫu có nồng độ phốt pho cao, phương pháp đo màu xanh molypden thích
hợp cho các dung dịch mẫu có nồng độ phốt pho thấp.
5. Thuốc thử
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8563 : 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8563 : 2010 - Người đăng: nbphong8sh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8563 : 2010 9 10 230