Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận hoá gỗ

Được đăng lên bởi Loan Nguyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN...................................................................................................................................................7
Câu hỏi: Trên cơ sở phân tích cấu tạo gỗ, thành phần hóa học gỗ và tính chất hóa học của các thành phần
hóa học gỗ, anh chị hãy trình bày giải pháp nhằm nâng cao khả năng ổn định kích thước sản phẩm đồ gỗ.
...........................................................................................................................................................................9
1. Phân tích cấu tạo gỗ.................................................................................................................................9
1.1. Cấu tạo vĩ mô.....................................................................................................................................9
1.2. Cấu tạo vi mô của gỗ.......................................................................................................................10
2. Phân tích thành phần hóa học của gỗ.....................................................................................................12
2.2. Phân riêng các thành phần của gỗ :................................................................................................13
3. Tính chất hóa học của các thành phần hóa gỗ.......................................................................................15
3.1. Tính chất hóa học của Xenluloza....................................................................................................15
3.2. Hemixenluloza.................................................................................................................................16
3.3. Lignin...............................................................................................................................................17
4. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng ổn định kích thước gỗ..................................................................18
Viết đề cương nghiên cứu cho một đề tài liên quan đến vấn đề ổn định kích thước gỗ bằng phương
pháp hóa học.................................................................................................................................................19
MỞ ĐẦU....................................................................................................................................................19
Chương 1: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................22
1.1. Mục tiêu n...
M C L C
LỜI CÁM ƠN
Câu hỏi: Trên cơ sở phân tích cấu tạo gỗ, thành phần hóa học gỗ và tính chất hóa học của các thành phần
hóa học gỗ, anh chị hãy trình bày giải pháp nhằm nâng cao khả năng ổn định kích thước sản phẩm đồ gỗ.

1. Phân tích cấu tạo gỗ


2. Phân tích thành phần hóa học của gỗ
 !"#
3. Tính chất hóa học của các thành phần hóa gỗ$
#%&'()*++,$
#-*.*++,/
##0
4. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng ổn định kích thước gỗ1
Viết đề cương nghiên cứu cho một đề tài liên quan đến vấn đề ổn định kích thước gỗ bằng phương
pháp hóa học
MỞ ĐẦU
Chương 1:MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2345
67895
#:;<5
=>? 5#
$6@AB5"%%CDEF->#
/8G  5#
Chương 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT$
1
Tiểu luận hoá gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận hoá gỗ - Người đăng: Loan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiểu luận hoá gỗ 9 10 907