Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận hóa sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi bono18122012
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2116 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHỤ LỤC

I. Đặc điểm chung về trứng ..................................................................................3
1. Đặc điểm chung về trứng .......................................................................................... 3
2. Cấu tạo của trứng....................................................................................................... 8
3. Phân loại trứng ........................................................................................................ 14
4. Một số loại trứng thông dụng .................................................................................. 15
4.1.

Trứng gà............................................................................................................ 15

4.2.

Trứng vịt ........................................................................................................... 16

4.3.

Trứng cút .......................................................................................................... 17

II. Các phương pháp bảo quản trứng .................................................................18
1. Bảo quản lạnh .......................................................................................................... 18
2. Bảo quản trong nước vôi ......................................................................................... 18
3. Bảo quản trứng bằng khí trơ .................................................................................... 20
4. Bảo quản bằng xử lí nhiệt........................................................................................ 20
5. Dung dịch nước thủy tinh ........................................................................................ 20
6. Bảo quản trong lớp màng bảo vệ ............................................................................. 20

III. Những biến đổi của trứng trong quá trình bảo quản ..................................23
1. Tác động .................................................................................................................. 23
1.1.

Tác động cơ học................................................................................................ 23

1.2.

Tác động của nhiệt độ ....................................................................................... 24

2. Các biến đổi ............................................................................................................. 26
2.1.

Biến đổi sinh hóa ....................................................................
PHỤ LỤC
I. Đặc điểm chung về trứng .................................................................................. 3
1. Đc đim chung v trng .......................................................................................... 3
2. Cu to ca trng....................................................................................................... 8
3. Phân loi trng ........................................................................................................ 14
4. Một số loại trứng thông dụng .................................................................................. 15
4.1. Trứng gà ............................................................................................................ 15
4.2. Trứng vịt ........................................................................................................... 16
4.3. Trứng cút .......................................................................................................... 17
II. Các phương pháp bảo quản trứng ................................................................. 18
1. Bảo quản lạnh .......................................................................................................... 18
2. Bảo quản trong nước vôi ......................................................................................... 18
3. Bảo quản trứng bằng khí trơ .................................................................................... 20
4. Bảo quản bằng xử lí nhiệt ........................................................................................ 20
5. Dung dịch nước thy tinh ........................................................................................ 20
6. Bảo quản trong lớp màng bảo vệ ............................................................................. 20
III. Những biến đổi của trứng trong quá trình bảo quản .................................. 23
1. Tác động .................................................................................................................. 23
1.1. Tác động cơ học ................................................................................................ 23
1.2. Tác động ca nhiệt đ ....................................................................................... 24
2. Các biến đổi ............................................................................................................. 26
2.1. Biến đổi sinh hóa .............................................................................................. 26
2.1.1. Chuyn hóa protein .................................................................................... 26
2.1.2. Chuyn hóa lipid ........................................................................................ 27
2.1.3. Chuyn hóa glucid ..................................................................................... 28
2.2. Biến đổi vi sinh ................................................................................................. 28
2.3. Biến đổi vt lý ................................................................................................... 28
2.3.1. Lòng trng và dây chng chy lng ........................................................... 28
tiểu luận hóa sinh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận hóa sinh thực phẩm - Người đăng: bono18122012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
tiểu luận hóa sinh thực phẩm 9 10 357