Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận lớp Trung cấp Chính trị

Được đăng lên bởi truonghue
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2440 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên - Trương Thị Huế

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội cung cấp nhiều
loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế,
cung cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích luỹ ban đầu cho sự ngiệp phát triển của
đất nước. Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, nông nghịêp đóng vai trò to lớn
trong sự phát triển kinh tế. Hầu hết các nước phải dựa vào sản xuất nông nghiệp để
tạo sản lượng lương thực, thực phẩm cần thiết đủ để nuôi sống dân tộc mình và tạo
nền tảng cho các ngành, các hoạt động kinh tế khác phát triển.
Việt Nam là một nước nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, trên 70% dân
số sống ở nông thôn và 56% lao động xã hội làm việc trong lĩnh vực nông
nghiệp, sáng tạo ra 68% tổng giá trị kinh tế nông thôn, năng suất khai thác ruộng
đất và năng suất lao động còn thấp… Để giải quyết những vấn đề này thì thực
hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với
nước ta.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm tạo dựng một ngành nông
nghiệp có cơ cấu kinh tế hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, phát
triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu
nhập và cải thiện mức sống cho người nông dân. Do đó, thúc đẩy quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên phạm vi cả nước cũng như với từng
địa phương là rất cần thiết.
Tân Uyên là một huyện thuần nông thuộc tỉnh Lai Châu với 84% dân cư
sống ở nông thôn và trên 80% lao động nông nghiệp. Đời sống của nông dân
còn khó khăn, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo gần 39,2%. Trong những năm qua,
vấn đề tăng cường quản lý Nhà nước để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông nghiệp tại huyện luôn được quan tâm và từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên,
thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Tân Uyên còn
chậm, cơ cấu nông nghiệp còn bất hợp lý, trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao, tình
trạng độc canh cây lương thực vẫn tồn tại trong khi đó nhiều tiềm năng phát
triển chăn nuôi và thuỷ sản chưa được khai thác tốt. Thực trạng này đòi hỏi phải
có giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Tân
Uyên một cách hợp lý.
Từ vấn đề cấp thiết nêu trên, tôi chọn đề tài " Vấn đề chuyển dịch cơ
cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Tân Uyên hiện nay. Thực trạng, phương
hướng và giải pháp " làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận
Chính trị - Hành chính khóa 17 huyện Tân Uyên.

2. Mục tiêu ...
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên - Trương Thị Huế
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nông nghip là ngành sản xuất vật chất bản của hội cung cấp nhiu
loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nn kinh tế,
cung cấp ngun nhân lực tạo n tích luban đầu cho sự ngip phát trin của
đất nước. lun và thực tin đã chng minh rng, nông nghêp đóng vai trò to lớn
trong sự phát trin kinh tế. Hầu hết các nước phi da vào sản xuấtng nghiệp đ
tạo sn lượng lương thực, thực phm cn thiết đủ để nuôi sống dân tộc mình và tạo
nền tng cho c ngành, các hoạt động kinh tế khác phát trin.
Việt Nam là một nước nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, trên 70% dân
số sống nông thôn 56% lao động hội làm việc trong lĩnh vực nông
nghiệp, sáng tạo ra 68% tổng giá trị kinh tế nông thôn, năng suất khai thác ruộng
đất năng suất lao động còn thấp… Để giải quyết những vấn đ này t thực
hiện chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp ý nghĩa cùng quan trọng với
nước ta.
Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nhằm tạo dựng một ngành nông
nghiệp cấu kinh tế hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, phát
triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu
nhập cải thiện mức sống cho người nông dân. Do đó, thúc đẩy quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên phạm vi cả nước cũng như với từng
địa phương là rất cần thiết.
Tân Uyên một huyện thuần nông thuộc tỉnh Lai Châu với 84% dân
sống nông thôn và trên 80% lao động nông nghiệp. Đời sống của nông dân
còn khó khăn, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo gần 39,2%. Trong những năm qua,
vấn đề tăng ờng quản Nhà nước để phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế
nông nghiệp tại huyện luôn được quan tâm từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên,
thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Tân Uyên còn
chậm, cơ cấu nông nghiệp còn bất hợp lý, trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng cao, tình
trạng độc canh cây lương thực vẫn tồn tại trong khi đó nhiều tiềm năng phát
triển chăn nuôi và thuỷ sản chưa được khai thác tốt. Thực trạng này đòi hỏi phải
giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Tân
Uyên một cách hợp lý.
Từ vấn đ cấp thiết nêu trên, i chọn đề tài " Vấn đề chuyển dịch
cấu kinh tế nông nghiệp huyện Tân Uyên hiện nay. Thực trạng, phương
hướng giải pháp " làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp luận
Chính trị - Hành chính khóa 17 huyện Tân Uyên.
Tiểu luận lớp Trung cấp Chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận lớp Trung cấp Chính trị - Người đăng: truonghue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tiểu luận lớp Trung cấp Chính trị 9 10 817