Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luạn môn sinh học đại cương

Được đăng lên bởi Bong Cai Xanh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2567 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận môn sinh học đại cương
Bài Thuyết Trình

SINH SẢN HỮU TÍNH
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Hà
Nhóm thực hiện : Phạm Thị Doan
Trần Thị Kim Phường
Huỳnh Nguyễn Kiều Hòa
Triệu Ngọc Vụ
Võ Thị Ái Ngọc
Trần Thị Trúc Liễu
Hồ Thị Bích Vân
Trần Thị Thủy
Đỗ Duy Tân

SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. Kh¸I niÖm
Sinh s¶n h÷u tÝnh lµ h×nh thøc sinh s¶n cã sù kÕt hîp cña giao tö
®ùc ( h¹t phÊn ) vµ giao tö c¸i (no·n) th«ng qua sù thô tinh ®Ó t¹o
thµnh hîp tö. Hîp tö ph¸t triÓn thµnh c¬ thÓ míi.

-§Æc tr­ng cña sinh s¶n h÷u tÝnh:
+ Lu«n cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh hîp nhÊt cña c¸c giao tö giíi tÝnh
t¹o nªn c¸ thÓ míi, lu«n cã sù trao ®æi, t¸i tæ hîp cña hai bé
gen.
+ Lu«n g¾n liÒn víi gi¶m ph©n ®Ó t¹o giao tö
+Cã ­u viÖt h¬n sinh s¶n v« tÝnh nh­: Kh¶ n¨ng thÝch nghi cña
thÕ hÖ sau, t¹o sù ®a d¹ng vÒ mÆt di truyÒn gióp cho chän
gièng vµ tiÕn ho¸.

II. Sinh s¶n h÷u tÝnh ë thùc vËt cã hoa

Chu kỳ ph¸t triÓn tõ h¹t ®Õn h¹t ë thùc vËt cã hoa

CẤU TẠO

Cánh1 hoa

Đầu 5nhụy
3
Bao phấn

Vòi 6
nhụy

Chỉ
4 nhị

Bộ nhụy

Bầu7
nhụy
Đài2 hoa

Cấu tạo của hoa

Noãn

BỘ NHỊ

MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH THỤ PHẤN VÀ HÌNH THÀNH QuẢ

hình thành qu? 2.flv

sinh sản hưu tinh ở thực vật có
hoa

Bộ phận sinh sản chính của hoa là nhị và
nhụy.

1. Sự hình thành hạt phấn và túi
phôi:
a. Hình thành hạt phấn:

Bao phấn

Tế bào mẹ hạt
phấn (2n)

2n

Giảm phân
n

n

n

n

Nguyên phân 1 lần

Hạt
Phấn
Quá trình hình thành hạt phấn

Tiểu bào tử
đơn bội
TB sinh
sản
TB sinh
dưỡng

SỰ HÌNH THÀNH TÚI
PHÔI

2n

Tế bào mẹ của noãn

Giảm phân
n

n

Tiêu biến

n

n

Nguyên
phân 3 lần

Bào tử
đơn bội
Nhân cực (2n)
2 Trợ cầu

3 Đối cầu
Túi phôi (thể giao tử cái)

Noãn
cầu (n)

3 lần

b. Hình thành túi phôi:
Tế bào mẹ (2n) của noãn giảm phân tạo 4
tế bào đơn bội (n) => 3 tế bào tiêu biến, 1
tế bào nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo túi
phôi gồm 1 noãn cầu (n), nhân cực (2n)

2. Thụ phấn và thụ tinh:
a. Quá trình thụ phấn:
Đầu
nhụy
Nhị

Hạt
phấn

Nhụy

Thụ phấn là gì ?

a. Quá trình thụ phấn:
- Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị
đến đầu nhụy của hoa.
- Hình thức thụ phấn:
+ Tự thụ phấn: Thụ phấn trên cùng một cây
hoặc trên cùng một hoa.
+ Thụ phấn chéo (giao phấn): Hạt phấn cây
này rơi trên đầu nhụy của cây khác cùng
loài.
Sự thụ phấn chéo nhờ các tác nhân

Gió

Thụ phấn nhờ động vật

Thụ phấn
nhờ gió

Tự thụ
phấn

Thụ phấn
chéo

Tự thụ phấn

Cây đực

Cây cái

Thụ phấn nhân tạo

Thụ
phấn

Tế bào sinh
sản

2 giao tử
đực

Tế bào sinh
dưỡng

Ống
phấn

b. Quá trình thụ tinh
- Là sự kết hợp giữa nhân gia...
Tiểu luận môn sinh học đại cương
Bài Thuyết Trình SINH SẢN HỮU TÍNH
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Hà
Nhóm thực hiện : Phạm Thị Doan
Trần Thị Kim Phường
Huỳnh Nguyễn Kiều Hòa
Triệu Ngọc Vụ
Võ Thị Ái Ngọc
Trần Thị Trúc Liễu
Hồ Thị Bích Vân
Trần Thị Thủy
Đỗ Duy Tân
Tiểu luạn môn sinh học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luạn môn sinh học đại cương - Người đăng: Bong Cai Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Tiểu luạn môn sinh học đại cương 9 10 379