Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU MẬT ðỘ TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI KIỂU CÂY MỚI

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
---------

---------

NGUYỄN NGỌC DŨNG

TÌM HIỂU MẬT ðỘ TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI
KIỂU CÂY MỚI

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Chuyên nghành: DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
Mã số: 60.62.05
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VŨ VĂN LIẾT

HÀ NỘI - 2010

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñã ñược
cám ơn và các thông tin trích dẫn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010
Tác giả luận văn

Nguyễn Ngọc Dũng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……

i

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Vũ Văn Liết, người ñã tận
tình giúp ñỡ, hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài, cũng như
trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo viện ðào tạo Sau ñại học,
khoa Nông Học, ñặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Di truyền và Chọn
giống cây trồng – Trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội; các bạn bè, ñồng
nghiệp, gia ñình và người thân ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong thời gian thực
hiện ñề tài và hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp.
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010
Tác giả luận văn

Nguyễn Ngọc Dũng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……

ii

MỤC LỤC
Trang
Lời cam ñoan
Lời cảm ơn

i
ii

Mục lục

iii

Danh mục các từ viết tắt

vi

Danh mục các bảng

vii

Danh mục các ñồ thị

ix

PHẦN 1. MỞ ðẦU.......................................................................................................i
1.1. ðặt vấn ñề .............................................................................................................. 1
1.2. Mục ñích yêu cầu .................................................................................................. 2
1.2.1. Mục ñích ......................................................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu............................................................................................................ 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................... 3
2.1. Giới thiệu chung về cây ngô ............................................................................... 3
2.1.1. Nguồn gốc phân loại ...................................................................................
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
------------------
NGUYN NGC DŨNG
TÌM HIU MT ðỘ TRNG GING NGÔ LAI
KIU CÂY MI
LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP
Chuyên nghành: DI TRUYN VÀ CHN GING CÂY TRNG
Mã s: 60.62.05
Người hướng dn khoa hc: PGS. TS. VŨ VĂN LIT
HÀ NI - 2010
TÌM HIỂU MẬT ðỘ TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI KIỂU CÂY MỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU MẬT ðỘ TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI KIỂU CÂY MỚI - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
TÌM HIỂU MẬT ðỘ TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI KIỂU CÂY MỚI 9 10 684